วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ร่วมงานกับเรา

- รายละเอียดงาน

 • ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า, ปรับอากาศ, สุขาภิบาล ภายในและภายนอกอาคาร

 • ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า, เครื่องปรับอากาศ

 • ควบคุมการส่งจ่ายระบบไฟฟ้า, ปรับอากาศ, อากาศอัด, น้ำประปา

 • ใช้งานเครื่องจักร อุปกรณ์หลัก เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, เครื่องทำน้ำเย็น ให้สอดคล้องกับผู้ใช้งาน

 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

- คุณสมบัติ

 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง หรือเทียบเท่า

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี

 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ และงานไฟฟ้าภายในอาคาร

 • สามารถทำงานเป็นกะได้ และไม่มีภาระผูกพันในวันหยุดประจำสัปดาห์
กรอบใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

- บำรุงรักษารถยนต์ตรวจสอบสภาพรถก่อนและหลังใช้งานให้มีความพร้อมอยู่เสมอ

- รับงานและวางแผนก่อนเดินทาง ด้วยเส้นทางเป้าหมายที่ปลอดภัย รวดเร็วและทันเวลา

- ปฏิบัติตามจราจรและกฎระเบียบขั้นตอนวิธีการทำงานที่บริษัทฯ กำหนดอย่างเคร่งครัด

- ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน และปรับปรุงกระบวนการทำงานของตน

- สร้างและสนับสนุนการสื่อสารที่ดี ทั้งภายในและระหว่างหน่วยงาน

- ร่วมมือ ประสานงาน สนับสนุน ให้ความรู้ข้อมูล หรือ แนะนำวิธีการปฏิบัติให้ถูกต้อง แก่ทีมงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่อง ของข้อปัญหาข้อเสนอแนะ หรือ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานของตน

- ประสานงานและให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ

- ศึกษาและเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาความสามารถในการทำงานของตนอย่างต่อเนื่อง

- ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ มาตรฐาน ขั้นตอน วิธีการทำงานที่องค์กรกำหนดให้ความร่วมมือในกิจกรรม การพัฒนาปรับปรุงระบบงาน ตลอดจนดูแลรักษาและ ใช้เครื่องมืออุปกรณ์รวมถึงทรัพยากรต่าง ๆ ขององค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

- คุณสมบัติ

เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ม.3 มีบุคลค้ำประกันการทำงาน

มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล 1 ปีขึ้นไป

มีความรู้เกี่ยวกับการดูแล บำรุงรักษารถยนต์

รู้เส้นทางทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

กรอบใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

 • ปฏิบัติงานควบคุมซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรผลิตแม่พิมพ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ

 • รวบรวมข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานนำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา

 • ศึกษาและพัฒนาทักษะการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ

 • จัดเตรียมเบิกอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในแผนก และแผนกอื่นของฝ่ายเตรียมการพิมพ์

 • ส่งซ่อมเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ชำรุด

 • ควบคุมดูแลบุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติงานภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ

 • บันทึกและส่งผลการออกสลากจากสถานที่ออกรางวัล ฯ

- คุณสมบัติ

 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 25 ปี

 • มีความรู้ความสามารถในการตรวจเช็ก เปลี่ยนอะไหล่ ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

 • มีความรู้พื้นฐานด้าน Hardware ของเครื่องคอมพิวเตอร์

 • สามารถใช้ Program Microsoft Office พื้นฐานได้

 • มีความยืดหยุ่นในเวลาทำงาน และไม่มีภาระผูกพันในวันหยุดประจำสัปดาห์
กรอบใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

 • ดูแล ให้บริการ และแก้ไขปัญหาของระบบปฏิบัติการ Software และ Hardware รวมทั้ง sever ของระบบงานต่างๆ ตลอดจนถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของแผนกฯ

 • ตรวจเช็คงานประจำวันตามมาตรฐานที่ทางแผนกฯ ได้กำหนดไว้ โดยจะดำเนินการตรวจสอบระบบการทำงานของ Sever ต่างๆ รวมทั้ง Maintenance อุปกรณ์ตามระยะเวลาที่กำหนด

 • ดูแล ระบบสำรองข้อมูลของ Saver ต่างๆ โดยจัดให้มีระบบสำรองและกู้คืนข้อมูลที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งมีการตรวจเช็คระบบการสำรองอยู่อย่างสม่ำเสมอ

 • ดูแล ระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ไม่ให้แพร่กระจาย ไปยังระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายภายใน โดยการติดตั้งซอฟแวร์ป้องกันไวรัสที่เชื่อถือได้ และมีการอัพเดทฐานข้อมูลไวรัสอย่างสม่ำเสมอ

 • จัดเก็บหน้าหนังสือพิมพ์ประจำวัน ในรูปแบบของ PDF Files และบันทึกเก็บลงแผ่น DVD

 • เพิ่มเติมคำศัพท์ใหม่ๆ ลงในโปรแกรมตรวจสอบคำผิด-คำถูกภาษาไทย ฯ

- คุณสมบัติ

 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ /เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้ดี

 • มีความรู้พื้นฐานทางด้าน OS (Windows,Macintosh,Unix/Linux) และ Network(Lan)

 • สามารถตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี

 • หากมีประสบการณ์ทางด้านดูแลระบบสิ่งพิมพ์มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีความยืดหยุ่นในเวลาทำงาน และไม่มีภาระผูกพันในวันหยุดประจำสัปดาห์
กรอบใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

 • ดำเนินการขับรถบรรทุก เพื่อขนถ่ายกระดาษม้วนจากผู้ขาย/ท่าเรือ

 • ดูแล ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ให้สมบูรณ์และพร้อมใช้งาน

 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

- คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี

 • วุฒิ ป.6 ขึ้นไป

 • มีบุคคลคำ้ประกันการทำงาน

 • มีใบอนุญาตขับขี่ประเภทขนส่ง เกิน 1 ปีขึ้นไป
กรอบใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

 • ทำความสะอาดภายในอาคารและพื้นที่ ที่รับผิดชอบให้สะอาดเรียบร้อย

 • ดูแลเครื่องมืออุปกรณ์หลังการใช้งานให้สะอาดและเก็บให้เป็นระเบียบ

 • รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

- คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาป.6 ขึ้นไป

 • เพศชาย/เพศหญิงอายุไม่เกิน  35 ปี

 • สามารถทำงานเป็นกะได้
กรอบใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

- ตรวจสอบรถยนต์ขนส่งหนังสือพิมพ์ และทำความสะอาดเพื่อให้พร้อมต่อการใช้งานในครั้งต่อไปและมีความปลอดภัยสูงสุด

- นำรถยนต์เข้าจอดประจำรางลำเรียงห่อหนังสือพิมพ์

- รับมอบหมายงานตามที่กำหนด(รับ-ส่งหนังสือคืน) พร้อมศึกษาเส้นทางจุดส่งหนังสือพิมพ์ของลูกค้าให้เข้าใจ เพื่อความรวดเร็วถูกต้องในการเดินทาง

- นำหนังสือพิมพ์ไปส่งให้กับลูกค้าตามที่กำหนดได้ถูกต้องครบถ้วน ทันเวลาตามที่กำหนด

- ตรวจนับหนังสือพิมพ์เหลือคืนกลับเข้าบริษัทฯ ให้ตรงตามใบสั่งเก็บ

- ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน และปรับปรุงกระบวนการทำงานของตน

- สร้างและสนับสนุนการสื่อสารที่ดี ทั้งภายในและระหว่างหน่วยงาน

- ร่วมมือ ประสานงาน สนับสนุน ให้ความรู้ข้อมูล หรือ แนะนำวิธีการปฏิบัติให้ถูกต้องแก่ทีมงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของข้อปัญหา เสนอแนะ หรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานของตน

- ประสานงานและให้ความร่วมมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาความสามารถในการทำงานของตนเองอย่างต่อเนื่อง

- ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ มาตรฐาน ขั้นตอน วิธีการทำงานที่องค์กรกำหนด

- ให้ความร่วมมือในกิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงระบบงานตลอดจนดูแลรักษาและใช้เครื่องมืออุปกรณ์รวมถึงทรัพยากรต่างๆ ขององค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

- ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

- คุณสมบัติ

เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิ ป.6 มีบุคคลคำ้ประกันการทำงาน

มีใบอนุญาตขับขี่ประเภทขนส่ง เกิน 1 ปีขึ้นไป

กรอบใบสมัคร

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อแผนกประสานงานกลาง โทร. 0-2272-1030 ต่อ 1502, 1504, 1510, 1578 แฟกซ์ 0-02272-1342 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น