ประวัติสุรพล อิสรไกรศีล ข้อมูลล่าสุดของสุรพล อิสรไกรศีล

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สุรพล อิสรไกรศีล

สุรพล อิสรไกรศีล

สุรพล อิสรไกรศีล

เพศ ชาย
วันที่เกิด 18 ก.ค. 2493
อายุ 68 ปี
คุณหมอคนเก่งแห่งวงการแพทย์ไทย ที่มีโพรไฟล์แน่นจริงๆ และเพราะความสามารถของคุณหมอเลยได้รับตำแหน่งทางการงานมาหลากหลายระดับ แต่ก็ยังไม่ทิ้งการเป็นผู้ให้ความรู้แก่นิสิต นักศึกษาแพทย์ที่จะเติบโตขึ้นมาในอนาคตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยอีกด้วย

ชื่อ-สกุล : ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุรพล อิสรไกรศีล

วันที่เกิด : 18 กรกฎาคม 2493

การศึกษา และดูงาน :

2511-2515 วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ และคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
2513-2517 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2518-2519 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลีนิค สาขาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2518-2521 วุฒิบัตรฯ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
2523-2525 Cert. in Experimental Hematology University of Ulm,
Germany
2528-2529 Fred Hutchinson Cancer Research Center University of
Washington, Seattle, USA
2528 อนุมัตรบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาโลหิตวิทยา

ตำแหน่งปัจจุบัน :

28 พฤศจิกายน 2544 ราชบัณฑิต ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาแพทยศาสตร์ (โลหิตวิทยา)

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- 2521-2523 อาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- 2523-2538 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- 2529 ผู้อำนวยการศูนย์ปลูกถ่ายไขกระดูก จุฬาภรณ์
- 2532-2534 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
- 2537-2544 ภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
- 2538-2542 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล
- 2538-2542 President Asia-Pacific Bone Marrow Transplantation Group
(APBMTG)
- ศาสตราจารย์ ระดับ 11 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
- ประธานสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- 2544 ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

เครื่องราช :

- 2535 ผลงานวิจัยดีเด่นทางคลีนิก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
- 2536 ผลงานวิจัยดีเยี่ยม สาขาวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ
- 2536 รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล-บี บราวน์ เพื่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย (ร่วมรับรางวัล)
- 2537 ศิษย์เก่าดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
- 2538 ผลงานวิจัยดีเยี่ยม สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สภาวิจัยแห่งชาติ (ร่วมรับรางวัล)
- 2538 รางวัลนักวิจัยอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)
- 2539 ข้าราชการดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
- 2539 ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- 2540 ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย
- 2541 รางวัลจาก National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI) , National
Institute of Health (NIH) สหรัฐอเมริกา ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของ NHLBI
- 2541 ข้าราชการดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปี
4 มิถุนายน 2551 รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2550
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement