ข่าว
100 year

มุมข้าราชการ : แต่งตั้งราชบัณฑิต

ซี.1222 ก.พ. 2563 05:01 น.
SHARE

มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งราชบัณฑิต ความว่ามี พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง 1.นายวรเดช จันทรศร เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง 2.นายสนั่น รัตนะ เป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาจิตรกรรม สำนักศิลปกรรม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2562 เป็นต้นไป

เรื่องราวการแต่งตั้งที่ผ่าน ครม.ล่าสุดมีของ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นการแต่งตั้ง เอกอัครราชทูต 2 ราย และต่อเวลาการดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต อีก 1 รายคือ นายรุจ ธรรมมงคล อัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน บรูไนดารุสซาลาม ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต รัฐคูเวต นายพุทธพร อิ้วตกส้าน รองอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ และต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของ นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งดำรงตำแหyน่งดังกล่าวจะครบ 4 ปี ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ต่อไปอีก 1 ปี (ครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564

ช่วงเวลาเดียวกัน มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายศักดิ์สีห์ พรหมโยธี เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มเพิ่มขึ้นอีก 4 ประเทศคือ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแคเมอรูน อีกตำแหน่งหนึ่ง สืบแทน นายชัยเลิศ หลิมสมบูรณ์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเบนิน อีกตำแหน่งหนึ่ง สืบแทน นายมานพ เมฆประยูรทอง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยเซาตูเมและปรินซิปี อีกตำแหน่งหนึ่ง สืบแทน นายพิชัย พงษ์แพทย์ และเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐกานา อีกตำแหน่งหนึ่ง สืบแทน นายชัยเลิศ หลิมสมบูรณ์ โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงอาบูจา สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย

หลังจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 มีการโยกย้ายแต่งตั้งเพิ่มเติมในหน่วยงานนี้ล่าสุดคือโอน นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ไปเป็น รองเลขาธิการ ก.พ.ร. แต่งตั้ง นางนันทนา ธรรมสโรช ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ เป็น รองเลขาธิการ ก.พ.ร.

นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็น รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็น รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายชนธัญ แสงพุ่ม ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็น รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ย้อนกลับมา ครม.ล่าสุด มีการอนุมัติการแต่งตั้งของกระทรวงต่างๆดังนี้ กระทรวงศึกษาธิการ 3 ราย คือ นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็น รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายวรัท พฤกษากุลนันท์ รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพาณิชย์ 2 ราย คือ นายวันชัย วราวิทย์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ นางวรรณภรณ์ เกตุทัต รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์

สุดท้ายเป็นการมอบหมายให้รักษาราชการแทนในหน่วยงานที่ตั้งใหม่ไม่นานนักคือ นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมาการกฤษฎีกา ไปรักษาราชการ ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อน การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง อีกตำแหน่งหนึ่งโดยไม่ขาดจากตำแหน่งหน้าที่เดิม คือเป็นการมอบหมายงานให้ทำเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานสำคัญอันเป็นนโยบายรัฐบาล

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มุมข้าราชการซี.12แต่งตั้งราชบัณฑิตประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีพระบรมราชโองการวรเดช จันทรศรสนั่น รัตนะราชการ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้