?>

คุปตนันต์ พิสิฐมหันต์

ผู้ประกาศข่าวสังคมสิ่งแวดล้อม
ชื่อเล่น
ปา

การศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์  ภาควิชา วิทยาศาสต์ทางทะเล เอก สมุทรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการปัจจุบัน :
- รู้ก่อนร้อนหนาว (เช้าข่าวชัด)
- จับตาเตือนภัย (ไทยรัฐนิวส์โชว์)

advertisement