วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ร่วมงานกับเรา

- รายละเอียดงาน

รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานด้านวางแผนการพัฒนาเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่น ควบคุมขอบเขต ระยะเวลาในการพัฒนา และทรัพยากรที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นได้ตรงความต้องการของผู้ใช้และบริษัท

บทบาทหน้าที่หลัก

 • วิจัย วิเคราะห์ สรุปผลความต้องการของผู้ใช้ (user insights) และนำมาวิเคราะห์ร่วมกับความต้องการจากผู้ใช้ และทางธุรกิจ รวมทั้งประเมิน เพื่อออกแบบนวัตกรรมที่สร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจและเป็นประโยชน์ทั้งกับผู้ใช้และบริษัท
 • วางแผนการพัฒนาเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นเพื่อตอบสนองต่อกลยุทธ์ของบริษัท และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน
 • มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการพัฒนา และมอบหมายงานให้แก่ทีมพัฒนาฯ
 • บริหารจัดการการพัฒนาเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นไทยรัฐ ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
 • ควบคุมและบริหารทรัพยากรและงบประมาณของส่วนงานในการดำเนินงานให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
 • คาดการณ์และปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับปัจจัยและสภาพแวดล้อมทางความต้องการ ของผู้ใช้ และทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

- คุณสมบัติ

 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความเข้าใจและมีพื้นฐานในการพัฒนาด้าน Programming, Design และ Content
 • มีความรู้เรื่อง Project Management
 • เข้าใจเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานออนไลน์และแอพพลิเคชั่น
กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

บทบาทหน้าที่หลัก

 • ให้บริการด้านระบบปฏิบัติการออกอากาศกับบุคคลากรภายในองค์กร และดูแลรักษาระบบปฏิบัติการออกอากาศขององค์กรให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมให้บริการอยู่ตลอดเวลา

- คุณสมบัติ

คุณสมบัติขั้นต่ำ

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

สาขาด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

Responsibilities

-Be responsible for the development and implementation of HR strategy

- Provide a professional and strategic consultancy and advisory service to executives, management and staff in full spectrum of HR functions

- Manage and control manpower planning, coordinate and perform staffing strategy & interview candidates.

- Manage, review and update performance management system and provide support to line-managers

- Be responsible for time attendance, welfare & benefit and employee Relation

- Help to monitor the company’s culture so that it supports the attainment of the company’s goals and promotes employee satisfaction, contributing to making the company a great place to work

- Assist in ad hoc HR projects as assigned.

- Supporting HR department to move to business partner.

- Operating any tasks assigned by superior.

- คุณสมบัติ

- Bachelor degree in Human Resource Management or related field

- Male/Female 30 - 45 years old

- More than 6 years' experience in Human Resources Management. (HRBP function is an advantage)

- Knowledge of the following aspects of HR management is required: workforce planning, recruiting, selection , performance management , training & development , employee engagement, talent management,retention and organization design

- Strong team player, patient and able to provide guidance to large team of staffs

- Active, result-oriented and opened-mind with high energetic to work in dynamic environment

- Proficiency in MS Office especially Excel, Word and Power Point.

กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

-ดูแลและเฝ้าระวังระบบ Network ให้พร้อมใช้งาน 24x7

-แก้ไขปัญหาระบบ Network ได้ตาม SLA ที่กำหนด

-ติดตั้งอุปกรณ์ Network และ Cable ให้ User สามารถใช้งานได้แบบ end to end

-ทำงานล่วงเวลาได้ (มี OT)

-ทำงานนอกสถานที่ได้

-ทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายได้

-On Call Service ได้ในช่วงนอกเวลาทำการ (1-2สัปดาห์/เดือน)

- คุณสมบัติ

-จบปริญญาตรี ด้าน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง

-นักศึกษาจบใหม่ หรือ ผู้มีประสบการณ์ในสายงาน

-มีพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างดีเยี่ยม

-มีทักษะในการแก้ไขปัญหาด้าน Network เป็นอย่างดี

-มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษปานกลาง-ดี

-มีความรู้ในด้าน Network Configuration Switch (HP, Brocade, Aruba, Cisco), Wireless (HP, Aruba)

-มีความรู้ในด้าน Security Configuration Firewall (Paloalto, Fortigate, Juniper), VPN

-มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตที่ใช้งานในองค์กรและความรู้ในเรื่อง TCP/IP (LAN,WAN)

-มีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และพัฒนาตัวเองได้อย่างรวดเร็ว

-มีใจรักงานบริการ ความขยันอดทน มีระเบียบวินัยในการทำงาน ตรงต่อเวลา สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและทำงานเป็นทีมได้

-มีความรู้เกี่ยวกับระบบ VMWARE ESXi/VMWARE Cluster เบื้องต้น

-หากมี Cer. CCNA จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

 • มีส่วนร่วมในการกำหนดแผนกลยุทธ์การตลาดของสินค้า รวมถึงบริการต่างๆ ให้มีความเหมาะสม
 • ร่วมจัดทำแผนการสื่อสารการตลาด เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร และโฆษณาสินค้า รวมถึงบริการต่างๆ ให้ตอบสนองแผนงานกลยุทธ์ของบริษัท วิเคราะห์ rating จัดทำ campaign และ กิจกรรมการตลาด
 • ร่วมวางแผน ติดตาม กำหนดเป้าหมายการทำงาน 
 • ** สังกัด Thairath TV

- คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารจัดการ การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย / หญิง (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)
 • ประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไป ด้านการตลาด
 • หากมีประสบการณ์จากธุรกิจโทรทัศน์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ภาษาอังกฤษ ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี
 • ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ชอบงานท้าทาย มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดี
กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

1.บริหารจัดการช่องทางโซเชียลมีเดียของไทยรัฐทุกช่องทาง ทำการโพสต์ข่าว สร้าง engagement และกิจกรรมต่างๆ

2.หาประเด็นข่าวใหม่ๆสำหรับการทำข่าวที่มาจากโซเชียลมีเดีย พร้อมประสานงานข้อมูลและแหล่งข่าวเพื่อส่งประเด็นให้กับทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์และทีวี

3.บริหารจัดการและสร้างสรรค์เนื้อหางานจากลูกค้าเพื่อการโพสต์โฆษณาลงในโซเชียลมีเดีย

- คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. เพศชาย / หญิงอายุระหว่าง 23 ปี ขึ้นไป (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)

3. ประสบการณ์ 2 ปี ในงานด้านการเขียน Script ข่าว

4. สามารถใช้งานโซเชียลมีเดียได้อย่างคล่องแคล่ว 

5. สามารถการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

6. มีความยืดหยุ่นในเรื่องของเวลาทำงาน ทำงานเป็นกะได้

7. เป็นผู้ที่มีไหวพริบดี จับประเด็นเก่ง และติดตามข่าวสารอยู่เสมอ

กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานด้านพัฒนาเว็บไซต์ ควบคุมระยะเวลาในการพัฒนา ค้นคว้าเทคโนโลยี ได้ตรงความต้องการของผู้ใช้และบริษัท

บทบาทหน้าที่หลัก

 • พัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อสนับสนุนผู้ใช้/องค์กร
 • วิเคราะห์และประเมินความต้องการของผู้ใช้ได้อย่ามีประสิทธิภาพ
 • จัดทำแผนการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ได้รับมอบหมาย
 • ควบคุมงานพัฒนาที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ และเสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด และมีคุณภาพ
 • ประสานงานกับผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน เพื่อทำเอกสารการพัฒนาระบบ
 • พัฒนาและปรับปรุงเว็บแอปพลิเคชัน ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงเว็บแอปพลิเคชัน
 • แก้ไขปัญหาของเว็บแอปพลิเคชัน ที่พบระหว่างการใช้งาน
 • สื่อสาร/ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันภายในทีม 
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

- คุณสมบัติ

 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา เว็บแอปพลิเคชัน
 • มีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์ อัลกอลิทึมของงาน
 • มีความรู้ความเข้าใจ PHP,JavaScript,HTML,Json,AJAX,JQUERY
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Database Management
 • มีทักษะ MVC DesignPattern
 • มีทักษะในเชิง OOP
 • มีความรู้ความเข้าใจ Client-Side Script และServer-Side Script
 • มีทักษะในการเขียน SQLและ CSS
กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

 • จัดทำแผนการสื่อสารการตลาด (IMC Plan) เพื่อโปรโมทเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น รวมถึงบริการต่างๆ และสร้างภาพลักษณ์องค์กร ให้ตอบสนองแผนงานกลยุทธ์ของบริษัท
 • ร่วมกำหนดแผนกลยุทธ์การตลาด ผลิตภัณฑ์และบริการออนไลน์ให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งกลุ่มปัจจุบันและกลุ่มใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานกลยุทธ์ของบริษัท
 • วางแผนเป้าหมายรายได้ และแผนดำเนินกิจกรรมด้านการตลาด รวมทั้งจัดสรร ดูแล และควบคุมการใช้งบประมาณ และรายจ่ายสำหรับแต่ละกิจกรรมด้านการตลาดให้เหมาะสม เพื่อให้รายได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
 • ติดตามภาพลักษณ์องค์กรและอัพเดทเทรนด์ต่างๆ ในตลาด เพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์องค์กร กิจกรรมด้านการตลาด และเติมเต็มความคาดหวังของลูกค้า
 • จัดทำ ติดตาม ควบคุม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน (ทั้งระยะสั้น ระยะยาว) แผนงบประมาณ แผนพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องกับทิศทาง แนวนโยบายและกลยุทธ์ขององค์กร
 • วางแผน ติดตาม กำหนดเป้าหมายการทำงาน ประเมินผลงานให้คำปรึกษาแนะนำและวางแผนผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • **สังกัดกลุ่มธุรกิจออนไลน์- คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาบริหารจัดการ การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เพศชาย / หญิง (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)

- ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการตลาด มีประสบการณ์ในระดับ management

- หากมีประสบการณ์ด้าน Online Marketing/ Digital Marketing จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- ภาษาอังกฤษ ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี

- ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ชอบงานท้าทาย มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดี

กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

1. สร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ คิดรูปแบบรายการโทรทัศน์

2. ควบคุมและดูแลการผลิตรายการ

- คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วิทยุโทรทัศน์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป(เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)

3. มีความเข้าใจในการผลิตรายการโทรทัศน์ เขียนบท ควบคุมการผลิต ควบคุมการตัดต่อ

4. สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อได้ดี Edius/Premiere/Photoshop/Final Cut Pro

5. สามารถออกกองถ่าย และทำงานนอกเวลาได้ มีประสบการณ์ในการผลิตรายการโทรทัศน์มาแล้วในตำแหน่งโปรดิวเซอร์

    ไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป (หากมีประสบการณ์มากกว่าจะพิจารณาเป็นพิเศษ )

กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

1. ควบคุมตรวจสอบดูแล Monitoring ระบบออกอากาศ

2. แก้ไขปัญหาซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบออกอากาศ

3. ติดตั้งปรับแต่งเครื่องมือและอุปกรณ์ระบบออกอากาศ

4. จัดทำ Server ,ติดตั้งระบบ Server ,เขียนโปรแกรมโดยใช้โปรแกรม CPLUS,NETWORK 

5. ควบคุมการออกอากาศ(ถ่ายทอดสด)/ทำ SWITCHING (การถ่ายทอดสด)

- คุณสมบัติ

1. เพศชายอายุ 23-30 ปี 

2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์สาขาโทรคมนาคมคอมพิวเตอร์อิเล็คทรอนิคส์ / วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

3. มีความกระตือรือร้น, ความคิดวิเคราะห์, มีมนุษยสัมพันธ์ดี

4. หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านวิศวกรรมการออกอากาศมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

1. ดำเนินการบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมตามที่ได้รับมอบหมาย

2. จัดทำหนังสือภายใน/หนังสือออกนอกบริษัท และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องของฝ่ายการจัดการและผู้บริหาร

3. พร้อมทั้งจัดทำแฟ้มเอกสารให้เป็นไปตามหมวดหมู่

4. ดูแลและอัพเดทตารางงานของผู้บริหาร

5. ดำเนินกิจกรรมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริหาร, ฝ่ายอื่นๆและบุคคลภายนอก

6. วางแผน, ควบคุมและสั่งซื้อทรัพย์สินที่ใช้ภายในบริษัทฯให้เพียงพอและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

- คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. บุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

3. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาการบริหารจัดการเวลา การนำเสนอ สามารถปฏิบัติงานหลายๆ อย่างพร้อมกันได้

4. จัดลำดับความสำคัญของงานได้ และส่งงานได้ภายในเวลาที่กำหนด

5. ทำงานภายใต้สภาะวะกดดันและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีทัศนคติที่ดี

6. ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี

7. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดี

8. มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

1. ดำเนินการบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

2. จัดทำหนังสือภายใน/หนังสือออกนอกบริษัท และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งจัดทำแฟ้มเอกสารให้เป็นไปตามหมวดหมู่

3. ดำเนินกิจกรรมและอำนวยความสะดวกให้แก่ส่วนงานที่ได้รับมอบหมาย

4. ควบคุมและดูแลอุปกรณ์สำนักที่ใช้ภายในสำนักงานให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

- คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรีสาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. เพศหญิง อายุ 23 - 35 ปี 

3. ชอบงานด้านเอกสาร มีความละเอียดรอบคอบและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

4. สามารถทำงานภายใต้สภาะวะกดดันและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

5. มีความขยัน กระตือรือร้น กระฉับกระเฉง และมีความคล่องตัว

6. ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้คล่อง

7. ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี

8. มีความสามารถในการบริหารจัดการ สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานภายในระยะเวลาที่กำหนดได้

กรอกใบสมัคร

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อแผนกประสานงานกลาง โทร. 0-2272-1030 ต่อ 1502, 1504, 1510, 1578 แฟกซ์ 0-02272-1342 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น