วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ร่วมงานกับเรา

- รายละเอียดงาน

- จัดเตรียมอุปกรณ์และวัตถุดิบในการประกอบอาหาร

- ประกอบอาหาร

- คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป

- เพศชาย/เพศหญิง

- มีประสบการณ์ด้านประกอบอาหารจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

- บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายทั่วไป

- บันทึกบัญชีรายได้ทั่วไป

- บันทึกบัญชีปรับปรุงรายการต่าง ๆ

- ตรวจนับสินทรัพย์เมื่อมีการซื้อ

- จัดทำทะเบียนสินทรัพย์

- คำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์

- จัดทำประวัติการซ่อมสินทรัพย์

- กรอกแบบ ภ.ง.ด.2,3,53

- กรอกแบบ ภ.พ.30

- จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย

- จัดทำสรุปภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย

- จัดทำบัญชีพิเศษภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

- คุณสมบัติ

เพศหญิง/ชาย อายุ 22-35 ปี

วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี

สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word , Excel ได้

มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน กระตือรือร้น รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี

กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

-ร่าง จัดทำ ตรวจสอบสัญญาธุรกิจ ภาษาไทยและอังกฤษ

-พิจารณา ให้คำปรึกษา จัดทำความเห็นทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสัญญา และการทำธุรกรรมของบริษัท

-ดำเนินการงานทะเบียนธุรกิจ ลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท

-ดำเนินการทำนิติกรรมที่ดิน ตลอดจนติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

- คุณสมบัติ

-เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

-วุฒิ ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือเนติบัณฑิต

-มีทักษะภาษาอังกฤษระดับดี หรือ TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป

-มีความรู้ด้านกฎหมายธุรกิจ กฎหมายลิขสิทธิ์ งานนิติกรรมสัญญาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

-สามารถทำงานเป็นทีมและทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

-ถ้ามีประสบการณ์ทำงานด้านนิติกรรมสัญญาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

-ถ้ามีใบอนุญาตให้เป็นทนายความจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วิเคราะห์สภาวะตลาดและกลุ่มลูกค้า เพื่อกำหนดกลยุทธ์และวางแผนการจัดจำหน่าย
 • วางเป้าการจัดจำหน่ายของหนังสือประจำปี และบริหารยอดจัดจำหน่ายรายเดือนให้บรรลุเป้าหมาย
 • กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด วางแผนจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
 • บริหารและควบคุมการจัดเตรียมหนังสือพิมพ์ เพื่อให้พร้อมส่งแก่เอเย่นส์
 • บริหารจัดยอดส่งหนังสือพิมพ์ประจำวันให้เหมาะสมกับยอดขายและความต้องการของตัวแทนจำหน่ายในทุกพื้นที่
 • กำหนดกลยุทธ์และแนวทางการบริหารงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเอเย่นส์
 • ประสานงานกับ เอเย่นส์ ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการจัดจำหน่ายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท

- คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 15 ปีขึ้นไปทางด้านการจัดจำหน่าย ส่งเสริมการขาย และงานขายสมาชิก หากมีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจสื่อสารมวชน สื่อสิ่งพิมพ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการสร้างความสัมพันธ์อันดี และมีมีทักษะการบริหารงานขายที่ดี
 • มีภาวะผู้นำ และทักษะการสื่อสาร โน้มน้าวใจ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

 • ดูแลป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ 

 • อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อและพนักงาน

 • ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

- คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

 • เพศชาย

 • ต้องเคยผ่านการรับราชการทหารหรือเคยเป็น รปภ.

 • สามารถทำงานเป็นกะได้

 

 

กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

- จัดทำการตั้งหนี้ผ่านระบบ SAP
- บันทึกปรับปรุงรายการเมื่อมีการจ่ายค่าใช้จ่ายล่วงหน้าและปรับปรุงรายการบัญชีต่างๆ
- จัดทำใบสำคัญจ่าย เมื่อถึงกำหนดจ่ายเช็คให้แก่เจ้าหนี้ผ่านระบบ SAP
- จัดทำบัญชีด้านภาษี ( ภงด. 1, 2, 3, 53 / ภพ. 30, 36 )
- ตรวจสอบและกระทบยอดภาษีกับบัญชีแยกประเภท (G/L)
- บันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ
- บันทึกทรัพย์สินผ่านระบบ SAP

- คุณสมบัติ

-ชาย/หญิง อาขุ 23 ปีขึ้นไป

-วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี

-มีความละเอียด รอบคอบ ขยัน มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี 

-สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดัน และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

 

กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

ติดตั้งและซ่อมบำรุงรักษา ตู้สาขาโทรศัพท์,วิทยุสื่อสาร,เครื่องใช้ไฟฟ้า,
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และกล้อง CCTV

- คุณสมบัติ

- เพศชาย

- อายุไม่เกิน 30 ปี

- วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส.  สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- ทำงานได้สัปดาห์ละ 6 วัน 

- สามารถทำงานเป็นกะได้ และสลับหมุนเวียนวันหยุดได้

กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

 • ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า, ปรับอากาศ, สุขาภิบาล ภายในและภายนอกอาคาร

 • ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า, เครื่องปรับอากาศ

 • ควบคุมการส่งจ่ายระบบไฟฟ้า, ปรับอากาศ, อากาศอัด, น้ำประปา

 • ใช้งานเครื่องจักร อุปกรณ์หลัก เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, เครื่องทำน้ำเย็น ให้สอดคล้องกับผู้ใช้งาน

 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

- คุณสมบัติ

 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง หรือเทียบเท่า

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี

 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ และงานไฟฟ้าภายในอาคาร

 • สามารถทำงานเป็นกะได้ และไม่มีภาระผูกพันในวันหยุดประจำสัปดาห์
กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

- ตรวจสอบ/ดำเนินการผลิต/ซ่อมแซมวัสดุ-อุปกรณ์ และระบบสาธารณูปโภคที่ใช้ในหน่วยงานต่างๆ และภายนอกบริษัทฯ เคหะสวัสดิการของพนักงาน

- ตรวจสอบ/ดำเนินการผลิตวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในแต่ละหน่วยงาน ตามแบบแปลนที่กำหนด

- ตรวจสอบความเสียหายของอาคารต่างๆ และดำเนินการซ่อมแซมฝ้าเพดาน พื้น หน้าต่าง ประตูของอาคารฯ

- ตรวจสอบความเสียหายระบบประปาภายในบริษัท และซ่อมแซมเบื้องต้น

- ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

- ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ

- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

- คุณสมบัติ

เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ป.6 ขึ้นไป สุขภาพแข็งแรง อดทน

ทำงานด้านช่างปูนได้ มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 2 ปี

ถ้ามีใบรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

 • ทำความสะอาดภายในอาคารและพื้นที่ ที่รับผิดชอบให้สะอาดเรียบร้อย

 • ดูแลเครื่องมืออุปกรณ์หลังการใช้งานให้สะอาดและเก็บให้เป็นระเบียบ

 • รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

- คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาป.6 ขึ้นไป

 • เพศชาย/เพศหญิงอายุไม่เกิน  35 ปี

 • สามารถทำงานเป็นกะได้
กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

- งานคัดเลือกจัดเก็บประวัติบุคคล ชื่อและตำแหน่ง

   ตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทึกรายละเอียดของบุคคลในระบบคอมพิวเตอร์

- งานวิเคราะห์-จัดก็บคอลัมน์ คำค้น ส่งเข้าระบบฐานข้อมูล และการบันทึกข้อมูลต่างๆ 

 

- คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี

- วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบรรณารักษ์/สารสนเทศ

- มีความรู้ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษดี

- มีควารู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์

กรอกใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

- ดูแลการปลูก รดน้ำต้นไม้ ใส่ปุ๋ย พรวนดิน ตัดแต่ง และกำจัดวัชพืช ต้นไม้/หญ้า ภายในบริเวณบริษัทฯ และสถานที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ให้ต้นไม้ และสวนมีความสวยงาม

- ดูแลทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์หลังการใช้งาน ให้สะอาดและเก็บให้เป็นระเบียบ

- ดูแล และซ่อมแซม เมื่ออุปกรณ์ชำรุดเสียหาย

- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

- คุณสมบัติ

เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ป.6 ขึ้นไป

สุขภาพแข็งแรง อดทน มีความรู้ด้านการดูแลสวน

กรอกใบสมัคร

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อแผนกประสานงานกลาง โทร. 0-2272-1030 ต่อ 1502, 1504, 1510, 1578 แฟกซ์ 0-02272-1342 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น