งานคือเงิน 08/06/58

ข่าว

งานคือเงิน 08/06/58

ไทยรัฐฉบับพิมพ์

  8 มิ.ย. 2558 05:01 น.

  คนโง่ขลาดกลัวต่อการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ แต่คนฉลาดจะมองเป็นโอกาสและความท้าทาย

  สารพัดตำแหน่งงานดีๆ มีให้เลือกจับจองกันเสมอที่ งานคือเงิน

  คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขยายเวลารับ อาจารย์ A—5 จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก สาขา อายุรศาสตร์สัตวแพทย์ หรือ สรีรวิทยา ต้องสำเร็จ การศึกษาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ไม่เกิน 2 ปี) TOEFL (Paper-best Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน, TOEFL (Internet-based Test : iBT) ไม่น้อยกว่า 79 คะแนน, CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5 คะแนน ไม่มีภาระผูกพันเรื่องการชดใช้ทุนใดๆ หรือเงื่อนไขอื่น ต้องเป็นสมาชิกสัตวแพทยสภา หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สมัครผ่านทาง www.hrm.chula.ac.th/recruit-mentonline  สอบถาม หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร.0-2218-9773 ถึง 10 มิ.ย.นี้

  สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น มีไหวพริบและสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี สามารถใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์อย่างดี หากเป็น เพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารหรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สมัครที่ สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์ 1 ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ โทร.0-2613-3304 ถึง 10 มิ.ย.นี้

  มหาวิทยาลัยศิลปากร รับ อาจารย์ 1 อัตรา สังกัดภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม อายุไม่เกิน 45 ปี วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิชา ภาษาไทย สายภาษา หรือ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ หรือ ปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาไทย หรือ ภาษาศาสตร์ ที่กำลังทำวิทยานิพนธ์สายภาษา ต้องมีวุฒิการศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาได้ทันที สมัครที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี (ตลิ่งชัน) มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร.0-2849-7544 หรือที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม โทร.0-3425-3840 (-4) ต่อ 22142 หรือที่ สำนักงานเลขานุการ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม-จันทร์ จ.นครปฐม โทร.0-3425-5097 ถึง 12 มิ.ย.นี้

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่ว ไป 1 อัตรา สังกัดงานบริการวิชาการและวิจัย ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์งานอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยเฉพาะโปรแกรมกลุ่ม Microsoft Office อย่างดี มีความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ ทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายใน สำนักงาน หรือ การบริหารงานทั่วไป ภายใต้การกำกับแนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ และเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (หากมีความรู้ความสามารถทางด้านร่างโต้ตอบหนังสือราชการจะพิจารณาเป็นพิเศษ) สามารถปฏิบัติราชการได้ทั้งที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี, ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ และศูนย์พัทยา จ.ชลบุรี หากเป็นเพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สมัครที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.0-2564-3001 (-9) ต่อ 3242, 3240, 3010 ถึง 12 มิ.ย.นี้

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับ ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา กลุ่มงานเทคนิค คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น งานบริหารทั่วไป วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้าน ไฟฟ้า สมัครที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0-2665-3777 ต่อ 6061-6066 ถึง 12 มิ.ย.นี้

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 1 อัตรา ประจำโครงการหลักสูตรออกแบบชุมชนเมืองบัณฑิต/มหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วุฒิ ปริญญาตรี/ปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น ศึกษาศาสตร์ อักษรศาสตร์ บริหารธุรกิจ เป็นต้น สมัครที่ ห้องงานบุคคลและสื่อสารองค์กร อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.0-2986-9605 (-6), 0-2986-9434 ต่อ 3011, 3012 ถึง 12 มิ.ย.นี้

  สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย รับ นักเทคนิคการแพทย์ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 1 อัตรา อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา เทคนิคการแพทย์ มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารแล้ว (กรณีมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่ตนเองสังกัด หรือใกล้เคียงสามารถเดินทางไปกลับได้สะดวก และสามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา หรือวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ) สมัครที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย ชั้น 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ โทร.0-2256-4054, 08-9938-9155 ถึง 15 มิ.ย.นี้

  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับ อาจารย์ 1 อัตรา สังกัดสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพื้นฐานการศึกษา ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา อายุไม่เกิน 45 ปี วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิชา สังคมศาสตร์การศึกษา (Social Sciences Education) หรือ พื้นฐานทาง ปรัชญาและสังคม (Social and Philosophical Foundations) และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการศึกษานโยบายการศึกษา (Education Policy Studies) จากมหาวิทยาลัยที่สภาวิชาการรับรอง มีแผนการเรียนที่มีกระบวนวิชา พร้อมวิทยานิพนธ์ มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับดี โดยมีผลการทดสอบทางภาษาจากสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือสถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสำเร็จ การศึกษา หรือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน (Paper-based) หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือเทียบเท่า โดยผลการทดสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี (หากมีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ และ/หรือ นานาชาติเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กกลุ่มชาติพันธุ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ) สนใจสอบถามและสมัครที่ หน่วยบุคคล งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร.0-5394-4210 รับถึง 15 มิ.ย.นี้

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับ อาจารย์ 1 อัตรา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี วุฒิ ปริญญาเอก สาขา เคมีอินทรีย์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง สนใจติดต่อที่ ส่วนสนับสนุนวิชาการ งานบริหารทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โทร.0-2329-8000 (-99) ต่อ 3589, 0-2329-8400 (-11) ต่อ 208 รับถึง 15 มิ.ย.นี้

  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะวิทยาการจัดการ สังกัดสาขาวิชาการโฆษณาและ ธุรกิจบันเทิง รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ การโฆษณา การสื่อสาร การตลาด ศิลปะการแสดง ธุรกิจบันเทิง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการทำงานในองค์กร ทางด้านการโฆษณา หรือ ธุรกิจบันเทิงอย่างน้อย 1 ปี (หากมีประสบการณ์สอนในระดับอุดมศึกษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ), สังกัดสาขาวิชาสื่อสารมวลชน รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆ มีประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆ, สังกัดสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารองค์การ รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (หากมีประสบการณ์สอนนิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ), สังกัดสาขาวิชาการตลาด รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท การตลาด (บธ.ม) ต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง, สังกัดสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์, สังกัดสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง, สังกัดสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์ วิศวกรรมอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (หากมีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษจะพิจารณา เป็นพิเศษ), สังกัดสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท สาขาวิชา การเป็นผู้ประกอบการ การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง, สังกัดสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ด้าน คอมพิวเตอร์ เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยต้องศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิต มีความรู้ด้านเขียน โปรแกรมด้วยภาษาต่างๆ เช่น C++, C#, PHP, HTML มีความรู้ด้านการออกแบบฐานข้อมูลและภาษา สำหรับสืบค้นข้อมูล (SQL) สามารถสอนในเวลาราชการได้ (หากมีประสบการณ์ สอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ), สังกัดสาขาวิชาการบัญชี รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท สาขาวิชา การบัญชี หรือ การเงิน ต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี การบัญชี มีประสบการณ์สอนระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี สนใจสอบถามและสมัครที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 (อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เลขที่ 1061 ถนนอิสรภาพ แขวง หิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 สอบถาม โทร. 0-2473-7000 (ต่อ 1104, 1111, 1112) รับถึง 15 มิ.ย.นี้.

  อ่านเพิ่มเติม...

  วิดีโอแนะนำ

  แม่แตงโม ปล่อยโฮ เผยเพิ่งรู้ว่าลูกหายไปตั้งแต่ 4 ทุ่ม เชื่อถูกฆาตกรรมอำพราง
  13:06

  แม่แตงโม ปล่อยโฮ เผยเพิ่งรู้ว่าลูกหายไปตั้งแต่ 4 ทุ่ม เชื่อถูกฆาตกรรมอำพราง

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 01:13 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์