วันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ร่วมงานกับเรา

- รายละเอียดงาน

รวบรวม จัดเก็บข้อมูลภาพ เสียง วีดีโอ เนื้อหาข่าว รายการ และโฆษณาจากแหล่งต่างๆ เพื่อนำมาจัดหมวดหมู่ตามระบบบรรณารักษ์ อำนวยความสะดวกให้ฝ่ายที่ผลิตและให้สามารถนำมาใช้ได้อีกในอนาคต

จัดทำคลังคำค้น (Database) โดยแยกย่อยประเภท  หมวดหมู่ให้เหมาะสมและง่ายต่อการสืบค้น

อ่านวิเคราะห์ข่าว  เพื่อใส่คำ หมวดคำ หรือกลุ่มคำ ที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการสืบค้น

Update  ข้อมูลของบุคคลสำคัญให้เป็นปัจจุบันในคลังคำค้นสม่ำเสมอ  และใช้งานได้จริง

- คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

เพศชาย / หญิงอายุระหว่าง 22 ปีขึ้นไป (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)

ประสบการณ์การทำงาน Ingest หรืองานด้านศูนย์ข้อมูลไม่น้อยกว่า 2 ปี

มีทักษะทางด้านภาษา  มีความรู้ในการใช้ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษดี

ติดตามข่าวสารอยู่เป็นประจำ  สามารถสังเกตุ จดจำ รู้จักบุุคลที่เป็นข่าวทั้งในอดีตและปัจจุบัน

สามารถจัดระบบ  และกำหนดเนื้อหาของงานได้ดี

สามารถจับใจความ  จับประเด็น  แยกแยะข่าว วิเคราะห์ข่าวได้

มีความยืดหยุ่นในเรื่องเวลาทำงาน

มีความอดทน รับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา มีวินัยในการทำงาน

กรอบใบสมัคร

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อแผนกประสานงานกลาง โทร. 0-2272-1030 ต่อ 1502, 1504, 1510,1578 แฟกซ์ 0-02272-1342 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น