ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  นโยบายคุกกี้FAQปรับแต่งคุกกี้
  นโยบายคุกกี้FAQปรับแต่งคุกกี้

  กลุ่มบริษัทในเครือไทยรัฐกรุ๊ป (บริษัท วัชรพล จำกัด, บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด และ บริษัท เทรนด์ วีจี 3 จำกัด) ทราบเป็นอย่างดีว่า ท่านให้ความสําคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมากเพียงใด และบริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านให้ความสนใจในการใช้บริการในเครือบริษัท จึงขอเรียนให้ท่านทราบถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้เยี่ยมชม ดังนี้

  นโยบายส่วนบุคคลฉบับนี้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์และบริการในเครือของบริษัท ได้แก่ เว็บไซต์,โซเชียลมีเดีย (Social Media), แอปพลิเคชัน ในระบบปฏิบัติการ ไอโอเอส แอนดรอยด์ เว็บแอปพลิเคชัน และช่องทางอื่นๆ ในอนาคต

  ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีนโยบายพัฒนาและปรับปรุงบริการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว บริษัทจึงขอแนะนําให้ท่านตรวจสอบนโยบายดังกล่าวนี้เป็นระยะๆ เพื่อท่านจะได้เข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลล่าสุด

  ท่านรับทราบว่า เมื่อท่านใช้บริการของบริษัทนี้ ถือว่าท่านได้รับทราบและยินยอมปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

  หากท่านต้องการทราบรายละเอียดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเพิ่มเติม โปรดกดอ่านตามหัวข้อที่ระบุไว้ข้างท้ายนี้

  ข้อ 1: สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  ข้อ 2: การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  ข้อ 3: จุดประสงค์การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และการเปิดเผยข้อมูล
  ข้อ 4: ข้อจำกัดในการใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  ข้อ 5: การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล หรือการลบข้อมูลส่วนบุคคล
  ข้อ 6: การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ
  ข้อ 7: คุกกี้ (Cookie) พิกเซล (Pixel) ไอพี แอดเดรส (IP Address)
  ข้อ 8: ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  ข้อ 9: การคุ้มครองข้อมูลการเงินของท่าน
  ข้อ 10: ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  ข้อ 11: การเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคล
  ข้อ 12: เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  ข้อ 13: ช่องทางการติดต่อบริษัท

  ข้อ 1: สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  1. ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมของท่านในเวลาใดก็ได้ สำหรับวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  2. ท่านสามารถขอเข้าถึง ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บริษัทอาจปฏิเสธคำขอของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามคำสั่งศาล
  3. ท่านมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับบริษัทในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีสิทธิในการถ่ายโอนข้อมูลของท่านสำหรับการใช้งานในบริการของบุคคลอื่น และในการใช้สิทธิดังกล่าวนี้ ท่านมีสิทธิที่จะให้บริษัทถ่ายโอนข้อมูลไปยังบุคคลอื่นๆ โดยตรง หากสามารถกระทำได้โดยทางเทคนิค
  4. ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่าน ในกรณีดังนี้
  4.1) กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง
  4.2) กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่กรณีจำเป็นเพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท
  4.3) กรณีที่เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ด้วยเหตุจำเป็น เพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท หรือเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท เว้นแต่บริษัทแสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า หรือเป็นไปเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
  5. ท่านสามารถขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกลายเป็นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคล เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว
  6. ท่านสามารถขอให้บริษัทระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมด หรือบางส่วน เป็นการชั่วคราวหรือถาวร
  7. ท่านสามารถขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และทำให้ข้อมูลของท่านเป็นปัจจุบัน
  8. ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเรานั้น ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562


  ข้อ 2: การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  บริษัทต้องการให้ข้อมูลและบริการของบริษัท เป็นที่ชื่นชอบและตรงกับความต้องการของท่าน บริษัทจึงต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางส่วน เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกของบริษัท หรือทำสัญญา/ธุรกรรม กับบริษัท โดยข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บอาจรวมถึงข้อมูลเหล่านี้

  • ชื่อและนามสกุล
  • เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
  • วันเดือนปีเกิด
  • เพศ
  • ที่อยู่
  • เบอร์โทรศัพท์
  • อีเมล
  • เนื้อหาที่คุณสนใจ

  ในกรณีที่ท่านทำธุรกรรมกับทางบริษัท จะมีการจัดเก็บข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติม เช่น

  • ข้อมูลบัตรเครดิต
  • เลขที่บัญชีธนาคาร

  รวมถึงข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ เท่าที่จําเป็น โดยข้อมูลจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ข้อมูลเป็นปัจจุบัน และไม่ก่อให้เกิดการเข้าใจผิด การรวบรวมข้อมูลดังกล่าวจะทําให้บริษัทสามารถทราบความต้องการของท่าน ความแตกต่างของสินค้าและบริการที่ท่านจะได้รับจากผู้ใช้บริการรายอื่นๆ และหากท่านให้ข้อมูลกับบริษัทมากเท่าใด บริษัทก็สามารถให้บริการได้ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้นเท่านั้น

  นอกจากขั้นตอนการลงทะเบียนสมาชิกแล้ว บริษัทอาจสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเพิ่มเติมจากท่าน เช่น เมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรม หรือบริการที่บริษัทหรือพันธมิตรทางธุรกิจจัดขึ้น โดยท่านอาจต้องระบุข้อมูลเพิ่มเติม เช่น สินค้าที่ชื่นชอบ ความสนใจ พฤติกรรม ฯลฯ การแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมจะทําให้ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้า หรือใช้บริการต่างๆ ได้มากขึ้น และไม่พลาดโอกาสพิเศษสําหรับสมาชิก

  การเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลกับเครื่องมือโซเชียลมีเดีย (Social Media)

  หากท่านสมัครใจใช้บัญชีโซเชียลมีเดียในการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือบริการของบริษัท บริษัทอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้โดยสมัครใจกับบัญชีโซเชียลมีเดียของท่าน ผ่านผู้ให้บริการรายนั้นๆ ภายใต้นโยบายต่างๆ ของผู้ให้บริการ บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามนโยบายส่วนบุคคลของบริษัท

  บริษัทจะสามารถจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อเมื่อท่านสมัครใจเท่านั้น หากท่านเลือกที่จะไม่ยินยอมให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถส่งข้อมูลเพื่อเพิกถอนความยินยอมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทอาจไม่สามารถให้บริการ หรือปรับปรุงประสบการณ์ให้ตรงกับความต้องการของท่านได้ ทำให้ท่านเสียโอกาสที่จะได้รับสิทธิพิเศษ หรือบริการที่บริษัทหรือพันธมิตรจัดทำขึ้น


  ข้อ 3: จุดประสงค์การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และการเปิดเผยข้อมูล

  วัตถุประสงค์เบื้องต้นของบริษัทในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล คือ เพื่อให้ผู้ใช้บริการแต่ละรายของบริษัทได้รับสินค้าและบริการที่ดีจากบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ท่านตกลงและยินยอมให้บริษัทสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการติดต่อ หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดหรือบางส่วน ไปยังบริษัทในเครือของบริษัทหรือพันธมิตรในทางธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทําการตลาด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท่าน โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ท่าน

  ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวของท่านจะถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้ บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือส่งต่อแก่บุคคลภายนอก รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทพันธมิตร เพื่อประโยชน์ของท่านและของกิจการบางส่วน ดังต่อไปนี้

  1. เพื่อสนับสนุนการส่งมอบบริการ, โฆษณา, ผลิตภัณฑ์, สิทธิพิเศษ, กิจกรรมด้านการตลาดที่ตรงกับความต้องการของท่าน ผ่านช่องทางส่วนบุคคลที่ท่านยินยอมให้บริษัท
  2. เพื่อวิจัยและวิเคราะห์ประสบการณ์ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์, แอปพลิเคชัน และโซเชียลมีเดีย (Social Media) ทำให้ท่านสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และตรงกับพฤติกรรมของท่าน
  3. เพื่อปรับแต่งข้อเสนอ โฆษณา สิทธิพิเศษ กิจกรรมด้านการตลาด หรือเนื้อหาที่คุณสนใจ ซึ่งจะส่งให้ท่านผ่านทางช่องทางต่างๆ ของไทยรัฐ เช่น เว็บไซต์, อีเมล, การแจ้งเตือนภายในเว็บไซต์, โซเชียลมีเดีย, หรือช่องทางอื่นๆ ในอนาคต
  4. เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่านผ่านแพลตฟอร์มสำหรับสินค้า ไม่ว่าจะขายโดยบริษัท หรือบริษัทพันธมิตร
  5. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าผ่านทางแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะดำเนินการโดยบริษัท หรือบุคคลภายนอก รวมถึงบริษัทพันธมิตร
  6. เพื่อติดต่อผู้ใช้งานสำหรับการให้บริการ และดูแลผู้ใช้งาน หรือสำหรับการสื่อสารด้านการตลาดที่ได้รับอนุญาตตามช่องทางการสื่อสารที่ท่านยินยอมให้ทางบริษัท
  7. เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย
  8. เพื่อคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบริษัท หรือของผู้ใช้บริการของบริษัท

  บริษัทอาจใช้ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกในการช่วยเสนอบริการด้านต่างๆ ของบริษัท รวมถึงอาจมีการจัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลในระบบคลาวด์ (Cloud) ในต่างประเทศ ซึ่งในกรณีนี้ ผู้ให้บริการนั้นไม่มีอำนาจในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่ดำเนินการแทนบริษัทโดยอิสระแต่อย่างใด และผู้ให้บริการดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

  นโยบายส่วนบุคคลนี้ไม่ครอบคลุมการรวบรวม และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก ที่กระทำโดยบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นผู้โฆษณา ผู้ให้บริการ ผู้ขายสินค้าในเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อ (Link) กับเว็บไซต์, แอปพลิเคชัน, โซเชียลมีเดีย (Social Media) หรือช่องทางในอนาคตของบริษัท การเชื่อมโยงระบบโซเชียลมีเดีย (Social Media) เพื่อแชร์เนื้อหาในช่องทางของบริษัท หากการกระทำใดๆ ก็ตามที่ขัดต่อกฎหมาย และก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการกระทำหรือการรวบข้อมูลโดยบุคคลภายนอก


  ข้อ 4: ข้อจำกัดในการใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  1. บริษัทจะใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามความยินยอมของท่าน โดยจะต้องเป็นการใช้ตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลของบริษัทเท่านั้น บริษัทจะกำกับดูแลพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานของบริษัทมิให้ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล หรือเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่
  1.1) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประมวลกฎหมายแพ่งและอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและอาญา ฯลฯ
  1.2) เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
  1.3) เพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น
  1.4) เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัท
  1.5) เป็นการจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
  1.6) เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น
  1.7) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการศึกษา วิจัย การจัดทำสถิติ ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม
  2. บริษัทอาจใช้บริการสารสนเทศของผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เพื่อให้ดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งผู้ให้บริการนั้นจะต้องมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย โดยห้ามดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากที่บริษัทกำหนด


  ข้อ 5: การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลหรือการลบข้อมูลส่วนบุคคล

  ผู้ใช้บริการทุกรายที่ได้ลงทะเบียนกับบริษัท สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้ โดยท่านสามารถดําเนินการปรับปรุงแก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา โดยการเชื่อมต่ออีเมล รหัสผ่าน และการเชื่อมโยงระบบโซเชียลมีเดีย (Social Media)

  ในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับบัญชีผู้ใช้งานของท่าน ท่านอาจลบข้อมูลดังกล่าวด้วยตนเอง หรือแจ้งให้บริษัทดำเนินการได้ แต่การกระทำดังกล่าวอาจทําให้ท่านเสียโอกาสในการเข้าร่วมโปรโมชั่น หรือสิทธิพิเศษของบริษัทได้


  ข้อ 6: การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

  บริษัทอาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก หรือเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งเป็นประเทศปลายทาง ที่อาจมีหรืออาจไม่มีระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่างๆ เพื่อทำให้ท่านมั่นใจได้ว่า การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะโอนอย่างปลอดภัยและบุคคลที่รับโอนข้อมูลนั้นมีระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม หรือกรณีอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และบริษัทจะขอความยินยอมจากท่าน เพื่อการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ หากจำเป็นต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด


  ข้อ 7: คุกกี้ (Cookie) พิกเซล (Pixel) ไอพี แอดเดรส (IP Address)

  นอกจากข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างผ่านเทคโนโลยี เช่น คุกกี้ (Cookie) พิกเซล (Pixel) ไอพี แอดเดรส (IP Address) และแหล่งเก็บข้อมูลบนเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ของผู้ใช้ รวมถึงเครื่องมือเก็บข้อมูลของบุคคลภายนอก เช่น ผู้ให้บริการด้านการตลาดหรือวิเคราะห์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีประเภทนี้โดยตรงบนเว็บไซต์

  ทั้งนี้ คุกกี้ (Cookie) คือ ไฟล์ข้อมูลตัวอักษรขนาดเล็กที่รวบรวมข้อมูลในคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นของผู้ใช้งาน คุกกี้ทําให้บริษัททราบถึงบริการหรือสินค้าที่ท่านชื่นชอบ รวมถึงบริการที่ไม่อยู่ในความสนใจของท่าน

  ส่วนพิกเซล (Pixel) เป็นภาพขนาดเล็ก เป็นส่วนหนึ่งของรหัสบนเว็บเพจ ซึ่งทำหน้าที่ต่างๆ เช่น ทำให้เซิร์ฟเวอร์อื่นสามารถวัดยอดการเข้าชมเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และมักใช้เชื่อมโยงกับคุกกี้ โดยรหัสดังกล่าวจะทำการติดตามเมื่อมีการดาวน์โหลดพิกเซลเพื่อบ่งชี้ว่าผู้ใช้งานได้เข้าเชื่อมต่อกับจอภาพใด หรือบางส่วนของจอภาพใด

  ด้วยการทำงานของคุกกี้และพิกเซล จะทําให้บริษัทสามารถจดจําผู้ใช้บริการที่เคยเข้าชมเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันของบริษัท ทราบถึงจํานวนและวัตถุประสงค์ของผู้ที่ใช้บริการเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น และช่วยให้บริษัทจัดบริการข้อมูล พัฒนาประสบการณ์การเข้าชมเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ นำเสนอบริการ สิทธิพิเศษ ผลิตภัณฑ์ กิจกรรม หรือโฆษณาที่ตรงกับพฤติกรรม และความสนใจสำหรับท่านด้วย

  นอกจากนั้น เว็บไซต์ และช่องทางอื่นของบริษัท ยังประกอบด้วยซอฟต์แวร์ในการวัดดิจิทัลเรตติ้ง ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของนีลเส็น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ และวัดผลทางการตลาด เช่น การวัดเรตติ้งการดูทีวีผ่านช่องทางดิจิทัลท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่ซอฟต์แวร์ของนีลเส็นบันทึกไว้ และนโยบายความเป็นส่วนตัวของนีลเส็นได้ที่ http://priv-policy.imrworldwide.com/priv/browser/th/en/optout.html

  วิธีปิดการทำงานของคุกกี้

  ท่านมีสิทธิตั้งค่าคุกกี้ โดยท่านอาจแก้ไขเบราว์เซอร์ของท่านให้ปฏิเสธการเก็บคุกกี้ หากท่านต้องการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ทั้งหมด ท่านอาจไม่สามารถทราบข้อมูล ผลิตภัณฑ์ บริการใหม่ สิทธิพิเศษ และการเชื่อมต่อกับบางเว็บไซต์อาจไม่ได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

  ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้จาก aboutcookies.org และศึกษาวิธีจัดการความเป็นส่วนตัวของท่านจากเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้ ตามรายละเอียดดังนี้:

  ไทยรัฐออนไลน์ ใช้คุกกี้ประเภทใดบ้าง

  เพื่อให้ท่านมีประสบการณ์การที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ thairath.co.th ไทยรัฐออนไลน์ใช้คุกกี้ต่างๆ ดังนี้ โดยคุกกี้ดังกล่าวไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้

  • คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (strictly necessary cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ thairath.co.th ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ของเว็บไซต์บริษัทได้ทุกส่วน และปลอดภัย

  คุกกี้ประเภทนี้ จะถูกลบออกหลังจากการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน หากท่านปิดการทำงานของคุกกี้เหล่านี้ ท่านอาจจะไม่สามารถใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทได้ตามต้องการ เช่น การอ่าน และการนำทางระหว่างหน้าเว็บ

  • คุกกี้ด้านประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ (Performance cookies)

  บริษัทใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ thairath.co.th เพื่อวิเคราะห์และนับจำนวนผู้ใช้งาน ตลอดจนช่วยให้บริษัททราบถึงพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ โดยให้ท่านสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย

  นอกจากนี้ บริษัทอาจใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อเน้นย้ำบทความ หรือบริการของเว็บไซต์ ที่บริษัทคิดว่าท่านน่าจะสนใจ และวัดความมีประสิทธิผลของเนื้อหาและโฆษณาของบริษัท โดยพิจารณาจากการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

  อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคล เช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

  ท่านสามารถดูรายละเอียดคุกกี้ด้านประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ ที่บริษัทใช้ได้ดังนี้

  Google Analytics

  โดเมนคุกกี้ : _ga, _gid, _ga_<container-id>

  จุดประสงค์ : เพื่อรายงานและทำความเข้าใจผลการดำเนินงานของเว็บไซต์และช่องทางประสบการณ์ของลูกค้าของบริษัท เช่น

  • ข้อมูลผู้ใช้งาน และจำนวนหน้าที่อ่าน
  • ข้อมูล ช่องทางการเข้าสู่เว็บไซต์
  • ข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้งาน เช่น ระยะเวลา เนื้อหาที่นิยม และกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเข้าชม
  • ข้อมูลส่วนบุคคล ในระดับภาพรวม โดยไม่สามารถระบุตัวตนได้ เช่น อายุ เพศ อุปกรณ์ที่ใช้ และที่ตั้ง

  ระยะเวลาจัดเก็บ : คุกกี้ถาวร

  ท่านสามารถเลือกที่จะไม่อนุญาตให้ Google Analytics ทำการติดตามโดยคลิกที่นี่

  คลิกที่นี่เพื่อดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google ในส่วนของ Google Analytics
  Google Tags Manager

  โดเมนคุกกี้ : _ga, _gid, _ga_<container-id>

  จุดประสงค์ : เพื่อรายงานและทำความเข้าใจผลการดำเนินงานของเว็บไซต์ และช่องทางประสบการณ์ของลูกค้าของบริษัท

  ระยะเวลาจัดเก็บ : จนกว่าจะมีการนำออก

  ท่านสามารถเลือกที่จะไม่อนุญาตให้ Google Analytics ทำการติดตามโดยไปที่ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB

  คลิกที่นี่เพื่อดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google ในส่วนของ Google Tags Manager
  Cxense

  โดเมนคุกกี้ : cdn.cxense.com

  จุดประสงค์ : เพื่อรายงานและทำความเข้าใจผลการดำเนินงานของเว็บไซต์และช่องทางประสบการณ์ของลูกค้าของบริษัท เช่น

  • ข้อมูลผู้ใช้งาน และจำนวนหน้าที่อ่าน
  • ข้อมูล ช่องทางการเข้าสู่เว็บไซต์
  • ข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้งาน เช่น ระยะเวลา เนื้อหาที่นิยม และกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเข้าชม
  • ข้อมูลส่วนบุคคล ในระดับภาพรวม โดยไม่สามารถระบุตัวตนได้ เช่น อายุ เพศ อุปกรณ์ที่ใช้ และที่ตั้ง

  ระยะเวลาจัดเก็บ : คุกกี้ถาวร

  ท่านสามารถเลือกที่จะไม่อนุญาตให้ Cxense ทำการติดตามโดยคลิกที่นี่

  คลิกที่นี่เพื่อดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Cxense
  Truehits

  โดเมนคุกกี้ : lvs2.truehits.in.th

  จุดประสงค์ : เก็บข้อมูลเพื่อทำรายงานสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ และจัดอันดับเว็บไซต์

  ระยะเวลาจัดเก็บ : ถึงวันที่ 1 มกราคม 2581

  คลิกที่นี่เพื่อดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ truehits
  Nielsen

  โดเมนคุกกี้ :IMRID SSCVER

  จุดประสงค์ : เพื่อรายงานและทำความเข้าใจผลการดำเนินงานของเว็บไซต์ และช่องทางประสบการณ์ของลูกค้าของบริษัท เช่น

  • ข้อมูลผู้ใช้งาน และจำนวนหน้าที่อ่าน
  • ข้อมูล ช่องทางการเข้าสู่เว็บไซต์
  • ข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้งาน เช่น ระยะเวลา เนื้อหาที่นิยม และกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเข้าชม
  • ข้อมูลส่วนบุคคล ในระดับภาพรวม โดยไม่สามารถระบุตัวตนได้ เช่น อายุ เพศ อุปกรณ์ที่ใช้ และที่ตั้ง

  ระยะเวลาจัดเก็บ : คุกกี้ถาวร

  ท่านสามารถเลือกที่จะไม่อนุญาตให้ Nielsen ทำการติดตามโดย คลิกที่นี่

  คลิกที่นี่เพื่อดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Nielsen
  vwo

  โดเมนคุกกี้ : _vwo_ds _vwo_sn _vwo_uuid _vwo_uuid_v2

  จุดประสงค์ : เพื่อรายงานและทำความเข้าใจผลการดำเนินงานของเว็บไซต์ และช่องทางประสบการณ์ของลูกค้าของบริษัท เช่น

  • ข้อมูลการทดสอบ A/B testing สำหรับการปรับปรุงเว็บไซต์
  • ข้อมูลการใช้งานของกลุ่มผู้ใช้งานในแบบภาพรวม

  ระยะเวลาจัดเก็บ : คุกกี้ถาวร

  คลิกที่นี่เพื่อดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ VWO
  Facebook Pixel

  โดเมนคุกกี้ : fr

  จุดประสงค์ :
  1. เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้และผลิตภัณฑ์ในเครือข่าย Facebook ได้อย่างปลอดภัย
  2. ทำให้บริษัทสามารถแสดงโฆษณาแก่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ หรือนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการบนพื้นฐานของกิจกรรมเหล่านั้น รวมถึงยังทำให้บริษัทสามารถจำกัดจำนวนครั้งที่คุณจะเห็นโฆษณา เพื่อให้คุณไม่ต้องดูโฆษณาเดียวกันซ้ำไปซ้ำมาได้อีกด้วย รวมถึงยังช่วยวัดผลการทำงานของแคมเปญโฆษณาในเครือข่าย Facebook
  3. เพื่อเป็นข้อมูลวิเคราะห์และการวิจัย บริษัทใช้คุกกี้เพื่อให้เข้าใจมากขึ้นว่าผู้ใช้งานใช้ผลิตภัณฑ์ในเครือข่ายของ Facebook อย่างไร

  ระยะเวลาจัดเก็บ : คุกกี้ถาวร

  คลิกที่นี่เพื่อดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Facebook Pixel
  คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  บริษัทใช้คุกกี้ประเภทนี้ในการบันทึกและจดจำคุณลักษณะต่างๆ ที่ท่านได้เลือกในขณะเข้าชมเว็บไซต์ thairath.co.th เช่น หน้าที่ท่านได้เยี่ยมชม หมวดหมู่ และเนื้อหาที่ท่านชอบอ่าน บริษัทจะบันทึกข้อมูลเหล่านี้ และนำกลับมาใช้อีกครั้งเมื่อท่านกลับเข้ามาที่เว็บไซต์ของบริษัทอีกครั้ง เพื่อปรับให้ท่านได้รับชมเนื้อหา รวมถึงนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ได้ตรงกับความชอบของท่านให้มากที่สุด

  ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคล เช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

  หากท่านปิดการใช้งานของคุกกี้ประเภทนี้ อาจทำให้ท่านไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันบางอย่างได้ หรือมีประสบการณ์การใช้งานที่ไม่ราบรื่น

  ท่านสามารถดูรายละเอียดคุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย ที่บริษัทใช้ได้ดังนี้

  Cxense

  โดเมนคุกกี้ : gckp

  จุดประสงค์ :
  1. แนะนำเนื้อหาที่มีการปรับให้เข้ากับความสนใจตามประวัติการเข้าชม, แสดงผลเนื้อหาและโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และอิงตามความสนใจของผู้เข้าชมเว็บไซต์
  2. เพื่อวัดการกระทำของผู้เข้าชมเว็บไซต์ เช่น ติดตามการใช้งาน หรือนำไปสร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองเพื่อการนำส่งโฆษณา
  3. ใช้ข้อมูลสถิติอันได้มาจากคุกกี้ หรือตัววิเคราะห์บนเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจว่าผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์และบริการของบริษัทที่ทำร่วมกับพาร์ทเนอร์ได้อย่างไร และเพื่อการวิจัย การวิเคราะห์ และวัตถุประสงค์ทางสถิติอื่นๆ

  ระยะเวลาจัดเก็บ : คุกกี้ถาวร

  ท่านสามารถเลือกที่จะไม่อนุญาตให้ Cxense ทำการติดตามโดย คลิกที่นี่

  คลิกที่นี่เพื่อดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Cxense
  .thairath.api.useinsider.com

  โดเมนคุกกี้ : insdrPushCookieStatus push-request-sent native-permission-impression isVAPID insdrAuth insdrPayloadComplete insdrSubsId migratedSDK insdrDH insdrSubsIdCreateDate __cfduid

  จุดประสงค์ :
  1. แนะนำเนื้อหาที่มีการปรับให้เข้ากับความสนใจตามประวัติการเข้าชม, แสดงผลเนื้อหาและโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และอิงตามความสนใจของผู้เข้าชมเว็บไซต์
  2. เพื่อวัดการกระทำของผู้เข้าชมเว็บไซต์ เช่น ติดตามการใช้งาน หรือนำไปสร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองเพื่อการนำส่งโฆษณา
  3. ใช้ข้อมูลสถิติอันได้มาจากคุกกี้หรือตัววิเคราะห์บนเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจว่าผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์และบริการของบริษัทที่ทำร่วมกับพาร์ทเนอร์ได้อย่างไร และเพื่อการวิจัย การวิเคราะห์ และวัตถุประสงค์ทางสถิติอื่นๆ

  ระยะเวลาจัดเก็บ : คุกกี้ถาวร

  ท่านสามารถเลือกที่จะไม่อนุญาตให้ Insier ทำการติดตามโดย คลิกที่นี่

  คลิกที่นี่เพื่อดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Insider
  Innity

  จุดประสงค์ : วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งาน และนำเสนอเนื้อหาที่ตรงตามความสนใจ

  compare-price.thairath.co.th BigGo (Funmula Co.,Ltd.)

  โดเมนคุกกี้ : loginUrl

  จุดประสงค์ :
  1. แนะนำเนื้อหาที่มีการปรับให้เข้ากับความสนใจตามประวัติการเข้าชม, แสดงผลเนื้อหาและโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และอิงตามความสนใจของผู้เข้าชมเว็บไซต์
  2. เพื่อวัดการกระทำของผู้เข้าชมเว็บไซต์ เช่น ติดตามการใช้งาน หรือนำไปสร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองเพื่อการนำส่งโฆษณา
  3. ใช้ข้อมูลสถิติอันได้มาจากคุกกี้หรือตัววิเคราะห์บนเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจว่าผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์และบริการของบริษัทที่ทำร่วมกับพาร์ทเนอร์ได้อย่างไร และเพื่อการวิจัย การวิเคราะห์ และวัตถุประสงค์ทางสถิติอื่นๆ

  ระยะเวลาจัดเก็บ : จนกว่าจะมีการนำออก

  คลิกที่นี่เพื่อดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ BigGo
  promotion.thairath.co.th iPrice (iPrice Group Sdn. Bhd.)

  โดเมนคุกกี้ : ins-storage-version

  จุดประสงค์ :
  1. แนะนำเนื้อหาที่มีการปรับให้เข้ากับความสนใจตามประวัติการเข้าชม, แสดงผลเนื้อหาและโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และอิงตามความสนใจของผู้เข้าชมเว็บไซต์
  2. เพื่อวัดการกระทำของผู้เข้าชมเว็บไซต์ เช่น ติดตามการใช้งาน หรือนำไปสร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองเพื่อการนำส่งโฆษณา
  3. ใช้ข้อมูลสถิติอันได้มาจากคุกกี้หรือตัววิเคราะห์บนเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจว่าผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์และบริการของบริษัทที่ทำร่วมกับพาร์ทเนอร์ได้อย่างไร และเพื่อการวิจัย การวิเคราะห์ และวัตถุประสงค์ทางสถิติอื่นๆ

  ระยะเวลาจัดเก็บ : จนกว่าจะมีการนำออก

  คลิกที่นี่เพื่อดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ iPrice
  คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies)

  บริษัทใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อจดจำพฤติกรรมการอ่านเนื้อหาบนเว็บไซต์ thairath.co.th ของท่าน รวมถึงรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ท่านใช้ เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์ในการนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุด รวมถึงป้องกัน หรือจำกัดจำนวนครั้งที่ท่านจะเห็นโฆษณานั้นซ้ำๆ และช่วยวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาที่บริษัทนำเสนอด้วย

  นอกจากนี้ บริษัทยังมีการใช้บริการคุกกี้ที่จัดหาให้โดยบุคคลภายนอกเว็บไซต์นี้ โดยระบบของบุคคลภายนอกจะวางคุกกี้โฆษณาไว้สองช่วงเวลา นั่นคือเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท และเมื่อท่านใช้บริการของพวกเขา และออกจากเว็บไซต์ของบริษัท ท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับคุกกี้โฆษณาที่กำหนดโดยบุคคลภายนอกเหล่านี้ได้ที่ https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

  ท่านสามารถดูรายละเอียดคุกกี้เพื่อการโฆษณา ที่บริษัทใช้ได้ดังนี้

  Doubleclick (DFP)

  โดเมนคุกกี้ : DSID IDE

  จุดประสงค์ : วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานและนำเสนอเนื้อหาโฆษณาที่ตรงตามความต้องการ เช่น

  • การแสดงโฆษณาตามความสนใจของผู้ใช้งาน โดยอ้างอิงตามพฤติกรรม และกิจกรรมบนเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน
  • การกำหนดความถี่สูงสุดในการเห็นโฆษณาของผู้ใช้งาน เพื่อไม่ให้รบกวนประสบการณ์การใช้งานบนเว็บไซต์
  • การเก็บข้อมูลของผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น ชนิด รุ่น และอุปกรณ์ที่ใช้งาน ระบบปฏิบัติการ เครือข่ายผู้ให้บริการ IP Address โดยเป็นการเก็บข้อมูลแบบภาพรวม ไม่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้งานได้
  DENTSU

  โดเมนคุกกี้ : _td_global

  จุดประสงค์ : วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานและนำเสนอเนื้อหาโฆษณาที่ตรงตามความต้องการ เช่น

  • การแสดงโฆษณาตามความสนใจของผู้ใช้งาน โดยอ้างอิงตามพฤติกรรม และกิจกรรมบนเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน
  • การกำหนดความถี่สูงสุดในการเห็นโฆษณาของผู้ใช้งาน เพื่อไม่ให้รบกวนประสบการณ์การใช้งานบนเว็บไซต์
  • การเก็บข้อมูลของผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น ชนิด รุ่น และอุปกรณ์ที่ใช้งาน ระบบปฏิบัติการ เครือข่ายผู้ให้บริการ IP Address โดยเป็นการเก็บข้อมูลแบบภาพรวม ไม่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้งานได้

  ระยะเวลาจัดเก็บ : จนกว่าจะมีการนำออก

  คลิกที่นี่เพื่อดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ DENTSU
  ad nuntius

  โดเมนคุกกี้ : tr!usi tr!sessionId tr!i tr!r tr!s tr!v tr!c

  จุดประสงค์ : วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานและนำเสนอเนื้อหาโฆษณาที่ตรงตามความต้องการ เช่น

  • การแสดงโฆษณาตามความสนใจของผู้ใช้งาน โดยอ้างอิงตามพฤติกรรม และกิจกรรมบนเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน
  • การกำหนดความถี่สูงสุดในการเห็นโฆษณาของผู้ใช้งาน เพื่อไม่ให้รบกวนประสบการณ์การใช้งานบนเว็บไซต์
  • การเก็บข้อมูลของผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น ชนิด รุ่น และอุปกรณ์ที่ใช้งาน ระบบปฏิบัติการ เครือข่ายผู้ให้บริการ IP Address โดยเป็นการเก็บข้อมูลแบบภาพรวม ไม่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้งานได้

  ระยะเวลาจัดเก็บ : คุกกี้ถาวร

  ท่านสามารถเลือกที่จะไม่อนุญาตให้ ad nuntius ทำการติดตามโดย คลิกที่นี่

  คลิกที่นี่เพื่อดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ ad nuntius
  .popin.cc

  โดเมนคุกกี้ : uid

  จุดประสงค์

  1. แนะนำเนื้อหาที่มีการปรับให้เข้ากับความสนใจตามประวัติการเข้าชม, แสดงผลเนื้อหาและโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และอิงตามความสนใจของผู้เข้าชมเว็บไซต์
  2. เพื่อวัดการกระทำของผู้เข้าชมเว็บไซต์ เช่น ติดตามการใช้งาน หรือนำไปสร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองเพื่อการนำส่งโฆษณา

  ระยะเวลาจัดเก็บ : คุกกี้ถาวร

  คลิกที่นี่เพื่อดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Popin, Inc.

  การเชื่อมโยงอุปกรณ์ของบุคคลภายนอกผ่านบทความในเว็บไซต์ และช่องทางอื่นๆ ในเครือของบริษัท

  เพื่อช่วยเสริมสร้างประสบการณ์การเข้าเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางอื่นของไทยรัฐ ในบางครั้ง บริษัทอาจเชื่อมโยงข้อมูลกับโซเชียลมีเดีย เข้ากับเครื่องมือของบุคคลภายนอก เช่น Youtube, Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram เมื่อท่านเข้าดูบทความภายในเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางอื่นๆ ของบริษัท


  ข้อ 8: ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็น อย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมา และเพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้น หากจำเป็นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ


  ข้อ 9: การคุ้มครองข้อมูลการเงินของท่าน

  การรักษาความลับข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคล เป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งต่อบริษัท บริษัทจะไม่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่เท่าที่ระบุไว้ในนโยบายส่วนบุคคลฉบับนี้ ดังนั้น ข้อมูลสถิติของผู้ใช้บริการ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลที่ท่านให้ความยินยอมต่อผู้โฆษณา หรือพันธมิตรทางธุรกิจเกี่ยวกับบริการทางการเงิน รวมถึงการใช้บริการของลูกค้าของบริษัท

  ท่านรับทราบ และตกลงว่าเพื่อให้คําสั่งซื้อหรือรับบริการจากบริษัทให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ท่านอาจต้องใส่ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิตของท่านในการทําธุรกรรมดังกล่าว บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่าข้อมูลหมายเลขบัตรเครดิตดังกล่าวได้รับการรักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัส (encryption) ที่ได้มาตรฐานโดยทั่วไปและปลอดภัย


  ข้อ 10: ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  บริษัทใช้ระบบรักษาความปลอดภัยแบบ SSL (Secure Socket Layer) หรือ Secure Electronic Transaction (SET) เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยระบบดังกล่าวนี้ได้มาตรฐานสากล และออกแบบมาเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะ

  นอกจากนี้ เรายังใช้ไฟร์วอลล์ (Firewall) ซึ่งเป็นระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย เพื่ออนุญาตให้มีการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น บริษัทได้วางชั้นของไฟร์วอลล์ ระหว่างระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของบริษัท อีกทั้งยังติดตั้งซอฟต์แวร์สแกนไวรัสและมัลแวร์ (Virus and Malware Scan) และอัปเดตเป็นระยะๆ ในคอมพิวเตอร์ และเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดของบริษัท

  จากระบบรักษาความปลอดภัยดังกล่าว มีเพียงท่านเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้ ท่านต้องระมัดระวังและรับผิดชอบดูแลข้อมูลส่วนบุคคลและรหัสผ่านของท่านด้วยตนเอง บริษัทขอแนะนำว่าท่านไม่ควรเปิดเผยรหัสผ่านของท่านต่อบุคคลใด และท่านควรออกจากระบบ (Log Off) อินเทอร์เน็ตหรือการใช้คอมพิวเตอร์เบราว์เซอร์ของท่านทุกครั้งที่ท่านเลิกใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลอื่นไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล และการติดต่อของท่านได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากท่านใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่น หรือใช้คอมพิวเตอร์ในที่สาธารณะ

  เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และผู้ใช้บริการท่านอื่น ท่านตกลงว่าจะไม่กระทำการใดอันเป็นการล่วงละเมิดทางสิทธิส่วนบุคคล สิทธิส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก และทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท รวมทั้งไม่กระทำการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย โดยจะไม่ส่งเนื้อหา รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว หรือข้อมูลอื่นใดที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ข้อความที่เป็นเท็จ เผยแพร่บริการ หรือการกระทำใดๆ ก็ตามที่ขัดต่อกฎหมาย และก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท

  หากข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องของท่าน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกจารกรรมทางคอมพิวเตอร์จนสูญหายหรือเสียหาย ซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ ที่เป็นผลมาจากการกระทำดังกล่าว


  ข้อ 11: การเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคล

  บริษัทอาจจะแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ทุกเวลา โดยเผยแพร่ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ของบริษัท การใช้บริการเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และช่องทางอื่นของบริษัท ถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และการที่ท่านใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากที่มีการประกาศแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขแต่ละครั้งด้วยเช่นเดียวกัน


  ข้อ 12: เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัทได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Office: DPO) เพื่อตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำระเบียบ คำสั่ง ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้การดำเนินงานตามแนวนโยบายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อีกทั้งยังเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการกำกับการบริหารข้อมูลส่วนบุคคลและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่กำหนด


  ข้อ 13: ช่องทางการติดต่อบริษัท

  หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกบัญชี แจ้งเกี่ยวกับปัญหาการใช้งาน และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถกรอกรายละเอียดในแบบคำขอใช้สิทธิข้อมูลส่วนบุคคล และส่งมายังอีเมล cs@thairath.co.th หรือติดต่อบริษัทได้ที่

  ไทยรัฐออนไลน์
  บริษัท เทรนด์ วี จี 3 จำกัด
  เลขที่ 1 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  อีเมล : cs@thairath.co.th โทร : 02-127-1222 แฟกช์ : 02-272-1783
  เว็บไซต์: https://www.thairath.co.th/contact_th

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 08:52 น.