รัฐตั้งหลักรับมือปัญหาภัยแล้ง กรมชลยันแหล่งเศรษฐกิจไม่ขาดแคลนน้ำ

ข่าว

รัฐตั้งหลักรับมือปัญหาภัยแล้ง กรมชลยันแหล่งเศรษฐกิจไม่ขาดแคลนน้ำ

ไทยรัฐออนไลน์

6 ก.พ. 2558 06:01 น.

บันทึก

ปัญหาภัยแล้งปีนี้น้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำอยู่ในระดับต่ำเลวร้ายที่สุดในรอบ 15 ปี แต่ยังเพียงพอสนับสนุนทำนาตามฤดูกาล และสนับสนุนอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก กระทรวงเกษตรฯปลื้มลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังได้ถึง 50% ด้านกระทรวงมหาดไทยจัดงบพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ส่วนกระทรวงทรัพยากรฯพร้อมจ่ายน้ำสะอาดช่วยเหลือและพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่ม

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า วานนี้ (5 ก.พ.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกันแถลงข่าวการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ที่ผ่านมาปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าค่าปกติมากในเกือบทุกภาคของประเทศทำให้น้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำต่างๆมีน้อย อยู่ในระดับต่ำเลวร้ายที่สุดในรอบ 15 ปี ซึ่งในภาพรวมมีปริมาณน้ำใช้การในปัจจุบันอยู่ที่ 19,470 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) มีการใช้น้ำวันละ 66 ล้าน ลบ.ม. รวมใช้น้ำถึงสิ้นฤดูแล้งวันที่ 30 เม.ย.2558 ปริมาณ 5,819 ล้าน ลบ.ม. จะเหลือน้ำเมื่อสิ้นฤดูแล้ง 13,651 ล้าน ลบ.ม.เป็นปริมาณน้ำที่อยู่ในเกณฑ์เพียงพอที่จะสนับสนุนการทำนาตามฤดูกาลปกติ

ส่วนปริมาณน้ำในภาคตะวันออก ที่ถือเป็นแหล่งเศรษฐกิจของประเทศทั้งด้านอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวนั้น ที่ จ.ชลบุรีใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำ 7 แห่ง ได้แก่ เขื่อนบางพระ เขื่อนหนองค้อ เขื่อนมาบประชัน เขื่อนซากนอก เขื่อนหนองกลางดง เขื่อนห้วยละหาน และเขื่อนห้วยขุนจิต รวมปริมาณน้ำใช้การอยู่ที่ 74 ล้าน ลบ.ม. มีการใช้น้ำวันละ 390,000 ลบ.ม. จะมีน้ำเหลือเมื่อสิ้นฤดูแล้ง 40.46 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งเพียงพอต่อการใช้น้ำในพื้นที่โดยไม่ขาดแคลน ขณะที่ จ.ระยอง มีการใช้น้ำจาก 3 อ่างเก็บน้ำหลักได้แก่ เขื่อนดอกกราย เขื่อนหนอง-ปลาไหล และเขื่อนคลองใหญ่ รวมทั้งการสูบน้ำจากเขื่อนประแสร์มาเพิ่ม รวมมีปริมาณน้ำใช้การในปัจจุบัน 197 ล้าน ลบ.ม. มีการใช้น้ำวันละ 1 ล้าน ลบ.ม. จะมีน้ำคงเหลือเมื่อสิ้นฤดูแล้ง 111 ล้าน ลบ.ม.ซึ่งเพียงพอต่อการใช้โดยไม่ขาดแคลนเช่นกัน

ชาวนา ไถนาเตรียมพร้อมปลูกข้าว
ชาวนา ไถนาเตรียมพร้อมปลูกข้าว


ขณะที่นายวิมล จันทรโรทัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้ขอความร่วมมือชาวนาให้ลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังลงได้ 50% จากปีที่ผ่านมาที่มีพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 12.16 ล้านไร่ เหลือ 6.51 ล้านไร่ อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือน ต.ค.2557- ปัจจุบัน มีพื้นที่เกษตรได้รับผลกระทบจากภัยแล้งใน 9 จังหวัด ได้แก่ จ.นครสวรรค์ ขอนแก่น มหาสารคาม สกลนคร นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ ชัยนาท และลพบุรี คิดเป็นพื้นที่จำนวน 1.46 ล้านไร่ และสำรวจพบความเสียหายแล้วเป็นเกษตรกร 113,358 ราย พื้นที่การเกษตรเสียหาย 1,062,331 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 1,011,365 ไร่ พืชไร่ 50,966 ไร่ คิดเป็นวงเงินช่วยเหลือ 1,184.16 ล้านบาท

สำหรับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ได้ดำเนินการการจ้างแรงงาน 32,562 คน การส่งเสริมอาชีพโดยสนับสนุนพันธุ์สัตว์ พันธุ์ปลา เมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ฝึกอบรมอาชีพภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ให้เสร็จสิ้นภายในเดือน ก.พ.2558 การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ตำบลละ 1 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ภัยแล้งซ้ำซากให้มีรายได้และสร้างโอกาสให้ชุมชนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของชุมชน จำนวน 3,052 ตำบล ใน 58 จังหวัด และการสนับสนุนเงินทุนให้สหกรณ์กู้ยืมให้แก่สมาชิกที่ประสบภัยแล้ง เพื่อใช้ลงทุนพัฒนาอาชีพที่ได้ผลตอบแทนระยะสั้น โดยไม่คิดดอกเบี้ย วงเงิน 65 ล้านบาท

นาข้าวไร้ซึ่งน้ำหล่อเลี้ยง
นาข้าวไร้ซึ่งน้ำหล่อเลี้ยง


ด้านนายจรินทร์ จักกะพาก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ได้สำรวจและประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้วใน 8 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ ลพบุรี มหาสารคาม นครสวรรค์ สุโขทัย สกลนคร และบุรีรัมย์ ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กในปีงบประมาณ 2557 และ 2558 วงเงิน 7,000 ล้านบาท ทั้งการทำบ่อบาดาล ซ่อมบ่อบาดาล และทำแก้มลิง และจัดสรรงบประมาณขุดลอกคูคลองอีก 1,400 ล้านบาท

นายปราณีต ร้อยบาง อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวว่า ได้เตรียมพร้อมในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาภัยแล้ง โดยระดมกำลังทั้งด้านบุคลากร เครื่องจักร และอุปกรณ์ ในการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภัยแล้ง และมีความพร้อมในการจ่ายน้ำสะอาดช่วยเหลือทันทีเมื่อเกิดพิบัติภัย 2,631 แห่ง พร้อมทั้งได้ทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค 305 แห่ง เป็นการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อเชื่อมต่อระบบน้ำประปาเดิมที่แต่ละหมู่บ้านมีอยู่แล้ว เพื่อช่วยให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดฤดูแล้ง

ด้านนายบุญจง จรัสดำรงนิตย์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กล่าวว่า กรมทรัพยากรน้ำมีแผนพัฒนาแหล่งน้ำในปี 2557-2558 จำนวน 1,283 โครงการ ปริมาณน้ำที่คาดจะได้รับเพิ่ม 366.18 ล้าน ลบ.ม. ประชาชนได้รับประโยชน์ 1.282 ล้านครัวเรือน มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ 151,000 ไร่.

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

ไม่คาดฝัน จยย.แข่งแหกโค้งชนคนดูเด็ก 10 ขวบตาย บาดเจ็บ 7 ราย
00:31

ไม่คาดฝัน จยย.แข่งแหกโค้งชนคนดูเด็ก 10 ขวบตาย บาดเจ็บ 7 ราย

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 21:42 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์