วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ร่วมงานกับเรา

- รายละเอียดงาน

รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานด้านวางแผนการพัฒนาเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่น ควบคุมขอบเขต ระยะเวลาในการพัฒนา และทรัพยากรที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นได้ตรงความต้องการของผู้ใช้และบริษัท

บทบาทหน้าที่หลัก

 • วิจัย วิเคราะห์ สรุปผลความต้องการของผู้ใช้ (user insights) และนำมาวิเคราะห์ร่วมกับความต้องการจากผู้ใช้ และทางธุรกิจ รวมทั้งประเมิน เพื่อออกแบบนวัตกรรมที่สร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจและเป็นประโยชน์ทั้งกับผู้ใช้และบริษัท
 • วางแผนการพัฒนาเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นเพื่อตอบสนองต่อกลยุทธ์ของบริษัท และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน
 • มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการพัฒนา และมอบหมายงานให้แก่ทีมพัฒนาฯ
 • บริหารจัดการการพัฒนาเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นไทยรัฐ ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
 • ควบคุมและบริหารทรัพยากรและงบประมาณของส่วนงานในการดำเนินงานให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
 • คาดการณ์และปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับปัจจัยและสภาพแวดล้อมทางความต้องการ ของผู้ใช้ และทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

- คุณสมบัติ

 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความเข้าใจและมีพื้นฐานในการพัฒนาด้าน Programming, Design และ Content
 • มีความรู้เรื่อง Project Management
 • เข้าใจเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานออนไลน์และแอพพลิเคชั่น
กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

บทบาทหน้าที่หลัก

 • ให้บริการด้านระบบปฏิบัติการออกอากาศกับบุคคลากรภายในองค์กร และดูแลรักษาระบบปฏิบัติการออกอากาศขององค์กรให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมให้บริการอยู่ตลอดเวลา

- คุณสมบัติ

คุณสมบัติขั้นต่ำ

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

สาขาด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

สร้าง Model ต่างๆ ทำ CG/Visual Effects เพื่อนำไปใช้ในการทำกราฟฟิกประกอบรายการข่าว

- คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง

เพศชาย / หญิงอายุระหว่าง 25 ปีขึ้นไป (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว)

มีประสบการณ์ทางด้าน Modeler อย่างน้อย 3 ปี 

มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรม MAYA หรือ 3DS MAX ได้เป็นอย่างดี

มีความสามารถในการสร้าง/ดัดแปลงโมเดลในโปรแกรม MAYA หรือ 3D MAX ได้

มีความสามารถในการจัด lighting และใช้ texture ในโปรแกรม 3มิติ เบื้องต้นได้

มีความสามารถในการทำ Effect หรือ Motion Graphic ในเบื้องต้นได้

มีความเข้าใจและสามารถทำ Matchmoving และ Rotoscoping

สามารถ ใช้งาน Adobe Illustrator, Photoshop, After Effects หรือ Final Cut Pro ได้

มีความอดทน รับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา มีวินัยในการทำงาน

มีความเข้าใจในรูปแบบของการทำ Production

มีความยืดหยุ่นในเรื่องเวลาทำงาน

 

กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

 

 • พัฒนากลยุทธ์ และ เทคนิคการทำ SEO เพื่อให้สามารถทำอันดับที่ดีบน Search Engine ในทุกการเปลี่ยนแปลง
 • กำหนดกลยุทธ์ วิธีการทำงาน การวัดผลการทำ SEO เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
 • สร้าง จัดการ และบริหารฐานข้อมูลลิงก์และแท็ก
 • สื่อสาร/อธิบาย โครงสร้างและการทำ SEO ให้ทีมเข้าใจ
 • ติดตามประเมินผล และพัฒนา SEO 
 • กำหนด Timeline การทำ SEO
 • วิเคราะห์คำค้น และนำมาปรับเป็นแผนงาน
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

- คุณสมบัติ

 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบสูง และทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี และ ยังคงสนุกกับมันได้
 • มีทัศนคติในการทำงานเชิงบวก และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน และ มีผลงานการทำ SEO
 • มีความรู้ด้าน Google Analytics, AdWords, FB, Webmaster tool หรือเครื่องมือจาก Third-party อื่นๆ
 • มีทักษะในการปรับ on-page และ off-page ได้เป็นอย่างดี
 • สมรรถนะ (Competencies)

  • พร้อมทำงานเป็นทีมมีความคิดสร้างสรรค์ ชอบความท้าทาย กระตือรือร้น พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่เพื่อพัฒนาความสามารถของตัวเองอยู่เสมอ
  • เป็นนักเจรจาต่อรอง
กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

-ดูแลและบริหารจัดการ account ต่างๆที่ใช้บน Application ในองค์กร

-ดูแลและเฝ้าระวังระบบ Server , Storage , TSM , Hardware และ Application ต่างๆ ให้พร้อมใช้งาน 24x7

-แก้ไขปัญหาระบบ Server , Storage , TSM , Hardware และ Application ต่างๆ ได้ตาม SLA ที่กำหนด

-ติดตั้งอุปกรณ์ Server , Storage , TSM , Hardware และ Application ที่เกี่ยวข้องให้ User สามารถใช้งานได้แบบ end to end

-ให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่างๆในการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้กับพนักงานในองค์กร

-จัดทำ report ของ Server , Storage , TSM , Hardware และ Application ที่เกี่ยวข้อง

-ทำงานล่วงเวลาได้ (มี OT)

-ทำงานนอกสถานที่ได้

-ทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายได้

-On Call Service ได้ในช่วงนอกเวลาทำการ (1-2สัปดาห์/เดือน)

- คุณสมบัติ

-จบปริญญาตรี ด้าน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง

-ยินดีนักศึกษาจบใหม่ หรือ ผู้มีประสบการณ์ในสายงาน

-มีพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างดีเยี่ยม

-มีความรู้ด้าน Network  ระบบงาน MAM, CDN เบื้องต้น

-มีความรู้ในด้าน Security บน OS , Virtualization เบื้องต้น

-มีความรู้ในระบบ Virtualization (VMware, Proxmox, Openstack)

-สามารถออกแบบ, ติดตั้ง, ดูแล, ตรวจสอบและแก้ปัญหางานระบบต่าง  อาทิ VMware, Active Directory, Web Server, DHCP, Anti-virus, DNS Server, Mail Server , File Server, Log Server , Database Server

-สามารถดูแลระบบ Mail Server และจัดตั้ง Backup Server สำหรับ Database and Email

-มีความเชี่ยวชาญในระบบ Unix Server และ Windows Server เช่น Freebsd, Ubuntu, Centos, Windows 20012 Server etc.

-สามารถดูแลระบบ SAP, BMS  และ มี Cer. ที่เกี่ยวข้องกับงานระบบ IT พิจารณาเป็นพิเศษ

-มีความสามารถในการทำและจัดเก็บเอกสารได้อยากมีประสิทธิภาพ

-มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษปานกลาง-ดี เรียนรู้สิ่งใหม่  และพัฒนาตัวเองได้อย่างรวดเร็ว

-มีใจรักงานบริการ ความขยันอดทน มีระเบียบวินัยในการทำงาน ตรงต่อเวลา สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและทำงานเป็นทีมได้

กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

1. ทำอาหารไทยและอาหารต่างชาติ  สร้างเมนูอาหารใหม่

2. ดูแลล้างทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในครัว รวมถึงพื้นที่ภายในครัว  

- คุณสมบัติ

1. เพศชาย/หญิง มีใจรักในการทำอาหาร

2. มีประสบการณ์ในการทำอาหาร

กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

1. ขับรถรับ-ส่งผู้บริหารฯ

2. บำรุงดูแลรักษารถยนต์ของบริษัทให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

3. ปฎิบัติตามคำสั่งหรืองานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

- คุณสมบัติ

1. เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิการศึกษา ม.3

2. มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน

3. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

4. มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลบำรุงรักษารถยนต์

5. รู้เส้นทางทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

 • มีส่วนร่วมในการกำหนดแผนกลยุทธ์การตลาดของสินค้า รวมถึงบริการต่างๆ ให้มีความเหมาะสม
 • ร่วมจัดทำแผนการสื่อสารการตลาด เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร และโฆษณาสินค้า รวมถึงบริการต่างๆ ให้ตอบสนองแผนงานกลยุทธ์ของบริษัท วิเคราะห์ rating จัดทำ campaign และ กิจกรรมการตลาด
 • ร่วมวางแผน ติดตาม กำหนดเป้าหมายการทำงาน 
 • ** สังกัด Thairath TV

- คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารจัดการ การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย / หญิง (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านการตลาด
 • หากมีประสบการณ์จากธุรกิจโทรทัศน์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ภาษาอังกฤษ ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี
 • ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ชอบงานท้าทาย มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดี
กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

1.บริหารจัดการช่องทางโซเชียลมีเดียของไทยรัฐทุกช่องทาง ทำการโพสต์ข่าว สร้าง engagement และกิจกรรมต่างๆ

2.หาประเด็นข่าวใหม่ๆสำหรับการทำข่าวที่มาจากโซเชียลมีเดีย พร้อมประสานงานข้อมูลและแหล่งข่าวเพื่อส่งประเด็นให้กับทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์และทีวี

3.บริหารจัดการและสร้างสรรค์เนื้อหางานจากลูกค้าเพื่อการโพสต์โฆษณาลงในโซเชียลมีเดีย

- คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. เพศชาย / หญิงอายุระหว่าง 23 ปี ขึ้นไป (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)

3. ประสบการณ์ 2 ปี ในงานด้านการเขียน Script ข่าว

4. สามารถใช้งานโซเชียลมีเดียได้อย่างคล่องแคล่ว 

5. สามารถการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

6. มีความยืดหยุ่นในเรื่องของเวลาทำงาน ทำงานเป็นกะได้

7. เป็นผู้ที่มีไหวพริบดี จับประเด็นเก่ง และติดตามข่าวสารอยู่เสมอ

กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานด้านพัฒนาเว็บไซต์ ควบคุมระยะเวลาในการพัฒนา ค้นคว้าเทคโนโลยี ได้ตรงความต้องการของผู้ใช้และบริษัท

บทบาทหน้าที่หลัก

 • พัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อสนับสนุนผู้ใช้/องค์กร
 • วิเคราะห์และประเมินความต้องการของผู้ใช้ได้อย่ามีประสิทธิภาพ
 • จัดทำแผนการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ได้รับมอบหมาย
 • ควบคุมงานพัฒนาที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ และเสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด และมีคุณภาพ
 • ประสานงานกับผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน เพื่อทำเอกสารการพัฒนาระบบ
 • พัฒนาและปรับปรุงเว็บแอปพลิเคชัน ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงเว็บแอปพลิเคชัน
 • แก้ไขปัญหาของเว็บแอปพลิเคชัน ที่พบระหว่างการใช้งาน
 • สื่อสาร/ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันภายในทีม 
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

- คุณสมบัติ

 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา เว็บแอปพลิเคชัน
 • มีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์ อัลกอลิทึมของงาน
 • มีความรู้ความเข้าใจ PHP,JavaScript,HTML,Json,AJAX,JQUERY
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Database Management
 • มีทักษะ MVC DesignPattern
 • มีทักษะในเชิง OOP
 • มีความรู้ความเข้าใจ Client-Side Script และServer-Side Script
 • มีทักษะในการเขียน SQLและ CSS
กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

 • จัดทำแผนการสื่อสารการตลาด (IMC Plan) เพื่อโปรโมทเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น รวมถึงบริการต่างๆ และสร้างภาพลักษณ์องค์กร ให้ตอบสนองแผนงานกลยุทธ์ของบริษัท
 • ร่วมกำหนดแผนกลยุทธ์การตลาด ผลิตภัณฑ์และบริการออนไลน์ให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งกลุ่มปัจจุบันและกลุ่มใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานกลยุทธ์ของบริษัท
 • วางแผนเป้าหมายรายได้ และแผนดำเนินกิจกรรมด้านการตลาด รวมทั้งจัดสรร ดูแล และควบคุมการใช้งบประมาณ และรายจ่ายสำหรับแต่ละกิจกรรมด้านการตลาดให้เหมาะสม เพื่อให้รายได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
 • ติดตามภาพลักษณ์องค์กรและอัพเดทเทรนด์ต่างๆ ในตลาด เพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์องค์กร กิจกรรมด้านการตลาด และเติมเต็มความคาดหวังของลูกค้า
 • จัดทำ ติดตาม ควบคุม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน (ทั้งระยะสั้น ระยะยาว) แผนงบประมาณ แผนพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องกับทิศทาง แนวนโยบายและกลยุทธ์ขององค์กร
 • วางแผน ติดตาม กำหนดเป้าหมายการทำงาน ประเมินผลงานให้คำปรึกษาแนะนำและวางแผนผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • **สังกัดกลุ่มธุรกิจออนไลน์- คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาบริหารจัดการ การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เพศชาย / หญิง (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)

- ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการตลาด มีประสบการณ์ในระดับ management

- หากมีประสบการณ์ด้าน Online Marketing/ Digital Marketing จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- ภาษาอังกฤษ ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี

- ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ชอบงานท้าทาย มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดี

กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

1. จับประเด็นรายงานข่าว สกู๊ป คอลัมน์ และถ่ายรูปประกอบ

2. สัมภาษณ์แหล่งข่าวลงสกู๊ปในหมวดข่าวที่ได้รับผิดชอบ

3. ค้นหาและรักษาความสัมพันธ์กับแหล่งข่าว

4. ประสานงานกับองค์กรภายนอก

- คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. เพศชาย / หญิงอายุระหว่าง 24-30 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)

3. มีประสบการณ์ในด้านงานข่าวไม่น้อยกว่า 1 ปี 

4. สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

5. สื่อสารภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานได้

6. มีความยืดหยุ่นในเรื่องของเวลาทำงาน

กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

1. สร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ คิดรูปแบบรายการโทรทัศน์

2. ควบคุมและดูแลการผลิตรายการ

- คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วิทยุโทรทัศน์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป(เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)

3. มีความเข้าใจในการผลิตรายการโทรทัศน์ เขียนบท ควบคุมการผลิต ควบคุมการตัดต่อ

4. สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อได้ดี Edius/Premiere/Photoshop/Final Cut Pro

5. สามารถออกกองถ่าย และทำงานนอกเวลาได้ มีประสบการณ์ในการผลิตรายการโทรทัศน์มาแล้วในตำแหน่งโปรดิวเซอร์

    ไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป (หากมีประสบการณ์มากกว่าจะพิจารณาเป็นพิเศษ )

กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

1. ควบคุมตรวจสอบดูแล Monitoring ระบบออกอากาศ

2. แก้ไขปัญหาซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบออกอากาศ

3. ติดตั้งปรับแต่งเครื่องมือและอุปกรณ์ระบบออกอากาศ

4. จัดทำ Server ,ติดตั้งระบบ Server ,เขียนโปรแกรมโดยใช้โปรแกรม CPLUS,NETWORK 

5. ควบคุมการออกอากาศ(ถ่ายทอดสด)/ทำ SWITCHING (การถ่ายทอดสด)

- คุณสมบัติ

1. เพศชายอายุ 23-30 ปี 

2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์สาขาโทรคมนาคมคอมพิวเตอร์อิเล็คทรอนิคส์ / วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

3. มีความกระตือรือร้น, ความคิดวิเคราะห์, มีมนุษยสัมพันธ์ดี

4. หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านวิศวกรรมการออกอากาศมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

1. ดำเนินการบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมตามที่ได้รับมอบหมาย

2. จัดทำหนังสือภายใน/หนังสือออกนอกบริษัท และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องของฝ่ายการจัดการและผู้บริหาร

3. พร้อมทั้งจัดทำแฟ้มเอกสารให้เป็นไปตามหมวดหมู่

4. ดูแลและอัพเดทตารางงานของผู้บริหาร

5. ดำเนินกิจกรรมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริหาร, ฝ่ายอื่นๆและบุคคลภายนอก

6. วางแผน, ควบคุมและสั่งซื้อทรัพย์สินที่ใช้ภายในบริษัทฯให้เพียงพอและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

- คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. บุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

3. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาการบริหารจัดการเวลา การนำเสนอ สามารถปฏิบัติงานหลายๆ อย่างพร้อมกันได้

4. จัดลำดับความสำคัญของงานได้ และส่งงานได้ภายในเวลาที่กำหนด

5. ทำงานภายใต้สภาะวะกดดันและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีทัศนคติที่ดี

6. ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี

7. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดี

8. มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

1. ออกแบบโครงสร้างและดูแล Website , Micro site ให้มีความทันสมัยและตรงตามภาพลักษณ์องค์กร

2. ศึกษาค้นคว้า และนำเสนอเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาหน้าเว็บไซต์ให้สะดวกต่อการเข้าถึงและมีความทันสมัย

3. ติดตาม และประเมินความเคลื่อนไหวทางเทคโนโลยีการออกแบบเว็บไซต์ของคู่แข่ง

4. งานออกแบบอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

- คุณสมบัติ

1.เพศชาย-หญิง(เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

2.การศึกษาปริญญาตรีทางด้าน Graphic Design/ Website Design /Interactive Arts /Media หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีความสามารถในการออกแบบ Website และ Graphic ได้เป็นอย่างดี

4. มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนภาษา HTML5 , CSS , Responsive Site เป็นอย่างดี

5. มีทักษะและสามารถใช้โปรแกรม Javascript , Bootstrap , Adobe Photoshop , Illustrator , Dreamweaver , Fireworks

กรอกใบสมัคร

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อแผนกประสานงานกลาง โทร. 0-2272-1030 ต่อ 1502, 1504, 1510, 1578 แฟกซ์ 0-02272-1342 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น