ข่าว
100 year

สวทช.-จุฬาฯ-สวทน.ปั้นโครงการวิทย์อุตสาหกรรม

ไทยรัฐฉบับพิมพ์22 เม.ย. 2562 09:50 น.
SHARE

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผอ.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า สวทช. ลงนามความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “โครงการวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม (Science for Industry:Sci-FI)” เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ โดยระยะแรกเน้นการสร้างบุคลากรระดับกลางในอุตสาหกรรมที่มีความสามารถตรงกับตำแหน่งที่อุตสาหกรรมต้องการ ทั้งการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑ์ ระยะยาวเน้นการพัฒนากำลังคนให้เติบโตได้ด้วยจากความรู้ความสามารถ แบบสหสาขาวิชาทั้งเชิงเทคนิคและเชิงการบริหารจัดการ โดยนำร่องจากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย ของ สวทช. โดยมี สวทน.ร่วมสนับสนุนผลักดันให้เกิดการทำงานร่วมกัน ทั้งนี้ โครงการวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรมจะเป็นรากฐานของการสร้างนวัตกรรมในอุตสาหกรรมให้เกิดขึ้นควบคู่กับการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในสถานศึกษาเพื่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ กล่าวว่า จุฬาฯจะพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการและหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโท อุตสาหกรรมเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนที่เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ โดยรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ เพื่อทำงานในสถานประกอบการเป็นเวลา 2 ปี ในขณะเดียวกัน นิสิตในโครงการก็จะเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม จุฬาฯ ควบคู่ไปกับการทำงาน โดยสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะต้องจ่ายค่าตอบแทนนิสิตเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงไม่ต่ำกว่าเดือนละ 15,000 บาท.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ณรงค์ ศิริเลิศวรกุลสวทช.วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต เอื้ออาภรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวทน.การศึกษา

ข่าวแนะนำ

MOST VIEWED

คุณอาจสนใจข่าวนี้