งานคือเงิน 03/01/58

ข่าว

งานคือเงิน 03/01/58

หมึกเขียว

  3 ม.ค. 2558 05:01 น.

  บันทึก

  คนโง่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและปัญหาโดยไม่พยายามหาหนทางแก้ไข แต่คนฉลาดมองปัญหาและอุปสรรคคือความท้าทายบนเส้นทางก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จที่สมบูรณ์แบบ

  เริ่มต้นก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่ ปีแพะมงคล 2558 หลายคนคงตั้งใจจะเริ่มต้นทำสิ่งดีๆ ในชีวิต หมึกเขียว ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนประสบความสำเร็จดั่งใจปรารถนา ส่วน คนขยัน ที่ยังเล็งหาตำแหน่งงานที่โดนใจ แวะเวียนมาได้ที่ งานคือเงิน

  คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขยายเวลารับ อาจารย์ ระดับ A–5 สาขากฎหมายอาญา 1 อัตรา วุฒิ ปริญญานิติศาสตมหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง สนใจสมัครผ่านทาง www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline สอบถามรายละเอียดที่หน่วยบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร.0-2218-2017 ต่อ 325 รับถึง 5 ม.ค.นี้

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การตลาด หรือ การประชาสัมพันธ์ สมัครที่ห้องงานบุคคลและสื่อสารองค์กร อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี โทร.0-2986-9605 (-6), 0-2986-9434 ต่อ 3011,3012 ถึง 6 ม.ค.นี้

  วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ พนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี ทาง บัญชี สมัครที่ วิทยาลัยสหวิทยาการ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 5 มธ. ท่าพระจันทร์ โทร.0-2613-2841, 0-2613-2845 ถึง 7 ม.ค.นี้

  กรมการแพทย์ รับ นายแพทย์ปฏิบัติการ รพ.เลิดสิน 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือเทียบเท่า ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา และหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา จากแพทยสภา, พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 1 อัตรา, รพ.ราชวิถี 43 อัตรา, รพ.เลิดสิน 34 อัตรา, สถาบันประสาทวิทยา 16 อัตรา, สถาบันโรคผิวหนัง 1 อัตรา, สถาบันยาเสพติพธัญญารักษ์ 2 อัตรา, รพ.ธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน 2 อัตรา, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ ต้องได้รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง, เภสัชกรปฏิบัติการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา เภสัชศาสตร์ ต้องได้รับ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม, นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ รพ.นพรัตน-ราชธานี 1 อัตรา, รพ.เลิดสิน 1 อัตรา, รพ.มะเร็งสุราษฎร์ธานี 3 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค, นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ใน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยาคลินิก ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก, นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ รพ.ราชวิถี 1 อัตรา, สถาบันประสาทวิทยา 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา กายอุปกรณ์ศาสตร์ ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขากายอุปกรณ์ หรือใบอนุญาตเป็นผู้ปะกอบวิชาชีพจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์ สนใจสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://job.dms.moph.go.th รับถึง 9 ม.ค.นี้

  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับ นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี มีความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน, นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ทั้ง 2 ตำแหน่งต้องมีความรู้ความสามารถ มีทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันทำสัญญาจ้าง ถึง 30 ก.ย.2559 สนใจสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก www.dtam.moph.go.th เลือกเมนู “ข่าวรับสมัครงาน” เลือกหัวข้อ “ประกาศรับสมัครสอบเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป” หรือที่ http:job.dtam.moph.go.th ถึง 14 ม.ค.นี้

  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. รับ นักพัฒนาระบบราชการ ปฏิบัติการ (ด้านการพัฒนาระบบราชการ) 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอกทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่ ก.พ.รับรอง หรือ จบหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษจากสถาบันการศึกษาในประเทศที่ ก.พ. รับรอง, นิติกรปฏิบัติการ 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท สาขาวิชา นิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ, นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ (ด้านประชาสัมพันธ์) 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ ทาง ประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน หรือ วารสารศาสตร์, นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ (ด้านการพัฒนาระบบราชการ) 5 อัตรา วุฒิ ปริญญาโททุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองทั้งในประเทศ และต่างประเทศ สอบถามและสมัครที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการ ชั้น 4 สำนักงาน ก.พ.ร. ถนนพิษณุโลก กรุงเทพฯ โทร 0-2356-9999 ต่อ 8852, 8851, 8951, 8952, 8847, 8857 รับถึง 15 ม.ค.นี้

  กรมศุลกากร รับ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 8 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ หรือ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ต้องขึ้นทะเบียนสอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก. เดิม) ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของ ก.พ. แล้ว, นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 10 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ ทางบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทางการบริหารงานบุคคล/การจัดการงานบุคคล/ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ/การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ต้องขึ้นทะเบียนสอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก. เดิม) ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของ ก.พ. แล้ว, เจ้าพนักงานการ เงินและบัญชีปฏิบัติงาน 16 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา การบัญชี การเงินและการธนาคาร การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ต้องขึ้นทะเบียนสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก. เดิม) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของ ก.พ. แล้ว สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job.customs.go.th รับถึง 15 ม.ค.นี้ ooคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับ นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา สังกัดศูนย์จัดการศึกษาโครงการภาคพิเศษ อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี ด้าน บัญชี พาณิชยศาสตร์ หรือ การเงิน มีความรู้ ความสามารถ ในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel ฯลฯ และขยายเวลารับ นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา สังกัดสำนักงานเลขานุการ อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี ด้าน บริหารธุรกิจ หรือ พาณิชยศาสตร์ มีความรู้ ความสามารถ ในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel ฯลฯ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ สอบถามและสมัครที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ ชั้น 1 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โทร.0-2561-3480, 0-2561-3484 ถึง 15 ม.ค.นี้

  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 50 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท หรือเทียบเท่า ทั้งในประเทศและต่างประ เทศ ที่ ก.พ. รับรองในทุกสาขาวิชา ต้องผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ. สมัครที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3/12 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0-2637-3155 (-7) ถึง 16 ม.ค.นี้

  กรมการบินพลเรือน รับ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 3 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ใน สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์, นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการเจรจาสิทธิการบิน) 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ, นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาทาง ภาษาอังกฤษ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ ทางการจัดการการบิน การจัดการเทคโนโลยีการบิน หรือเทคโนโลยีโทรคมนาคม การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ หรือ การจัดการท่าอากาศยาน, นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการจราจรทางอากาศ) 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี เทียบเท่า ในสาขาวิชา เทคโนโลยีโทรคมนาคม ทางการจัดการจราจรทางอากาศ หรือ วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมการบินและอวกาศยาน ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมไฟฟ้า หรือ การจัดการ ทางการจัดการการบิน ทางการจัดการเทคโนโลยีการบิน, วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมด้านไฟฟ้า ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของ ก.พ. สนใจสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่ http://job.aviation.go.th รับถึง 16 ม.ค.นี้

  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ขยายเวลารับ นักวิชาการพาณิชย์ (สายงานสนับสนุน) 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในสาขาวิชา นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ การจัดการ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือ บริหารรัฐกิจ ต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท มีความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สามารถวิเคราะห์/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน ด้านการค้าระหว่างประเทศ/วิเคราะห์แผนงาน/ ยุทธศาสตร์/โครงการ มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สอบถามและสมัครที่ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 8 (ห้อง 40809) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 44/100 ม.1 ถ.นนทบุรี 1 สนามบินน้ำ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 รับถึง 16 ม.ค.นี้.

  หมึกเขียว

  อ่านเพิ่มเติม...

  วิดีโอแนะนำ

  ขนหัวลุก พ่อค้าขายลอตเตอรี่ ขายให้ใครริมทาง
  02:21

  ขนหัวลุก พ่อค้าขายลอตเตอรี่ ขายให้ใครริมทาง

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 02:18 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์