thairath.co.th
ไทยรัฐออนไลน์
วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ร่วมงานกับเรา

- รายละเอียดงาน

 • มีส่วนร่วมในการกำหนดแผนกลยุทธ์การตลาดของสินค้า ผลิตภัณฑ์ออนไลน์ รวมถึงบริการต่างๆ ให้เหมาะสมกับ
 • วางแผนเป้าหมายรายได้ และแผนดำเนินกิจกรรมด้านการตลาด รวมทั้งจัดสรร ดูแล และควบคุมการใช้งบประมาณ และรายจ่ายสำหรับแต่ละกิจกรรมด้านการตลาดให้เหมาะสม เพื่อให้รายได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
 • จัดทำแผนการสื่อสารการตลาด เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร และโฆษณาสินค้า ผลิตภัณฑ์ออนไลน์ รวมถึงบริการต่างๆ ให้ตอบสนองแผนงานกลยุทธ์ของบริษัท
 • จัดทำ ติดตาม ควบคุม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน (ทั้งระยะสั้น ระยะยาว) แผนงบประมาณ 
 • วางแผน ติดตาม กำหนดเป้าหมายการทำงาน ประเมินผลงานให้คำปรึกษาแนะนำและวางแผนผู้ใต้บังคับบัญชา

- คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาบริหารจัดการ การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย / หญิง (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการตลาด
 • หากมีประสบการณ์ด้าน Online Marketing/ Digital Marketing จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ภาษาอังกฤษ ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี
 • ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ชอบงานท้าทาย มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดี
กรอบใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

 • จัดทำแผนการสื่อสารการตลาด (IMC Plan) เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร โฆษณาสินค้า และผลิตภัณฑ์ออนไลน์ รวมถึงบริการต่างๆ ให้ตอบสนองแผนงานกลยุทธ์ของบริษัท

 • จัดทำแผนเป้าหมายรายได้ และแผนดำเนินกิจกรรมด้านการตลาด บริหารการใช้งบประมาณ และรายจ่ายสำหรับแต่ละกิจกรรมด้านการตลาดให้เหมาะสม และรายได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

 • ดำเนินการกิจกรรมด้านการตลาดตามแผนที่วางไว้

 • วิเคราะห์การแข่งขัน และคู่แข่งขันในตลาด ติดตามภาพลักษณ์องค์กรและอัพเดทเทรนด์ต่างๆ ในตลาด เพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์

 • องค์กร กิจกรรมด้านการตลาด และเติมเต็มความคาดหวังของลูกค้า

 • มีส่วนร่วมในการกำหนดแผนกลยุทธ์การตลาดของสินค้า และบริการให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งกลุ่มปัจจุบัน

 • และกลุ่มใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานจากฝ่ายพัฒนาบริการและธุรกิจ

 • ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานสามารถดำเนินไปได้ตามแผนและเป้าหมาย

 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

- คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารจัดการ การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)

 • ประสบการณ์ 1-2 ปี ด้านการตลาด

 • ภาษาอังกฤษ ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี

 • ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ชอบงานท้าทาย มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดี
กรอบใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

 • กำหนดแผนกลยุทธ์การตลาดของสินค้า ผลิตภัณฑ์ออนไลน์ รวมถึงบริการต่างๆ ให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งกลุ่มปัจจุบันและกลุ่มใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานกลยุทธ์ของบริษัท

 • วางแผนเป้าหมายรายได้ และแผนดำเนินกิจกรรมด้านการตลาด รวมทั้งจัดสรร ดูแล และควบคุมการใช้งบประมาณ และรายจ่ายสำหรับแต่ละกิจกรรมด้านการตลาดให้เหมาะสม เพื่อให้รายได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

 • จัดทำแผนการสื่อสารการตลาด (IMC Plan) เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร และโฆษณาสินค้า ผลิตภัณฑ์ออนไลน์ รวมถึงบริการต่างๆ ให้ตอบสนองแผนงานกลยุทธ์ของบริษัท

 • บริหารการวิเคราะห์การแข่งขัน และคู่แข่งขันในตลาด ติดตามภาพลักษณ์องค์กรและอัพเดทเทรนด์ต่างๆ ในตลาด เพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์องค์กร กิจกรรมด้านการตลาด และเติมเต็มความคาดหวังของลูกค้า

 • จัดทำ ติดตาม ควบคุม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน (ทั้งระยะสั้น ระยะยาว) แผนงบประมาณ แผนพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องกับทิศทาง แนวนโยบายและกลยุทธ์ขององค์กร

 • วางแผน ติดตาม กำหนดเป้าหมายการทำงาน ประเมินผลงานให้คำปรึกษาแนะนำและวางแผนผู้ใต้บังคับบัญชา

- คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาบริหารจัดการ การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เพศชาย / หญิง (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)

- ประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป ด้านการตลาด มีประสบการณ์ในระดับ management

- หากมีประสบการณ์ด้าน Online Marketing/ Digital Marketing จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- ภาษาอังกฤษ ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี

- ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ชอบงานท้าทาย มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดี

กรอบใบสมัคร

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อแผนกประสานงานกลาง โทร. 0-2272-1030 ต่อ 1502, 1504, 1510, 1578 แฟกซ์ 0-02272-1342 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น