ประวัติกมล บันไดเพชร ข้อมูลล่าสุดของกมล บันไดเพชร

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

กมล บันไดเพชร

กมล บันไดเพชร

กมล บันไดเพชร

เพศ ชาย
วันที่เกิด 12 พ.ค. 2495
อายุ 69 ปี
กลายเป็นหนังเรื่องยาวดิสเครดิตกันทางการเมืองอีกระลอก กรณีที่นายกมลกล่าวหานายอภิสิทธิ์ หนีทหารและใช้เอกสารสด.9เป็นเท็จสมัครรับราชการทหาร เป็นเรื่องเก่ามาเล่าใหม่ที่มีการยืนยันจากกระทรวงกลาโหมตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินร้องขอให้มีการตรวจสอบว่าน่าจะเป็นเท็จ ...

ประวัติ

ชื่อ-สกุล : นาย กมล บันไดเพชร

นามแฝง/ฉายา : ข้าราชการไทยใจเด็ด

วันที่เกิด : 12 พฤษภาคม 2495

ประวัติครอบครัว :

- เป็นบุตรคนที่ 7 จำนวนพี่น้อง 9 คน ของ นายฟู และนางถนอม
- ภรรยาชื่อ บุศรา มีบุตร-ธิดา 2 คนเป็นชาย 1 คนหญิง 1 คน

การศึกษา และดูงาน :

- สถาบันพระปกเล้า รุ่น 4 (การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง)
- ได้รับคัดเลือกให้ศึกษาดูงานที่ต่างประเทศเช่น ฟิลิปปินส์, ญี่ปุ่น และ ไต้หวัน
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- มัธยมศึกษา โรงเรียนอำนวยศิลป์ พระนคร
- ประถมศึกษา โรงเรียนอรุณประดิษฐ์ จ.เพชรบุรี

ตำแหน่งปัจจุบัน :

6 กันยายน 2554 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี)
13 กันยายน 2554 กรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

2520 เจ้าหน้าที่เกษตร 3 สังกัดกรุงเทพมหานคร
- เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน 3 ในสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
- เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน 5
- หัวหน้าวางโครงการ สำนักงานโครงการเงินกู้ต่างประเทศ
- นิติกร 5 กองนิติการ
- นิติกร 6 หัวหน้างานร้องทุกข์และคดี กองนิติการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
- หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการเกษตร โครงการพัฒนาลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก
- คณะทำงานร่วมผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ ธนาคารพัฒนาเอเชีย
- คณะทำงานร่วมผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ กองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจโพ้นทะเลประเทศญี่ปุ่น
- ผู้แทนสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในคณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไขกฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในสมัยรัฐบาลชวน หลีกภัย

ตำแหน่งการเมือง :

2 กรกฎาคม 2538 ส.ส. (สอบตก) กทม. เขต 6 พรรคนำไทย
22 สิงหาคม 2538 ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
- นักวิชาการประจำผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
- ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ การเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร
- ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร
17 พฤศจิกายน 2540 ส.ส. (สอบตก) นนทบุรี เขต 1 พรรคความหวังใหม่
31 มกราคม 2540 ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
19 ธันวาคม 2540 เลขานุการประจำคณะทำงานของผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
- กรรมการบริหารพรรคความหวังใหม่
- รองผู้อำนวยการพรรคความหวังใหม่
22 ตุลาคม 2545 ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
29 มีนาคม 2548 ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
18 กุมภาพันธ์ 2551 ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายยงยุทธ ติยะไพรัช) (พ้น 1 พ.ค.2551)
2 กันยายน 2551 ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช)
21 กันยายน 2551 นายทะเบียนสมาชิกพรรคเพื่อไทย
9 ตุลาคม 2551 ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุขุมพงศ์ โง่นคำ)
6 กันยายน 2554 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี)
13 กันยายน 2554 กรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร

บันทึกอื่นๆ :

- ร่วมกิจกรรมขณะอยู่ชั้นปี 3 เหตุการณ์ "14 ตุลา 16" ร่วมเรียกร้องประชาธิปไตย
- ทำโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ที่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
- 26 มกราคม 2538 เข้าร่วมการอภิปรายในฐานะผู้ฟังในการอภิปรายนอกสภาด้วยเรื่อง "บรรทัดฐานที่ถูกต้องของกระบวนการออก ส.ป.ก.4-01" ที่จัดขึ้น ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement