ข่าว
100 year

มุมข้าราชการ : การแต่งตั้งเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งระดับสูงของข้าราชการ

ซี.1223 พ.ค. 2563 05:01 น.
SHARE

ใช้พื้นที่วันเสาร์ไปในการนำเสนอเรื่องราวต่อเนื่องเสียหลายครั้งคราวนี้ขอกลับมาสู่เป้าหมายเดิมคือ การบันทึกการแต่งตั้งเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งระดับสูงของข้าราชการที่ผ่านมา โดยล่าสุดจาก ครม.อังคารที่ผ่านมาที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีการเปลี่ยนตัว อธิบดี 2 กรม คือย้าย นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ไปดำรงตำแหน่งรองปลัด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แล้วให้ นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กลับมาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นรอบที่สอง....

อีกกรมมีการย้าย นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษาไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แล้วให้ นายนิวัฒน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพลศึกษา โดย ว่าที่อธิบดีนิวัฒน์ เคยเป็นรองอธิบดี กรมนี้มาก่อน....

ของ กระทรวงการต่างประเทศ มีการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตใหม่อีกราย โดยให้ นางสาวศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งการแต่งตั้งข้าราชการให้ไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำต่างประเทศดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับแล้ว....

ก่อนหน้านี้ อังคาร 12 พฤษภาคม มีการสับเปลี่ยนระดับอธิบดีในกระทรวงยุติธรรม คือ นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ไปดำรงตำแหน่งรอง ปลัดกระทรวงยุติธรรม แล้วให้ พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม มาเป็นผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม....

ที่กระทรวงศึกษาธิการมีการแต่งตั้ง ศึกษาธิการภาค 3 ราย ดังนี้ รองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ นายนรา เหล่าวิชยา รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 นายธนู ขวัญเดช รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ....

ส่วนการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ มีของ กระทรวงยุติธรรม แต่งตั้ง นายอภิชาต จารุศิริ รอง อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเฉพาะด้านนโยบายและการบริหารงานยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ แต่งตั้ง นายเกษม ทวีปัญญสกุล ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการประสานกิจการความมั่นคง สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้ง นายพรเอก อภิพันธุ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิก) โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขา โสต ศอ นาสิก) โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์....

ครม.แต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนสมาคม และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง รวม 9 คน ชุดใหม่ แทนชุดเดิมที่ดำรงตำแหน่ง ครบวาระสามปี ดังนี้ ประธานกรรมการคือ นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ กรรมการผู้แทนสมาคม คือ นายนพปฎล เมฆเมฆา (ผู้แทนสมาคมที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับธุรกิจขายตรง) นายนคร เสรีรักษ์ (ผู้แทนสมาคมที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับธุรกิจตลาดแบบตรง) นายทวี กาญจนภู (ผู้แทนสมาคมที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค) นายบรรจง บุญรัตน์ (ผู้แทนสมาคมที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คือ พลตำรวจโท ปัญญา เอ่งฉ้วน นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี นายจุลพงษ์ ทวีศรี พันเอก ปิยะวัฒก์ กิ่งเกตุ และอีกรายการหนึ่งคือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับอนุมัติให้แต่งตั้ง นายภัทระ คำพิทักษ์ เป็นกรรมการในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา แทนตำแหน่งที่ว่าง....

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มุมข้าราชการซี.12ข้าราชการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งข้าราชการระดับสูงแต่งตั้งข้าราชการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตใหม่ราชการ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้