thairath.co.th
วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลูกค้าประเภทนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา สามารถติดต่อลงโฆษณาได้โดยตรงที่แผนกประสานงานกลาง ฝ่ายขายโฆษณาหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เพื่อลงทะเบียนลูกค้าและทำสัญญาโฆษณา พร้อมแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้

นิติบุคคล

 สำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์ ไม่เกิน 3 เดือน
 สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้จัดการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 สำเนา ภ.พ.01 / ภ.พ.20 / ภ.พ.09
 สำเนาใบรับรองการเป็นสมาชิกสมาคมโฆษณา (ถ้ามี)
 รายชื่อกรรมการผู้จัดการ และผู้ประสานงาน

บุคคลธรรมดา

 สำเนาบัตรประชาชน
 สำเนาทะเบียนบ้าน

เมื่อการลงทะเบียนได้รับอนุมัติตามขั้นตอนแล้ว ลูกค้าจึงจะสามารถดำเนินการสั่งจองโฆษณาได้ต่อไป

ลูกค้าจะได้รับส่วนลดในอัตราส่วนลดที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐประกาศใช้ในแต่ละคราว(ดูตารางส่วนลดประจำปี 2555 ประกอบ)

ลูกค้าใหม่ทุกรายสามารถเลือกการชำระเงินได้ดังนี้

•  ชำระเป็นเงินสดล่วงหน้า 20 วัน ก่อนวันลงโฆษณา
•  ได้รับเครดิตการชำระเงิน 15 วัน หลังวันสิ้นเดือนที่ทำการโฆษณาโดยวางหนังสือค้ำประกันของธนาคารเป็นจำนวน 3 เท่า ของวงเงินโฆษณาที่ใช้ในแต่ละเดือน

หมายเหตุ :ทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาการให้ส่วนลดกับทางลูกค้าทุกราย โดยทั้งนี้จะอยู่ในดุลยพินิจของทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนส่วนลดสำหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข และกฎเกณฑ์ที่ทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกำหนดไว้

1. ลงโฆษณาประเภทขาวดำ, ฟิคส์สี่สี จะแบ่งชำระเป็น 2 ส่วน คือ

•  ค่าโฆษณาออกในนาม บริษัท วัชรพล จำกัด
•  ค่านายหน้าตัวแทน ออกในนามบริษัทในเครือ

2. ลงโฆษณาประเภทสี่สี จะชำระในนาม บริษัท วัชรพล จำกัด เท่านั้น

หมายเหตุการหักภาษี ณ ที่จ่าย 2% หักเป็นค่าโฆษณา (ในนาม บริษัท วัชรพล จำกัด)
การหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% หักเป็นค่านายหน้าตัวแทน (ในนามบริษัทในเครือ)
กรุณาใส่เล่มที่... เลขที่...และประทับตราบริษัทในหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย

ลูกค้าต้องจองโฆษณาเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น โดยส่งเอกสารใบจองโฆษณาที่แผนกประสานงานกลาง ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60-90 วัน ก่อนเดือนที่จะทำการโฆษณา โดยใช้ “แบบการจองพื้นที่โฆษณาหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ” ในการจองโฆษณาพร้อมทั้งระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน ดังนี้

 1. เลขที่สัญญาโฆษณา
 2. ชื่อบริษัท
 3. วันที่โฆษณา
 4. ชื่อสินค้าโฆษณา
 5. ขนาดโฆษณา
 6. ประเภทของการโฆษณา สี่สี หรือขาวดำ
 7. ตำแหน่งหน้าที่ลงโฆษณา เนื้อใน / ปกหลัง / ฟิคส์ / ดิสเพลย์ /เอ็กซ์ตรา
 8. ประเภทสินค้า
 9. ลงลายมือชื่อผู้สั่งจองโฆษณา (ตรงตามรายชื่อที่แจ้งไว้ในทะเบียนลูกค้า)

ฝ่ายขายโฆษณา หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จะตอบรับการจองโฆษณาเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง ผู้สั่งจองโฆษณาเท่านั้น โดยมีกำหนดวันตอบรับการจองโฆษณา ดังนี้

•  โฆษณาประเภทฟิคส์ ตอบรับการจองล่วงหน้า 35 วัน ก่อนเดือนที่จะทำการโฆษณา
•  โฆษณาประเภทดิสเพลย์ ตอบรับการจองล่วงหน้า 25 วัน ก่อนเดือนที่จะทำการโฆษณา

ผู้สั่งจองโฆษณาสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการจองโฆษณาได้ ตามเงื่อนไขดังนี้

•  รายการสำรอง (คือรายการที่ยังไม่ได้รับอนุมัติ)ผู้สั่งจองโฆษณาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลง
•  รายการที่ได้รับอนุมัติแล้ว ผู้สั่งจองโฆษณาต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้า 10 วันก่อนวันลงโฆษณา การแจ้งช้ากว่ากำหนดข้างต้นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงครั้งละ 2,000 บาท โดยฝ่ายบัญชีและการเงิน จะส่งใบแจ้งหนี้ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงให้พร้อมกับการเรียกเก็บเงินค่าโฆษณา

2. ลงโฆษณาประเภทสี่สี จะชำระในนาม บริษัท วัชรพล จำกัด เท่านั้น

หมายเหตุหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงโฆษณาใด ๆ ให้แก่ผู้สั่งจองโฆษณา ถ้าปรากฏว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นขัดต่อนโยบายของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และจะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงขนาดพื้นที่โฆษณาที่ได้รับการอนุมัติแล้ว หากการเปลี่ยนแปลงนั้นส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานภายในของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ผู้สั่งจองโฆษณาสามารถยกเลิกการจองโฆษณาได้ ตามเงื่อนไขดังนี้

•  รายการสำรอง (คือรายการที่ยังไม่ได้รับอนุมัติ)เมื่อผู้สั่งจองโฆษณาไม่ต้องการรอรับการพิจารณาพื้นที่แล้ว ผู้สั่งจองโฆษณาต้องยกเลิกรายการสำรองโฆษณานั้น ๆ ออกไป ฝ่ายขายโฆษณาหนังสือพิมพ์ไทยรัฐถือว่ารายการสำรองที่ลูกค้าไม่ได้ยกเลิกออกไปเป็นรายการที่มีความพร้อมที่จะลงโฆษณาทันทีที่ฝ่ายขายโฆษณาจัดพื้นที่ให้
•  รายการที่ได้รับอนุมัติแล้ว การยกเลิกรายการที่ได้รับอนุมัติแล้ว ต้องดำเนินการต่อไปนี้ -โฆษณาประเภทฟิคส์, เอ็กซ์ตรา ต้องแจ้งยกเลิกล่วงหน้า 30 วัน -โฆษณาประเภทดิสเพลย์ ต้องแจ้งยกเลิกล่วงหน้า 20 วัน

กรณีที่ผู้สั่งจองโฆษณาแจ้งการยกเลิกช้ากว่ากำหนดข้างต้น ผู้สั่งจองโฆษณาจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการยกเลิกเป็นจำนวน 10% ของค่าโฆษณาชิ้นงานนั้น ๆ

ทั้งนี้ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุมัติให้ยกเลิกการโฆษณานั้น ๆได้ ถ้าการยกเลิกนั้นทำให้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐต้องเสียผลประโยชน์ที่จะพึงได้

1. กำหนดวันส่งแบบงานโฆษณา จะต้องส่งภายในกำหนดเวลา ดังนี้

•  โฆษณาดิสเพลย์, โฆษณาฟิคส์, โฆษณาเอ็กซ์ตรา และโฆษณาย่อย ส่งแบบโฆษณาล่วงหน้า 4 วันทำการก่อนวันลงโฆษณา ภายในเวลา 14.00 น.
•  โฆษณาหน้าภาพยนตร์ ส่งแบบโฆษณาล่วงหน้า 2 วัน ก่อนวันลงโฆษณา ภายในเวลา 11.00 น.การส่งแบบงานโฆษณาเกินกำหนดเวลา จะต้องเสียค่า ใช้จ่ายในการส่งแบบล่า ช้า 5,000 บาท ต่องานโฆษณา 1 ชิ้น โดยเจ้าหน้า ที่ห้องรับแบบจะให้ผู้ส่งแบบงานโฆษณาลงนามในแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ และจะส่งใบแจ้งหนี้ค่า ใช้จ่าย ในการส่งแบบล่าช้านี้พร้อมกับการเรียกเก็บเงินค่า โฆษณา

2.เพื่อให้การประกอบแบบโฆษณาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับแบบ Artwork โฆษณา เป็น “PDF File” เท่านั้น (ไม่รับเป็นฟิลม์) โดยส่ง Artwork พร้อมกับ Proof เท่าขนาดงานจริง และลูกค้า จะต้องทำการระบุรายละเอียดต่างๆ ในแบบฟอร์มการส่ง File งานโฆษณาให้ครบถ้วนพร้อมกับแบบโฆษณาให้กับ ห้องรับแบบทุกครั้ง

การกำหนด Format ของ PDF File มีดังนี้

•  PDF Version 1.3 หรือ 1.4 เท่านั้น
•  PDF File ควรจะแปลงจาก Acrobat Distiller หรือ Adobe Illustrator CS, Adobe InDesign CS ขึ้นไป
•  ใน Files Format Options ให้กำหนดค่า ของ Postscript เป็น Language Level 3, Binary, Inclusion All Fonts
•  จัดทำ Map All Spot Color to Process
•  Resolution (ความละเอียดของรูปภาพ) กำหนดค่า ไม่น้อยกว่า 200 DPI (Dot Per Inch) ตามขนาดจริงที่ลงโฆษณา
•  Line Weight (ขนาดความหนาของเส้น) กำหนดค่า ไม่น้อยกว่า 0.088 mm หรือ 0.25 PT

หมายเหตุ

•  File งานที่ส่งจะต้องมี File งานที่ใช้เพียง File เดียวเท่านั้น
•  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ไม่รับแก้ไขแบบโฆษณาในทุกกรณี
•  กรณีที่ลูกค้า ต้องการใช้แบบงานโฆษณาเดิมที่เคยส่งไว้ที่ห้องรับแบบแล้ว ลูกค้าต้องแจ้งการใช้แบบโฆษณาเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังห้องรับแบบโดยตรงภายในกำหนดเวลา เช่นเดียวกับการส่งแบบโฆษณาใหม่

3. กรณีที่สินค้าโฆษณา / ข้อความโฆษณา ต้องขออนุญาตจากทางราชการ ผู้สั่งจองโฆษณาจะต้องส่งสำเนาใบอนุญาต ต่างๆ ที่ได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องให้แก่แผนกประสานงานกลาง ฝ่ายขายโฆษณา หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ล่วงหน้า 4 วันทำการก่อนวันลงโฆษณา (เพื่อให้สามารถแก้ไข /ตรวจสอบข้อความได้ทันเวลาในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไข ให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดไว้)

หากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ต้องรับผิดชอบในความเสียหายแก่บุคคลภายนอก หรือต่อหน่วยงานราชการ อันเนื่องมาจากการลงโฆษณาดังกล่าว ลูกค้าจะต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐทั้งสิ้น

4.กรณีที่แบบงานโฆษณาที่ส่งมอบให้แก่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐไม่มีความถูกต้องสมบูรณ์ตามข้อกำหนดในกฎหมาย และผู้สั่งจองโฆษณามิได้ดำเนินการติดต่อ /ติดตามแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่กำหนดไว้ใน ข้อ 1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ลงพิมพ์แบบงานโฆษณานั้นๆ แต่จะลงพิมพ์เฉพาะชื่อสินค้า หรือผู้สั่งจองโฆษณาในพื้นที่โฆษณานั้นแทน โดยผู้สั่งจองโฆษณายังคงต้องรับผิดชอบชำระค่าโฆษณาเต็มจำนวน

 1. ต้องเป็นโฆษณาที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น การโฆษณาที่ต้องขออนุญาตจากทางราชการ (อย. / สคบ. /ใบอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ)จะต้องสำเนาใบขออนุญาตให้แก่ฝ่ายขายโฆษณาล่วงหน้า

 2. ต้องเป็นโฆษณาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
  • โฆษณาพรรคการเมือง
  • โฆษณาหาเสียง ตอบโต้ โจมตีบุคคลอื่น พรรคการเมืองอื่น ไม่ว่าจะโดยตรง หรือแอบแฝงอันส่อเจตนา ว่าเป็นเรื่องการเมือง
  • โฆษณาชี้แจง อธิบาย หลักการ แนวความคิด ที่กำลังเป็นประเด็นขัดแย้งทางการเมือง

 3. ต้องไม่เป็นการโฆษณากล่าวหา แก้ข้อหา แก้ข่าว
  • ความเสียหายของบุคคล หรือองค์กร อันเนื่องจากการตกเป็นข่าว
  • โฆษณาระบุความผิดของบุคคล หรือองค์กร ไม่ว่าจะมาจากปัญหาส่วนตัว หรือธุรกิจ

 4. ต้องไม่เป็นการโฆษณาพระเครื่อง ของเก่า
  • โฆษณาขายพระเครื่อง พระบูชา เครื่องราง ของขลัง ที่อ้างว่าได้จากกรุ หรือพระสร้างใหม่ของบุคคล หรือกลุ่มคนที่ไม่มีสถาบันน่าเชื่อถือรองรับ
  • โฆษณาอิทธิฤทธิ์ ปาฎิหาริย์ เหนือธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุ หรือบุคคล (ในกรณีที่เป็นโฆษณาพระเครื่อง จะพิจารณาดูสถาบัน กลุ่มบุคคล และกระบวนการ หากเห็นว่าสอดคล้องกับธรรมเนียมประเพณี ไม่มีข้อความส่อเค้าการหลอกลวงต้มตุ๋น อาจพิจารณาลงโฆษณาได้)

 5. ต้องไม่เป็นโฆษณาที่ส่อเค้าว่า อาจจะขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม และจริยธรรม
  • โฆษณาค้าประเวณีที่แอบแฝงไปกับธุรกิจบริการ
  • โฆษณาหมอดู ทรงเจ้า
  • โฆษณาขายใบ้หวย
  • โฆษณาธุรกิจ ที่ส่อเค้าว่าจะเป็นการล่อลวงต้มตุ๋น

 6. ต้องเป็นโฆษณาที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมประเพณีอันดีงาม

 7. ต้องเป็นโฆษณาที่ไม่ขัดต่อนโยบายของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เช่น ข้อความเสียดสี / ล้อเลียน / หมิ่นประมาท / ล่อลวง / ข้อความเท็จ ฯลฯ

กรณีที่ชิ้นงานโฆษณาของผู้สั่งจองโฆษณาขัดต่อข้อกำหนด และนโยบายของการโฆษณา และผู้สั่งจองโฆษณาไม่ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง หนังสือพิมพ์ไทยรัฐขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการลงพิมพ์โฆษณาชิ้นนั้น ๆ โดยผู้สั่งจองโฆษณายังคงต้องรับผิดชอบ ชำระค่าโฆษณาเต็มจำนวน

ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบข้อความโฆษณา / ประเภทโฆษณา /วิธีการโฆษณา ว่าจะสามารถลงพิมพ์โฆษณา ได้หรือไม่ โปรดติดต่อกับแผนกประสานงานกลาง ฝ่ายขายโฆษณา โทร 0-2272-1030 ต่อ 1573 (ก่อนการจองโฆษณา)