งานคือเงิน 03/05/57

ข่าว

  งานคือเงิน 03/05/57

  หมึกเขียว

   3 พ.ค. 2557 05:01 น.

   อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่างสูญเปล่า เพราะนั่นเท่ากับการถอยห่างจากความสำเร็จในชีวิต

   หมึกเขียว ขอเป็นกำลังใจให้ คนสู้ชีวิต ที่ไม่ยอมให้เวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ พร้อมอาสาสรรหา ตำแหน่งงานดีๆ มาฝากกันที่ งานคือเงิน เช่นเคย

   วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ เจ้าหน้าที่วิชาการ/บริการการศึกษา 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี, เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีการศึกษา 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สมัครที่ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ อาคารอเนกประสงค์ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โทร.0-2613-3701 (เดชา) ถึง 7 พ.ค.นี้

   มหาวิทยาลัยศิลปากร รับ พ่อครัวปฏิบัติการ สายบริหารงานและปฏิบัติงานทั่วไป (ตามภารกิจเฉพาะ) 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่คณะวิทยาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิ ปริญญาตรี ด้านการโรงแรม การจัดการงานภัตตาคาร หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ภาษาอังกฤษด้านการโรงแรมและงานครัวได้ มีประสบการณ์การทำงานในงานแผนกครัวเย็น 1–3 ปี สุขภาพร่างกายแข็งแรง (ไม่มีโรคประจำตัว) สามารถทำงานเป็นทีมและทำงานเป็นกะ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบและทำงานได้หลากหลาย สามารถสอนและถ่ายทอดความรู้ (หากมีประสบการณ์งานสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ) สมัครที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี (ตลิ่งชัน) มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร.0-2849-7544 หรือที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โทร.0-3425-5790 หรือที่สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3259-4043-50 ต่อ 41008, 41003, 41006 ถึง 8 พ.ค.นี้

   สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ พนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office อย่างดี (หากมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมากจะพิจารณาเป็นพิเศษ) หากเป็นเพศชายต้องได้รับการยกเว้นหรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สามารถปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตได้ สมัครที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการสถาบัน สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121 โทร.0-2564-5000 (-3) ต่อ 1465 ถึง 9 พ.ค. นี้

   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขยายเวลารับ นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิ ปริญญาตรี/ปริญญาโท ทางด้าน อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ (วิชาเอก) สังคมศาสตร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ สามารถใช้ภาษาอังกฤษ พูด ฟัง อ่าน เขียน ระดับดี–ดีมาก ใช้คอมพิวเตอร์ และ Internet ได้อย่างดี มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office/Photoshop และ Power Point Presentation/Web design มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น มีจิตใจให้บริการ สามารถศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปผล และทำงานที่กำหนดให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ (หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการศึกษา เลขานุการ หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษในหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนมาก่อน หรือมีความรู้ภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ) สมัครที่หน่วยพัฒนาบุคลากรและการเจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี ห้อง 816 ชั้น 8 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ถึง 9 พ.ค.นี้

   สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย รับ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์นโยบายและแผน สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานบริหาร 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโทขึ้นไป ทาง สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว, หัวหน้าหน่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายทะเบียนและนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาด 1 อัตรา เพศหญิง อายุ 30–50 ปี วุฒิปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาวิชา การพยาบาล การศึกษา สังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง, ผู้ช่วยพยาบาล 1–4 ฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์ดวงตา 2 อัตรา อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี สมัครที่ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ ชั้น 3 โทร.0-2256-4058 ถึง 15 พ.ค.นี้

   คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ เช่น MS Office เป็นต้น มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับดีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น มีไหวพริบและสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างดี หากเป็นเพศชายต้องได้รับการยกเว้นหรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ถ้าผ่านการคัดเลือกต้องมีผู้ค้ำประกันเป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐที่เทียบเท่าระดับ 3 ขึ้นไป สมัครที่สำนักงานเลขานุการคณะฯ ชั้น 3 คณะวารสารศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121 โทร.0-2696-6216 ถึง 16 พ.ค.นี้

   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับ อาจารย์ 1 อัตรา สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร วุฒิ ปริญญาเอก ทางด้าน พัฒนาการเกษตร ส่งเสริมการ เกษตร พัฒนาชุมชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (หากอยู่ระหว่างการอนุมัติให้เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากสภามหา วิทยาลัย/สถาบัน ผลการอนุมัติต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการรับสมัคร) สนใจติดต่อที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โทร.0-2329-8000 ต่อ 7121, 0-2329-8505 รับถึง 20 พ.ค.นี้

   กรมควบคุมโรค กลุ่มงานบริหารทั่วไป รับ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติที่หน่วยงานในส่วนกลาง 28 อัตรา, ปฏิบัติงานที่สำนักป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา 3 อัตรา และ ปฏิบัติงาน ที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก 4 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ หรือ พยาบาลศาสตร์, นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่หน่วยงานในส่วนกลาง วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน สาขาวิชา การบัญชี หรือ บริหารธุรกิจ, นักวิชาการสถิติ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สถาบันราชประชาสมาสัย วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน สาขาวิชา คณิตศาสตร์ และ สถิติ ทางสถิติ คณิตศาสตร์ หรือ ทางการวิจัยดำเนินงาน, กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ รับ นักเทคนิคการแพทย์ 12 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทาง เทคนิคการแพทย์ ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์, นักรังสีวิทยา 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สถาบันราชประชาสมาสัย วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค, กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป รับ เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก วุฒิ ประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ การแพทย์แผนไทย ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือ ประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ พยาธิวิทยา เซลล์วิทยา ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการสาธารณสุข โภชนาการ การแพทย์แผนไทย เวชกิจฉุกเฉิน สมัครที่กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 3 ชั้น 4 กรมควบคุมโรค ถึง 23 พ.ค.นี้

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขยายเวลารับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา สังกัดกลุ่มงานเลขานุการผู้บริหาร และ สังกัดกลุ่มงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เพศหญิง วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา, ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา สังกัดกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สมัครที่กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 ห้อง 615 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร.0-2555-2000 ต่อ 1035 ถึง 23พ.ค.นี้

   สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชา-นามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับ เจ้าหน้าที่เวชภัณฑ์ ฝ่ายพัสดุทางการแพทย์และทั่วไป 1 อัตรา อายุไม่เกิน 45 ปี วุฒิ ปริญญาตรี ทาง เภสัชศาสตร์ การพยาบาล เทคนิคการแพทย์ และทางเคมี หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว, พนักงานรักษาความปลอดภัย สถานีกาชาดที่ 2 ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด1 อัตรา เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)/มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สมัครที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ อาคารเทิดพระเกียรติฯ ชั้น 3 โทร.0-2251-7853 (-6) ต่อ 2306 ถึง 23 พ.ค.นี้

   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา สังกัดภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี ด้านบัญชี สมัครที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 50 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.0-2797-0990 ถึง 30 พ.ค.นี้

    หมึกเขียว

   อ่านเพิ่มเติม...

   วิดีโอแนะนำ

   ลุงป้อมอารมณ์ขัน นักข่าวบอกให้กำลังใจบอลไทยหน่อย ลุงบอก ไม่รู้ ผมไม่ได้แข่ง
   03:20

   ลุงป้อมอารมณ์ขัน นักข่าวบอกให้กำลังใจบอลไทยหน่อย ลุงบอก ไม่รู้ ผมไม่ได้แข่ง

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 เวลา 22:10 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์