ข่าว
100 year

นปถ.ถกสร้างความปลอดภัยบนถนน ตามมาตรฐานสากล ตั้งเป้าลดเจ็บ-ตาย 50 %

ไทยรัฐออนไลน์29 มี.ค. 2563 22:56 น.
SHARE

นปถ.หารือข้อเสนอเชิงนโยบาย-แนวทางเสริมประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อสร้างการสัญจรปลอดภัยยั่งยืนตามมาตรฐานสากล

เมื่อวันที่ 29 มี.ค.63 คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ หรือ นปถ. ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ (นปถ.) ได้ประชุมร่วมกับ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน หรือ ศปถ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังคงเดินหน้าสร้างการสัญจรที่ปลอดภัยและยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาลและองค์กรสากล 

โดย พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า แนวทางเสริมประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เน้นวางแนวทางเชิงปฏิบัติที่เข้มข้นมากขึ้น กำหนดแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2564-2569 และแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดรับกับเป้าหมาย เพื่อลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างน้อยร้อยละ 50 ในระหว่าง พ.ศ.2564-2573 ตามปฏิญญาสตอกโฮล์ม รวมถึงจะเน้นกวดขันปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะดื่มแล้วขับ ขับรถเร็ว ไม่สวมหมวกนิรภัย ทั้งนี้จะเพิ่มศักยภาพของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นกลไกหลักการดำเนินงาน เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ตลอดจนรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างประเทศไทยให้มีการสัญจรปลอดภัยตามมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน 

"อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุสำคัญที่คร่าชีวิตคนไทยเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ รัฐบาลได้กำหนดให้การสร้างความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ และมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการขับเคลื่อนการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจากสถิติอุบัติเหตุทางถนนยังคงมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ โดยจากการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนน พบว่า ปัจจัยที่นำไปสู่การลดอุบัติเหตุเป็นผลจากการบังคับใช้กฎหมาย การเสริมสร้างวินัยและจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย การสร้างมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะและถนน ประกอบกับรัฐบาลได้ยกระดับการสร้างความปลอดภัยทางถนนเป็นนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาในภาพรวมของประเทศให้ดีขึ้น" พล.อ.ประวิตร กล่าว

พล.อ.ประวิตร กล่าวต่อไปว่า วันนี้คณะกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ (นปถ.) ได้ร่วมกันพิจารณาหารือข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางเสริมประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเป็นแกนกลางการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงคมนาคม จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคีเครือข่าย มุ่งเน้นการวางแนวทาง
เชิงปฏิบัติที่เข้มข้นมากขึ้น ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการ

ด้านความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2564-2569 พร้อมกำหนดแผนการดำเนินการในแต่ละปีให้ชัดเจน และมีความต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างน้อยร้อยละ 50 ในระหว่าง พ.ศ.2564-2573 ตามปฏิญญาสตอกโฮล์ม รวมถึงจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2564 ที่มุ่งเสริมสร้างการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ และการลดปัจจัยเสี่ยงหลักของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งดื่มแล้วขับ ขับรถเร็ว ไม่สวมหมวกนิรภัย และการขับขี่รถของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ซึ่งไม่มีใบอนุญาตขับรถ อีกทั้งเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายเคร่งครัดและจริงจังอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีมาเสริมประสิทธิภาพ การบังคับใช้กฎหมาย ตลอดจนเพิ่มศักยภาพของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นกลไกหลักการดำเนินงานในระดับพื้นที่ นอกจากนี้ยังได้มุ่งสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในรูปแบบการรณรงค์ประชาชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนแก่ประชาชน รวมถึงส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งนี้เพื่อสร้างประเทศไทยให้มีการสัญจรปลอดภัยตามมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน 

"นโยบายสร้างการสัญจรที่ปลอดภัยและยั่งยืน เน้นแนวทางการปฏิบัติที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะ 7 ปีข้างหน้า มุ่งลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างน้อยร้อยละ 50 ในภายในปี 2573 ขจัดพฤติกรรมดื่มแล้วขับ ขับรถเร็ว ไม่สวมหมวกนิรภัย ที่เป็นปัจจัยสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสีย ที่สำคัญต้องเสริมศักยภาพของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่" พล.อ.ประวิตร กล่าว

ขณะที่ พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า ศปถ.ได้บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนการจัดการปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเข้มข้นตลอดปีทั้งในช่วงปกติและช่วงเทศกาล ได้กำหนดแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2563 "ภายใต้แนวคิด
"ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" โดยยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) ในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตาม 8 มาตรการ ดังนี้

ด้านการบริหารจัดการ ด้านลดปัจจัยเสี่ยง ด้านคน ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ ด้านมาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ ด้านความปลอดภัยทางน้ำ ด้านดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว และมาตรการพิเศษที่มุ่งดำเนินการในอำเภอเสี่ยงสีแดงอย่างเข้มข้น ซึ่งมีเป้าหมายในการลดจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

อุบัติเหตุอุบัติเหตุบนท้องถนนเมาแล้วขับลดอุบัติเหตุนปถ.ข่าวทั่วไป

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้