king10
Thairath Logo
กีฬา

กอ.รมน. เร่งจัดระเบียบสังคม แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ พร้อมเสริมรู้ให้ ปชช.

Share :
line-share-logo

กอ.รมน. เร่งจัดระเบียบสังคม แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ในเดือนเม.ย.ที่ผ่านมาสามารถไกล่เกลี่ยได้ 351,200 ราย พร้อมจัดโครงการอบรมให้ จนท.ภาครัฐ เอกชน เพื่อเสริมรู้กฎหมายสถาบันการเงิน แหล่งเงินทุนเพื่อให้เข้าใจถึงสถานการณ์ นำไปขยายผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน...


เมื่อวันที่ 16 พ.ค.62 เวลา 09.30 น. ที่อาคารรื่นฤดี กอ.รมน. พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน.ได้เปิดเผยว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ได้จัดการประชุมหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน.ครั้งที่ 5/2562 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมาโดยมีผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง ของ กอ.รมน. (ส่วนกลาง) และผู้แทนของ กอ.รมน.ภาค 1-4 เข้าร่วมประชุมฯ โดยมี พล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมฯ สรุปเรื่องที่สำคัญดังนี้

พล.ต.ธนาธิป กล่าวว่า กอ.รมน.ได้เข้าจัดระเบียบสังคม (การป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ) โดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน.จัดทำโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ของภาครัฐและเอกชน จำนวน 37 จังหวัด ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 2 และกอ.รมน.ภาค 3 เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน การเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย ในการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงินทุกประเภท ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงสถานการณ์และสภาพการดำเนินการป้องกันและแก้ไขหนี้นอกระบบรวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ หนี้นอกระบบและการวางแผนทางการเงินโดยเฉพาะประเด็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้เพื่อไปขยายผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้องเป็นรูปธรรมมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นและยั่งยืนต่อไป

โฆษก กอ.รมน. กล่าวต่อว่า สำหรับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของ กอ.รมน. ภาค 1-4 สรุปข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย.62 สามารถเจรจาไกล่เกลี่ย จัดทำข้อตกลงระหว่าง เจ้าหนี้ กับ ลูกหนี้ จำนวน 351,200 ราย คิดเป็นมูลหนี้รวม 511,367,003 บาท

พล.ต.ธนาธิป กล่าวด้วยว่า ส่วนเรื่องการปรับสถานะ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้กฎหมายสหรัฐอเมริกามาตรา 301 พิเศษกอ.รมน. โดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชน ในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์ ด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในพื้นที่ กอ.รมน. ภาค 4 ณ กอ.รมน.จังหวัด ชุมพร, กอ.รมน.จังหวัดระนอง และ กอ.รมน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำหรับโครงการดังกล่าวได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (แก้ไขเพิ่มเติมปี พ.ศ.2562) ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทาง ในการปฏิบัติงาน และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด จากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของส่วนราชการ.อ่านเพิ่มเติม...
กอ.รมน.นขต.กอ.รมน.แก้หนี้นอกระบบจัดระเบียบสังคมโฆษก กอ.รมน.ข่าวทั่วไป