ข่าว

ติดต่อโฆษณา

ติดต่อโฆษณาโฆษณาหนังสือพิมพ์โฆษณาเว็บไซต์โฆษณาทีวี

การติดต่อโฆษณา

ลูกค้าประเภทนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา สามารถติดต่อลงโฆษณาได้โดยตรงที่ฝ่ายขายโฆษณาหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เพื่อลงทะเบียนลูกค้าและทำสัญญาโฆษณา พร้อมแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้

นิติบุคคล

 • สําเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์(ทุกข้อ) ไม่เกิน 3 เดือน
 • สําเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
 • สำเนา ภ.พ.01 / ภ.พ.20 / ภ.พ.09
 • รายชื่อผู้ประสานงาน

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชน

เมื่อการลงทะเบียนได้รับอนุมัติตามขั้นตอนแล้ว ลูกค้าจึงจะสามารถดำเนินการสั่งจองโฆษณาได้ต่อไป

หลักเกณฑ์การให้ส่วนลดและเครดิต

ลูกค้าจะได้รับส่วนลดในอัตราส่วนลดที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐประกาศใช้ในแต่ละคราว(ดูตารางส่วนลดประจำปี 2565 ประกอบ)

การชำระเงินการลงโฆษณา

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • ชำระเงินเป็นเงินสดล่วงหน้า 20 วัน ก่อนวันลงโฆษณา
 • ขอรับเครดิต 15 วัน หลังสิ้นเดือนที่ทำการโฆษณาโดยวาง หนังสือค้ำประกันของธนาคารเป็นจำนวน 3 เท่าของวงเงิน โฆษณาที่ใช้ในแต่ละเดือน
 • ลูกค้าหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สามารถชําระเงินได้ตามระเบียบกลางของแต่ละหน่วยงาน โดยแจ้งเงื่อนไขการชําระเงินก่อนการจองพื้นที่โฆษณา
 • ค่าโฆษณา ออกบิลในนาม บริษัท วัชรพล จํากัด

ช่องทางการชำระเงิน (ติดต่อแผนกการเงินโฆษณาก่อนการชำระเงินทุกครั้ง)

 • 1.ชำระเป็นเงินสดเต็มจำนวน
 • 2.ชําระเป็นแคชเชียร์เช็ค ในนาม บริษัท วัชรพล จํากัด เท่านั้น
 • 3.ชําระเงินโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

การหักภาษี ณ ที่จ่าย

การหักภาษี ณ ที่จ่าย 2% หักเป็นค่าโฆษณา ( ในนาม บริษัท วัชรพล จำกัด )

การจองโฆษณา

 • 1.ทำการจองโฆษณาเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์ม “ ใบจองโฆษณา ” ที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐกำหนดเท่านั้น
 • 2.ส่ง “ ใบจองโฆษณา ” ล่วงหน้า e-mail : tse@thairath.co.th หรือส่งใบจองโดยตรงที่ฝ่ายขายโฆษณา

การตอบรับการจองโฆษณา

ฝ่ายขายโฆษณา หนังสือพิมพ์ไทยรัฐจะตอบรับการจองโฆษณาเป็นลายลักษณ์อักษรทาง E-mail

การเปลี่ยนแปลงการจองโฆษณา

รายการจองโฆษณาที่ได้รับอนุมัติแล้ว ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้า 10 วันก่อนวันลงโฆษณา กรณีแจ้งช้ากว่ากำหนดข้างต้น ต้องชำระค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลง ครั้งละ 2,000 บาท โดยฝ่ายบัญชี/การเงินจะส่งใบแจ้งหนี้ไปพร้อมกับการเรียกเก็บเงินค่าโฆษณา

การยกเลิกการจองโฆษณา

รายการที่ได้รับอนุมัติพื้นที่โฆษณาแล้ว

 • ประเภทฟิคส์ / เอ็กตร้า ต้องแจ้งยกเลิกล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันลงโฆษณา
 • ประเภทดิสเพลย์ ต้องแจ้งยกเลิกล่วงหน้า 20 วัน ก่อนวันลงโฆษณา
 • กรณีไม่แจ้งยกเลิกตามกำหนด ต้องชำระค่าใช้จ่าย 10% ของค่าโฆษณา
 • กรณีไม่ได้รับอนุมัติให้ยกเลิกโฆษณา ลูกค้าต้องชำระค่าโฆษณาเต็มจำนวน

กำหนดวันส่งแบบงานโฆษณา

กำหนดวันส่งแบบงานโฆษณา จะต้องส่งภายในกำหนดเวลา ดังนี้

 • ผู้ลงโฆษณาจะต้องส่งแบบโฆษณาล่วงหน้า 4 วันทำการ ก่อนวันลงโฆษณา ภายในเวลา 16.00 น.
 • เฉพาะโฆษณาภาพยนตร์ ส่งแบบโฆษณาล่วงหน้า 2 วัน ก่อนวันลงโฆษณา ภายในเวลา 11.00 น.

การส่งแบบงานโฆษณาเกินกำหนดเวลา จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการส่งแบบล่าช้า 5,000 บาท ต่องานโฆษณา 1 ชิ้น ค่าใช้จ่ายในการส่งแบบล่าช้ามีขึ้นเพื่อจุดประสงค์ที่จะช่วยให้ลูกค้าเคร่งครัดใน การรักษาเวลาในการจัดส่งแบบเท่านั้น

การกำหนด Format ของ PDF File

เพื่อให้การประกอบแบบโฆษณาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับแบบโฆษณาเป็น “ PDF File ” เท่านั้น ( ไม่รับเป็นฟิล์ม ) และส่งแบบโฆษณาได้ที่ E-mail: tse@thairath.co.th

การกำหนด Format ของ PDF File

 • PDF Version 1.3 เท่านั้น
 • PDF File ควรจะแปลงจาก Acrobat Distiller หรือ Adobe Illustrator CS, Adobe Indesign CS ขึ้นไป
 • ใน Artwork ทำ Flatten Transparency, Flatten Artwork ( Merge Layer )
 • โฆษณาขาวดำ ต้องมีสีดำ ( K ) เพียง Channel เดียวเท่านั้น ( ไม่ใช่สีที่ผสมด้วย Cyan + Magenta + Yellow )
 • ใน Files Format Options ให้กำหนดค่าของ Postscript เป็น Language Level 3, Inclusion All Fonts
 • จัดทำ Map All Spot Color to Process
 • Resolution ( ความละเอียดของรูปภาพ ) กำหนดค่าไม่น้อยกว่า 200 DPI ( Dot Per Inch ) ตามขนาดจริงที่ลงโฆษณา
 • Line Weight ( ขนาดความหนาของเส้น ) กำหนดค่าไม่น้อยกว่า 0.088 mm หรือ 0.25 point

หมายเหตุ

 1. หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ไม่รับแก้ไขแบบโฆษณาในทุกกรณี
 2. แบบโฆษณาที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ จะยึดตาม File PDF ที่ลูกค้าส่งและยึดถือ Proof ที่ทำจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเท่านั้น
 3. กรณีที่ลูกค้าต้องการใช้แบบงานโฆษณาเดิมที่เคยส่งไว้ที่ห้องรับแบบแล้ว ลูกค้าต้องแจ้งการใช้ แบบโฆษณาเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังห้องรับแบบโดยตรงหรือที่ E-mail: kanokwan.b@thairath.co.th, klinkaew.r@thairath.co.th ภายในกำหนดเวลา เช่นเดียวกับการส่งแบบโฆษณาใหม่

ข้อกำหนดและนโยบายของการโฆษณา

 • 1.ต้องเป็นโฆษณาที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
 • 2.ต้องเป็นโฆษณาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
  • 2.1โฆษณาพรรคการเมือง
  • 2.2โฆษณาหาเสียง ตอบโต้ โจมตีบุคคลอื่น พรรคการเมืองอื่น ไม่ว่าจะโดยตรงหรือแอบแฝง อันส่อเจตนาว่าเป็นเรื่องการเมือง
  • 2.3โฆษณาชี้แจง อธิบาย หลักการ แนวความคิด ที่กำลังเป็นประเด็นขัดแย้งทางการเมือง
 • 3.ต้องไม่เป็นการโฆษณาพระเครื่อง ของเก่า
  • 3.1โฆษณาขายพระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง ของขลัง ที่อ้างว่าได้จากกรุ หรือพระสร้างใหม่ของบุคคล หรือกลุ่มคนที่ไม่มีสถาบันน่าเชื่อถือรองรับ ในกรณีที่เป็นโฆษณาพระเครื่อง จะพิจารณาดูสถาบัน กลุ่มบุคคล และกระบวนการ หากเห็นว่าสอดคล้องกับธรรมเนียมประเพณี ไม่มีข้อความส่อเค้าการหลอกลวงต้มตุ๋นอาจพิจารณาลงโฆษณาได้
  • 3.2โฆษณาอิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ เหนือธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือบุคคล
 • 4.ต้องไม่เป็นโฆษณาที่ส่อเค้าว่า อาจจะขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม และจริยธรรม
  • 4.1โฆษณาค้าประเวณีที่แอบแฝงไปกับธุรกิจบริการ
  • 4.2โฆษณาหมอดู ทรงเจ้า
  • 4.3โฆษณาขายใบ้หวย
  • 4.4โฆษณาธุรกิจ ที่ส่อเค้าว่าจะเป็นการล่อลวงต้มตุ๋น
 • 5.ต้องเป็นโฆษณาที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมประเพณีอันดีงาม
 • 6.ต้องเป็นโฆษณาที่ไม่ขัดต่อนโยบายของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เช่น ข้อความ เสียดสี / ล้อเลียน / หมิ่นประมาท / ล่อลวง / ข้อความเท็จ ฯลฯ