คำค้นหา

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ข่าว

พรรคพลังประชารัฐ ชู 3 เหตุผลสำคัญ หนุน บิ๊กตู่ เข้าชิงเก้าอี้นายกฯ

คลิปวีดีโอ

กีฬา

การประปานครหลวง กับพันธกิจที่ยิ่งใหญ่ เพื่อคนไทยมีน้ำประปาสะอาดปลอดภัย บริโภคอย่างยั่งยืน

Advertorial22 พ.ค. 2562 06:01 น.


ภายใต้อุณหภูมิโลกที่ร้อนระอุขึ้นกว่าทุกปี กับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มมากขึ้นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จึงเกิดคำถามว่าน้ำประปาจะมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคตลอดหน้าแล้งหรือไม่ ‘นายปริญญา ยมะสมิต’ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ยืนยันหนักแน่นว่า เราจะมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอตลอดแล้งนี้แน่นอน ต่อให้อุณหภูมิโลกร้อนแรงแค่ไหน การประปานครหลวงยังคงให้บริการน้ำประปาตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) แก่ประชาชนด้วยการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ ด้วยความมุ่งมั่นในการให้บริการเพื่อคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจ และสังคมไทย

แม้ผลจากปรากฏการณ์เอลนีโญในปี 2562 จะทำให้สภาพภูมิอากาศในปีนี้ร้อนแล้งกว่าทุกปี แต่ความกังวลเรื่องความเพียงพอของน้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภคก็หมดไป เมื่อได้รับการยืนยันอย่างหนักแน่นจากผู้ว่าการการประปานครหลวง ‘ปริญญา ยมะสมิต’ “การประปานครหลวงเรามีแนวทางที่จะรับมือกับภัยแล้งในทุกๆ ปี โดยเตรียมการไว้ตั้งแต่ก่อนที่หน้าแล้งจะมาถึง โดยได้ประสานงานกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมชลประทาน ในการจัดสรรน้ำ ทั้ง 2 ลุ่มน้ำ ทั้งแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำแม่กลอง ให้เพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้ง สำหรับการผลิตน้ำประปาเพื่อพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ให้บริการของการประปานครหลวง ทั้งกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าจะมีน้ำประปาใช้เพียงพอตลอดหน้าแล้งนี้แน่นอน

การประปานครหลวงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของน้ำประปาให้ได้มาตรฐานน้ำประปาปลอดภัยขององค์การอนามัยโลก เราจึงดูแลตั้งแต่น้ำดิบที่จะนำมาผลิตน้ำประปา การผลิตน้ำประปา ตลอดจนการสูบส่ง และสูบจ่ายน้ำประปา ท่อประปา ก่อนที่จะถึงบ้านเรือนของประชาชน เพื่อประโยชน์และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ปัจจุบันเรามีโรงงานผลิตน้ำทั้งหมด 4 แห่ง นั่นคือ โรงงานผลิตน้ำบางเขนโรงงานผลิตน้ำสามเสน โรงงานผลิตน้ำธนบุรีและโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ซึ่งจะเพิ่มกำลังการผลิตที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ให้มากขึ้น วันละ 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

ทั้งนี้น้ำประปาที่สูบจ่ายสู่บ้านเรือนของประชาชนก็ยังคงมีมาตรฐานในระดับสากล ตามมาตรฐานน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan :WSP) ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่ง ‘ผู้ว่าการ กปน.’ เปิดเผยว่า ในแง่การดำเนินงานนั้น การประปานครหลวงได้ตรวจวัดตัวอย่างน้ำไม่น้อยกว่า 3,000 ตัวอย่างต่อปี รวมถึงตรวจวัดคุณภาพทั้งในด้านกายภาพ เคมี และจุลชีวะ เพื่อความสะอาดและปลอดภัย โดยมีนักวิทยาศาสตร์ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งทำการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการของฝ่ายคุณภาพน้ำ การประปานครหลวง ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการด้วยมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 โดยปัจจุบันการประปานครหลวงอยู่ในช่วงดำเนินโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 เพื่อวางรากฐานระบบประปาให้รองรับกับการเติบโตของประชากรในอนาคต

ปัจจุบันการประปานครหลวงได้ก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำจากโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ เชื่อมฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกขึ้นอีกหนึ่งเส้นทาง เพื่อสร้างเสถียรภาพและประสิทธิภาพของระบบส่งน้ำ ด้วยงบประมาณ 42,750 ล้านบาท โดยการประปานครหลวงมีนโยบาย Change for Better เปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่าอย่างยั่งยืนเดินหน้าพัฒนาการบริการสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้น เพื่อวางรากฐานรองรับการเติบโตของมหานครกรุงเทพ นนทบุรี และสมุทรปราการ ซึ่ง ‘ผู้ว่าการ กปน.’ กล่าวว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการเปลี่ยนเพื่อวางรากฐานที่ดีให้แก่อนาคตตาม “นโยบาย ‘Change for Better’ เป็นการพัฒนาทั้งเพื่อวันนี้และอนาคต โดยสิ่งหนึ่งที่เราลงมือทำแล้วคือการเปลี่ยนท่อประปาที่ใกล้ครบอายุการใช้งาน ซึ่งจะช่วยลดการแตกรั่วของท่อประปาลดการสูญเสียน้ำ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ซึ่งนอกจากจะได้ใช้น้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย ไหลแรงเพิ่มมากขึ้นแล้ว ยังลดความเดือดร้อนที่จะต้องปิดน้ำซ่อมท่อประปาด้วย โดยในแต่ละปีเราเปลี่ยนท่อไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลเมตรต่อปี จากท่อประปาทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ กว่า 30,000 กิโลเมตร

โดยในปี 2562 นี้ การประปานครหลวงยังได้ทำการเปลี่ยนท่อประปาในพื้นที่เขตเมือง ได้แก่ สุขุมวิท พหลโยธิน โดยประสานความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ปรับปรุงขยายขนาดท่อประปาตามแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าสายต่างๆ ได้แก่ สายสีเขียว สายสีเหลือง สายสีชมพู สายสีทอง และสายสีส้ม โดยดำเนินการรื้อย้ายท่อประธานเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการก่อสร้าง พร้อมขยายขนาดท่อประธานในบางช่วงเพื่อเพิ่มแรงดันน้ำให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จประชาชนในพื้นที่ก็จะได้ใช้น้ำอย่างทั่วถึงและเพียงพอด้วยแรงดันน้ำที่ดีขึ้น

ประหยัดน้ำ ไม่ใช่แค่คิด เพื่อทุกชีวิตมีน้ำใช้อย่างยั่งยืน

แม้การประปานครหลวง จะทำหน้าที่ผลิตและส่งน้ำประปาสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง แต่การใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า ก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นเสมอสำหรับประชาชนทุกหมู่เหล่า การรณรงค์เรื่องการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าจึงเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่ดำเนินควบคู่ร่วมกับการพัฒนาในด้านต่างๆ ของการประปานครหลวงมาอย่างต่อเนื่อง

อีกหนึ่งนโยบายสำคัญของการประปานครหลวง คือการรณรงค์ให้ประชาชนใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า แนวทางหนึ่งคือการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้น้ำในชีวิตประจำวันอย่างรู้คุณค่า รวมถึงการดูแลไม่ให้น้ำรั่วไหลโดยไม่จำเป็น เพราะการเปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้หนึ่งนาที จะสูญเสียน้ำไปโดยเปล่าประโยชน์มากถึง 9 ลิตร เราจึงอยากให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้เพื่อจะได้ใช้น้ำเท่าที่จำเป็นอย่างรู้คุณค่ามากที่สุด นอกจากนี้การรั่วไหลของน้ำประปาภายในบ้านจากปัญหาต่างๆ เช่น ท่อน้ำแตกรั่ว โถสุขภัณฑ์รั่วซึม ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ประชาชนสูญเสียน้ำไปมากกว่า 1,500 ลิตรต่อเดือน แต่สิ่งเหล่านี้ประชาชนก็สามารถให้ความสำคัญมากขึ้นได้ด้วยการหมั่นตรวจสอบระบบประปาภายในบ้าน อาทิ ก๊อกน้ำ ท่อน้ำประปา โถสุขภัณฑ์ เป็นต้น เพื่อประโยชน์ของตัวเอง ลดการสูญเสียน้ำ เพื่อร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำด้วย

อีกโครงการหนึ่งที่การประปานครหลวงเริ่มต้นทำเพื่อปลูกจิตสำนึกการใช้น้ำแก่ประชาชน นั่นคือ โครงการบวร (บ้าน วัด โรงเรียน จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉ ที่เราเริ่มต้นมาจากแนวคิดที่ว่า บ้าน วัด โรงเรียน คือ จุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนของสังคมไทย ดังนั้นเมื่อจะรณรงค์เรื่องการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เราจึงเริ่มต้นจากสถาบันหลักอย่าง บ้าน วัด และโรงเรียน ซึ่งนับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดที่ดีที่สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีโดยได้เข้าไปสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเรื่องแนวทางในการประหยัดน้ำ และความสำคัญของการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า ในปีที่ผ่านมาเราได้เริ่มต้นที่หน่วยงานต้นแบบนั่นคือ กระทรวงมหาดไทย ซึ่งสามารถลดการใช้น้ำลงได้ถึง 60 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งความสำเร็จของโครงการบวรในปีที่ผ่านมาก็ทำให้เรามุ่งมั่นสานต่อโครงการนี้ต่อในปีนี้ และปีต่อๆ ไป เพื่อให้คนไทยเห็นคุณค่าของน้ำมากยิ่งขึ้น”

โครงการ บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) นับเป็นหนึ่งในนโยบาย “Change for Better เปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน” ซึ่ง การประปานครหลวง ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่ผลิตและบริการน้ำประปาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมไทย จึงมุ่งเน้นรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่ากับทุกภาคส่วน โดยในปี 2562 การประปานครหลวง จะจัดกิจกรรม ณ หน่วยงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เขตพื้นที่ละ 4 แห่ง รวม 12 ครั้ง ประกอบด้วย บ้าน คือ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี และศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเปรียบเสมือนเสาหลักดูแลประชาชนในจังหวัด วัด โรงเรียน และโรงพยาบาล เป็นต้น กิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า การแนะนำแอปพลิเคชัน MWA onMobile การสาธิตวิธีล้างถังพักน้ำ การแนะนำอุปกรณ์ประหยัดน้ำ การเปลี่ยนก๊อกประหยัดน้ำ และติดตามสถิติเพื่อเปรียบเทียบ โดยมีเป้าหมายการใช้น้ำลดลงไม่น้อยกว่า 10% ซึ่งจะช่วยนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

แม้น้ำประปาจะยังมีให้เราใช้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย แต่การใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่าก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราพึงร่วมกันลงมือปฏิบัติ เพราะประหยัดน้ำไม่ใช่แค่คิด การประปานครหลวงเองก็หวังอยากเห็นประชาชนทุกคนใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า “ถึงแม้ในปีนี้น้ำต้นทุนในการนำมาผลิตน้ำประปาจะมีเพียงพอ แต่เราก็ไม่อาจทราบได้ว่าปีหน้า หรือปีต่อๆ ไป ฝนจะตกต้องตามฤดูกาล หรือตกอย่างเพียงพอในพื้นที่รับน้ำหรือไม่ อนาคตเป็นสิ่งที่เราไม่อาจคาดเดาได้ ในอดีตเราเคยประสบปัญหาเรื่องความไม่เพียงพอของน้ำมาแล้ว จริงๆ แล้วภาพตัวอย่างเรื่องการขาดแคลนน้ำก็มีให้เห็นในหลายพื้นที่ทั่วโลก ดังนั้นหากเราไม่ต้องการให้ภาพแบบนั้นเกิดขึ้นกับบ้านเรา เราทุกคนในฐานะผู้ใช้น้ำก็ต้องเริ่มต้นประหยัดจากตัวเราเองเป็นสำคัญ”

ทั้งนี้ หากพบท่อน้ำประปาแตกรั่ว ก็สามารถแจ้งการประปานครหลวงได้โดยตรง ผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้แก่ MWA Call Center โทร.1125 ตลอด 24 ชั่วโมง แอปพลิเคชัน MWA onMobile รวมถึง LINE @MWAthaitand นอกจากนี้ การประปานครหลวงยังมีคู่มือและเอกสารรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด ซึ่งสามารถดาวน์โหลด หรือติดต่อขอรับได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง โทร. 02 504 0123 ต่อ 2539

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

การประปานครหลวงจัดสรรน้ำกรมชลประทานน้ำประปาปรากฏการณ์เอลนีโญภัยแล้ง

ข่าวแนะนำ

MOST VIEWED