งานคือเงิน 07/11/57

ข่าว

งานคือเงิน 07/11/57

หมึกเขียว

  7 พ.ย. 2557 05:00 น.

  บันทึก

  ทุกอุปสรรคและปัญหามีไว้ให้แก้ไข ไม่ใช่เพื่อให้ยอมแพ้

  อยากจับจองตำแหน่งงานดีๆ หมึกเขียว อาสาสรรหามาฝากกันเช่นเคยที่ งานคือเงิน

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สมัครที่ สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 60 พรรษามหาราชินี (อาคาร 2) ชั้น 2 ห้อง QS2-208 โทร.0-3810-2311 ถึง 7 พ.ย.นี้

  คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขยายเวลารับ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานในศูนย์บริการวิชาการ ศูนย์เพื่อพัฒนาวิชาการ วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (รับพิจารณาทุกระดับคะแนน) ได้แก่ TOEIC CULI–TEST CU–TEP หรือ IELTS (ไม่เกิน 2 ปี) หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นแล้ว สนใจสมัครผ่านทาง www.hrm. chula.ac.th/recruitmentonline สอบถามที่งานบริหารและธุรการ คณะอักษรศาสตร์ โทร.0-2218-4869 (-70) ถึง 10 พ.ย.นี้

  ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับ บุคคล (จ้างเหมา) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ล่ามแปลภาษาต่างประเทศ 9 อัตรา ปฏิบัติงานประจำศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน 1300 วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา (หากเป็น สาขาสังคมสงเคราะห์หรือจิตวิทยาจะพิจารณาเป็นพิเศษ) สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ หนึ่งใน 3 ภาษา ได้แก่ อังกฤษ พม่า หรือ กัมพูชา เป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติงานให้คำปรึกษาแนะนำทางโทรศัพท์แก่ผู้ประสบปัญหาสังคมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติตามภาษาที่ระบุ ปฏิบัติงานเป็นกะ และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่มอบหมายได้ สมัครที่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชั้น 1 เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ โทร.0-2659-6533, 0-2659-6256 ถึง 14 พ.ย.นี้

  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทาง บัญชี การเงิน สมัครที่ สำนักงานเลขานุการคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 2 (ห้อง 207) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.0-2696-5824 ถึง 14 พ.ย.นี้

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี (สำนักพิมพ์) 1 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทาง ด้านบัญชี มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีและการเงินมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี สมัครที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทร.0-2504-7133 ถึง 14 พ.ย.นี้

  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ อาจารย์ภาควิชาปรัชญา 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท/ ปริญญาเอก ทางด้าน ปรัชญา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สนใจติดต่อที่ สำนักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.0-2696-5207 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://arts.tu.ac.th และไปที่รับสมัครงาน รับถึง 17 พ.ย.นี้

  สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข รับ ลูกจ้างชั่วคราว (โครงการ) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สมัครที่ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เลขที่ 75/1 ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร.0-2248-8980 ถึง 18 พ.ย.นี้

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน การสอนภาษาไทย รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก ทาง หลักสูตรและการสอน เน้นการสอนภาษาไทย มีประสบการณ์การสอนภาษาไทย, การศึกษาปฐมวัย รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก ทาง การศึกษาปฐมวัย หรือ พัฒนาการเด็ก มีประสบการณ์การสอนด้านการศึกษาปฐมวัย/อนุบาล, การสอนสังคมศึกษา รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก ทาง การสอนสังคมศึกษา หลักสูตรและการสอน เน้นการสอนสังคมศึกษา หรือ การศึกษา (ต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาโทและปริญญาตรีทางการสอนสังคมศึกษา) มีประสบการณ์การสอนสังคมศึกษา, แขนงวิชาการศึกษานอกระบบ รับ อาจารย์ 1 อัตรา (จะได้รับการบรรจุเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ) วุฒิ ปริญญาเอก ทาง การศึกษานอกระบบ หรือ การศึกษาผู้ใหญ่ มีประสบการณ์การสอน หรือ การทำงานด้านการศึกษานอกระบบ,

  สาขาวิชาศิลปศาสตร์ แขนงวิชาไทยคดีศึกษา รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทาง มานุษยวิทยา ปรัชญาและศาสนาเปรียบเทียบ (หากมีผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ) หากผ่านขั้นตอนการสัมภาษณ์ ต้องเข้ารับการทดสอบการเขียนรายงานวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ, แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ รับ อาจารย์ 2 อัตรา (บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา) วุฒิ ปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท และมีตำแหน่งงานวิชาการ ทาง สารสนเทศศาสตร์ หรือ ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศธุรกิจ เป็นต้น สาขาวิชาวิทยาการจัดการ แขนงวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป รับ อาจารย์ 3 อัตรา (บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา) วุฒิ ปริญญาเอก ทาง บริหารธุรกิจ หรือ ปริญญาโท ทาง บริหารธุรกิจ เน้นการจัดการ การจัดการดำเนินงาน หรือ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มีประสบการณ์การทำงาน หรือ การสอนทางบริหารธุรกิจระดับปริญญาตรีขึ้นไปไม่น้อยกว่า 2 ปี,

  แขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง รับ อาจารย์ 1 อัตรา (จะบรรจุ เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ) วุฒิ ปริญญาโท/ ปริญญาเอก ทาง วิศวกรรมโยธา หรือ สถาปัตยกรรมหลัก มีประสบการณ์ทำงาน หรือ ประสบการณ์การสอนระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือ ปริญญาโท/ ปริญญาเอก ทาง การจัดการงานก่อสร้าง (มีพื้นฐานปริญญาตรีทางวิศวกรรมโยธา หรือสถาปัตยกรรมหลัก) มีประสบการณ์การทำงาน หรือ ประสบการณ์การสอนระดับปริญญาตรีขึ้นไป, สาขาวิชานิติศาสตร์ รับ อาจารย์ 4 อัตรา วุฒิ ปริญญาโทขึ้นไป ทาง กฎหมาย, สาขาวิชารัฐศาสตร์ รับ อาจารย์ 2 อัตรา (บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา) วุฒิ ปริญญาเอก/ ปริญญาโท ทาง รัฐศาสตร์ หรือ กำลังศึกษาปริญญาเอก ทาง รัฐศาสตร์ (อยู่ระหว่างการทำดุษฎีนิพนธ์) (หากเป็นวุฒิปริญญาโทที่ไม่มีวุฒิปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์ต้องสำเร็จการศึกษาโดยการทำวิทยานิพนธ์และเป็นปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์),

  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านบริหารโรงพยาบาล รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท/ ปริญญาเอก ทาง บริหารโรงพยาบาล บริหารสาธารณสุข เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข การจัดการสุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ มีประสบการณ์ด้านวิชาการ และ/หรือ ด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ มีประสบการณ์ทำงานในหน่วยงานโรงพยาบาล, ด้านบริหารสาธารณสุข รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทาง บริหารสาธารณสุข บริหารโรงพยาบาล เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข การจัดการสุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ มีประสบการณ์ด้านวิชาการ และ/หรือ ด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ มีประสบการณ์ทำงานในหน่วยงานสาธารณสุข, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รับ อาจารย์ 4 อัตรา (บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา) วุฒิ ปริญญาเอก ทางเศรษฐศาสตร์ หรือ ปริญญาโท ทาง เศรษฐศาสตร์ และกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ โดยคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภายใน 2 ปี สำหรับวุฒิ ปริญญาโทต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25, สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร (วิชาเอกส่วนเสริมและพัฒนาการเกษตร) รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก ทาง ส่งเสริมการเกษตร หรือ พัฒนาการเกษตร ต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการเกษตร และ ปริญญาโททางส่งเสริมการเกษตร พัฒนาการเกษตร หรือ ต้องศึกษาวิชาส่งเสริมการเกษตร หรือ พัฒนาการเกษตรของระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต มีประสบการณ์การสอน หรือ ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ส่งเสริมการเกษตร หรือพัฒนาการเกษตร ทุกตำแหน่งต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.2 จากระบบ 4 หรือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 หรือเทียบเท่า ยกเว้นสาขาวิชานิเทศศาสตร์ต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 หรือ มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการสอนในระดับอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (หากมีผลคะแนน TOEFL (Paper–based) ไม่ต่ำกว่า 550 หรือผลการสอบจากสถาบันภาษา หรือสถาบันการศึกษาที่เทียบเท่าจะพิจารณาเป็นพิเศษ) สนใจติดต่อและสมัครที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือส่งจดหมายพร้อมเอกสารการสมัครงาน และลงทะเบียนถึงกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.stou.ac.th สำนัก/หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี กองการเจ้าหน้าที่ รับถึง 18 พ.ย.นี้

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร-ลาดกระบัง สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ เอกคอมพิวเตอร์กราฟฟิก หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง, อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ระบบสื่อผสม และ เหมืองข้อมูล หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง สมัครที่ ส่วนสนับสนุนวิชาการ งานบริหารทรัพยากรบุคคลคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทร.0-2329-8000 (-99) ต่อ 3589 หรือ 0-2329-8400 (-11) ต่อ 208 รับถึง 24 พ.ย.นี้

  หมึกเขียว

  อ่านเพิ่มเติม...

  วิดีโอแนะนำ

  “ปาเจโร” ไม่กลัวตาย ท้าประลอง “รถบรรทุก” ปาดหน้าแล้วเบรก คล้ายจะให้ชน เลยโดนชนเต็มๆ
  03:20

  “ปาเจโร” ไม่กลัวตาย ท้าประลอง “รถบรรทุก” ปาดหน้าแล้วเบรก คล้ายจะให้ชน เลยโดนชนเต็มๆ

  ApplicationMy Thairath

  วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 16:52 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทยรัฐกรุ๊ปเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์