งานคือเงิน 04/06/57

ข่าว

งานคือเงิน 04/06/57

หมึกเขียว

  4 มิ.ย. 2557 05:00 น.

  ไม่มีคำว่าทางตันสำหรับคนสู้ชีวิต ที่ไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาและอุปสรรค

  สารพัดตำแหน่งงานดีๆ มีให้เลือกสรรและจับจองเสมอที่ งานคือเงิน

  สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลารับ พนักงานเงินรายได้ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office อย่างดี (หากสามารถใช้ภาษาอังกฤษอย่างดีมากจะพิจารณาเป็นพิเศษ) สมัครที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.0-2564-5000(-3) ต่อ 1465 ถึง 6 มิ.ย.นี้

  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ประจำโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ภาคพิเศษ วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา สามารถใช้คอมพิวเตอร์เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น โปรแกรม Microsoft Office ได้แก่ Word, Excel, Access และ Internet มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ความสามารถด้านภาษาเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ สามารถศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล รวมถึงติดต่อประสานงาน มนุษยสัมพันธ์ดี ความประพฤติเรียบร้อย ซื่อสัตย์ สุจริต มีความตั้งใจและอุทิศตนในการทำงาน รับถึง 10 มิ.ย.นี้ และรับ อาจารย์ 4 อัตรา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดภาควิชาภาษาต่างประเทศ วุฒิ ปริญญาเอก ทางด้าน ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ การแปล หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาอังกฤษ ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษอย่างน้อย 15 หน่วยกิตในระดับปริญญาตรี และมีเกรดเฉลี่ยเฉพาะรายวิชาภาษาอังกฤษในใบรายงานผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 (หากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านภาษาอังกฤษหรือการสอนภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ) ปริญญาเอก ต้องมีผลการสอบ TOEFL (Paper) ขั้นต่ำ 550 คะแนน หรือ TOEFL (CBT) ขั้นต่ำ 231 คะแนน หรือ TOEFL (IBT) ขั้นต่ำ 79-80 คะแนน หรือ IELTS ขั้นต่ำ 6.5 คะแนน หรือ CU-TEP ขั้นต่ำ 75 คะแนน หรือ KU-EPT ขั้นต่ำ 65 คะแนน หรือ TOEIC ขั้นต่ำ 700 คะแนน สำหรับปริญญาโทต้องมีผลการสอบ TOEFL (Paper) ขั้นต่ำ 510 คะแนน หรือ TOEFL (CBT) ขั้นต่ำ 180 คะแนน หรือ TOEFL (IBT) ขั้นต่ำ 64 คะแนน หรือ IELTS ขั้นต่ำ 5 คะแนน หรือ CU-TEP ขั้นต่ำ 60 คะแนน หรือ KU-EPT ขั้นต่ำ 55 คะแนน หรือ TOEIC ขั้นต่ำ 600 คะแนน รับสมัครถึง 12 มิ.ย.นี้ ทุกตำแหน่ง สมัครที่อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ ห้อง 303 ชั้น 3 สำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.0-2579-5566(-8) ต่อ 4351 ถึง 10 มิ.ย.นี้

  คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขยายเวลารับ อาจารย์ระดับ A-5 สาขากฎหมายอาญา 1 อัตรา, อาจารย์ ระดับ A-5 สาขากฎหมายภาษีอากร 1 อัตรา และ อาจารย์ ระดับ A-5 สาขากฎหมายมหาชน 1 อัตรา วุฒิ ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต ต้องได้รับปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง สนใจสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่ www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline สอบถามที่ หน่วยบริหารและพัฒนาทรัพยาการมนุษย์ โทร.0-2218-2017 ต่อ 325 รับถึง 13 มิ.ย.นี้

  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขยายเวลารับ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเลขานุการคณะฯ อายุ 30 ปี วุฒิ ปริญญาตรี ทาง บริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วารสารศาสตร์ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ มีความรู้หรือประสบการณ์ในงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point ฯลฯ สมัครที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ ชั้น 1 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน สอบถาม สำนักงานเลขานุการ โทร.0-2561-3480, 0-2561-3484 ถึง 16 มิ.ย.นี้

  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) รับ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท, นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี, นิติกรปฏิบัติการ 4 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี, นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี สอบถามและสมัครที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม สคร. อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (อาคาร SME Bank Tower) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0-2298-5880(-8) ถึง 17 มิ.ย.นี้

  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับ อาจารย์ 1 อัตรา สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว อายุไม่เกิน 45 ปี วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิชา จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาพิเศษ หรือ จิตวิทยาการแนะแนว ต้องมีวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว และปริญญาตรี สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยา หรือจิตวิทยาการแนะแนว จากมหาวิทยาลัยที่สภาวิชาการให้การรับรอง, อาจารย์ 2 อัตรา สาขาวิชาเคมี อายุไม่เกิน 45 ปี วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิชา การศึกษาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (Science and Technology Education) ต้องมีวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (Science and Technology Education) และ ปริญญาตรี สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ (เคมี) การศึกษา หรือ ศึกษาศาสตร์ (การสอนเคมี) จากมหาวิทยาลัยที่สภาวิชาการให้การรับรอง, อาจารย์ 1 อัตรา สาขาวิชาสังคมศึกษา อายุไม่เกิน 45 ปี วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิชา สังคมศึกษา หรือ Social Studies Education ต้องมีวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมศึกษา หรือ ปริญญาโท สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา จากมหาวิทยาลัยที่สภาวิชาการรับรอง มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและการเรียนการสอนสังคมศึกษา, อาจารย์ 1 อัตรา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ชีววิทยา) อายุไม่เกิน 45 ปี วุฒิ ปริญญาเอกและปริญญาโท สาขาวิชา การศึกษาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (Science and Technology Education) และ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) การศึกษา หรือศึกษาศาสตร์ (การสอนชีววิทยา) จากมหาวิทยาลัยที่สภาวิชาการรับรอง, อาจารย์ 1 อัตรา สาขาวิชาศิลปศึกษา อายุไม่เกิน 45 ปี วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิชา ศิลปศึกษา ปริญญาโทสาขาวิชาศิลปศึกษา และ ปริญญาตรีสาขาวิชาศิลปศึกษา หรือ ศิลปบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยที่สภาวิชาการรับรอง มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและการจัดการเรียนการสอนศิลปศึกษา มีประสบการณ์ในการสอนวิชาศิลปศึกษา และขยายเวลารับ อาจารย์ 1 อัตรา สังกัดสำนักวิชาการศึกษา อายุไม่เกิน 45 ปี วุฒิ ปริญญาเอกจากในประเทศหรือต่างประเทศทางด้านหลักสูตรและการสอน การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรและการนิเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จากมหาวิทยาลัยที่สภาวิชาการให้การรับรอง (หากมีประสบการณ์ทางด้านการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีแผนการเรียนที่มีกระบวนการวิชาพร้อมวิทยานิพนธ์ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต:เกษียณก่อนกำหนด ทุกตำแหน่งต้องมีความรู้และใช้ภาษาอังกฤษระดับดี และมีผลการทดสอบภาษาจากสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือสถาบันที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษา หรือผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน (paperbased) หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือเทียบเท่า โดยผลการสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี สนใจสอบถามและสมัครที่ หน่วยบุคคล งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.0-5394-4210 ถึง 20 มิ.ย.นี้

  มหาวิทยาลัยศิลปากร รับ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ วุฒิ ปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ โสตทัศนศึกษา ศิลปศึกษา (นิเทศศิลป์) และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีทักษะและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในเกณฑ์ดี โดยเฉพาะโปรแกรมในการออกแบบสื่อต่างๆ ได้แก่ Adobe PageMaker Adobe Indesign/Adobe Photoshop/Adobe Illustrator เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ อาทิ แผ่นพิมพ์ แบนเนอร์ โปสเตอร์ เว็บเพจ เป็นต้น มีความรู้เกี่ยวกับงานด้านประชาสัมพันธ์ ได้แก่ การจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การเขียนข่าว เป็นต้น สมัครที่กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี (ตลิ่งชัน) มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร.0-2849-7500 ต่อ 31704 ถึง 20 มิ.ย.นี้

  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี ทาง การเงิน หรือ บัญชี, บุคลากร 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์ สมัครที่งานบริหารและธุรการ ห้อง 208 สำนักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี โทร.0-2696-5104 ถึง 23 มิ.ย.นี้ 

  อ่านเพิ่มเติม...

  วิดีโอแนะนำ

  เฟซบุ๊ก แตงโม ปล่อยคลิป กระติก ยาว 18 วินาที
  00:18

  เฟซบุ๊ก แตงโม ปล่อยคลิป กระติก ยาว 18 วินาที

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:56 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์