ข่าว
100 year

โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตเปลี่ยนนาม 26 หน่วยทหารรักษาพระองค์

ไทยรัฐออนไลน์13 ธ.ค. 2562 09:40 น.
SHARE

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปลี่ยนนาม 26 หน่วยทหารรักษาพระองค์

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปลี่ยนนาม หน่วยทหารรักษาพระองค์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 8 (2) มาตรา 10 (5) มาตรา 15 และมาตรา 17 (2) แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปลี่ยนนาม หน่วยทหารรักษาพระองค์ จำนวน 26 หน่วย เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และประกาศเฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดังนี้

1. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปลี่ยนนาม หน่วยทหารรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็น หน่วยทหารรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวน 5 หน่วย

2. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปลี่ยนนาม หน่วยทหารรักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็น หน่วยทหารรักษาพระองค์ ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 21 หน่วย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม พุทธศักราช 2562
ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

(อ่านต่อทั้งหมดใน ราชกิจจานุเบกษา)

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจานุเบกษาหน่วยทหารรักษาพระองค์รัชกาลที่ 10หน่วยทหารรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหน่วยทหารรักษาพระองค์ ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเปลี่ยนนามหน่วยทหารรักษาพระองค์

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้