จุฑารัตน์ เอี่ยมอำพันธ์

ผู้ประกาศข่าวต่างประเทศ
ชื่อเล่น
ปอ

การศึกษา :
- ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการกระจายเสียง เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท Master of Arts , International Communication, Macquarie University, Sydney, Australia

รายการปัจจุบัน :
- ไทยรัฐนิวส์โชว์
- ครบข่าวดึก

advertisement