ผู้ประกาศ/พิธีกรไทยรัฐทีวี

วรันธร สมกิจรุ่งโรจน์
ผู้ประกาศข่าวกีฬา
พิมพ์รจิต เอื้อวงษ์ชัย
ผู้ประกาศข่าวบันเทิง
ชนะ เดชภิรัตนมงคล
ผู้ประกาศข่าวกีฬา
สุภาณี คชพันธ์สมโภชน์
ผู้ประกาศข่าวสังคม
อรชพร ชลาดล
ผู้ประกาศข่าวต่างประเทศ
พีระวัฒน์ อัฐนาค
ผู้ประกาศข่าวเศรษฐกิจ
ทัศนัย โคตรทอง
ผู้ประกาศข่าวเศรษฐกิจ
อารียา เฟื่องประดิษฐ์กุล
ผู้ประกาศข่าวเศรษฐกิจไลฟ์สไตล์
รัชตวรรณ โพชนุกูล
ผู้ประกาศข่าวบันเทิง
เรือนขวัญ ขุนวงศ์
ผู้ประกาศข่าวบันเทิง
ณัฐญาณี รัตนไพฑูรย์
ผู้ประกาศข่าวบันเทิง
เขมสรณ์ หนูขาว
ผู้ประกาศข่าวการเมือง
รสริน ประกอบธัญ
ผู้ประกาศข่าวการเมือง
วรปัฐ อรุณภักดี
ผู้ประกาศข่าวกีฬา
สุภัสรา มหาคามินทร์
ผู้ประกาศข่าวกีฬา
สืบสกุล พันธ์ดี
ผู้ประกาศข่าวสังคม
คุปตนันต์ พิสิฐมหันต์
ผู้ประกาศข่าวสังคมสิ่งแวดล้อม
จุฑารัตน์ เอี่ยมอำพันธ์
ผู้ประกาศข่าวต่างประเทศ
มนุชา เจอมูล
ผู้ประกาศกีฬาภาคสนาม
advertisement