thairath.co.th
ไทยรัฐออนไลน์
วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ร่วมงานกับเรา

- รายละเอียดงาน

- วางแผน บริหาร ควบคุมการใช้งบประมาณให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

- บริหารกระแสเงินสดและตุ้นทุนทางการเงินให้เพียงพอ

- วิเคราะห์สถานะทางการเงินและผลประกอบการของทั้งบริษัท

- ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน

 

- คุณสมบัติ

- ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้านการวางแผน และบริหารทางการเงินไม่น้อยกว่า 7 ปี

- สามารถคิดวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ

- มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ การนำเสนอ และมีความคิดสร้างสรรค์

 

กรอบใบสมัคร

- คุณสมบัติ

เพศหญิง มีบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ชอบงานด้านเอกสาร มีความละเอียดรอบคอบ และรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

สามารถทำงานภายใต้สภาะวะกดดันและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

มีความขยัน กระตือรือร้น กระฉับกระเฉง และมีความคล่องตัว

ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้คล่อง

มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี

ความสามารถในการบริหารจัดการ สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานภายในระยะเวลาที่กำหนดได้

หากมีความรู้ทางด้าน Macintosh จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอบใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

บริการรับ-จ่ายน้ำมันทุกชนิด ให้แก่ยานพาหนะของบริษัทและผู้เกี่ยวข้อง

ประมาณการ วางแผนการเสนอซื้อน้ำมันแต่ละชนิดให้เพียงพอต่อความต้องการ และเหมาะสมกับพื้นที่จัดเก็บ

ดูแลสถานที่และจัดเก็บอุปกรณ์ให้มีความสมบูรณ์ สะอาด ปลอดภัยและพร้อมใช้งาน

- คุณสมบัติ

เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

มีความขยัน อดทน และซื่อสัตย์

ช่างสังเกตุ ละเอียดรอบคอบ ทำงานเป็นระบบและปลอดภัย

มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง

สามารถทำงานเป็นกะได้

กรอบใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

- ตรวจสอบ/ดำเนินการผลิต/ซ่อมแซมวัสดุ-อุปกรณ์ และระบบสาธารณูปโภคที่ใช้ในหน่วยงานต่างๆ และภายนอกบริษัทฯ เคหะสวัสดิการของพนักงาน

- ตรวจสอบ/ดำเนินการผลิตวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในแต่ละหน่วยงาน ตามแบบแปลนที่กำหนด

- ตรวจสอบความเสียหายของอาคารต่างๆ และดำเนินการซ่อมแซมฝ้าเพดาน พื้น หน้าต่าง ประตูของอาคารฯ

- ตรวจสอบความเสียหายระบบประปาภายในบริษัท และซ่อมแซมเบื้องต้น

- ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

- ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ

- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

- คุณสมบัติ

เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ป.6 ขึ้นไป สุขภาพแข็งแรง อดทน

ทำงานด้านช่างปูนได้ มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 2 ปี

ถ้ามีใบรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอบใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

 • ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า, ปรับอากาศ, สุขาภิบาล ภายในและภายนอกอาคาร

 • ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า, เครื่องปรับอากาศ

 • ควบคุมการส่งจ่ายระบบไฟฟ้า, ปรับอากาศ, อากาศอัด, น้ำประปา

 • ใช้งานเครื่องจักร อุปกรณ์หลัก เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, เครื่องทำน้ำเย็น ให้สอดคล้องกับผู้ใช้งาน

 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

- คุณสมบัติ

 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง หรือเทียบเท่า

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี

 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ และงานไฟฟ้าภายในอาคาร

 • สามารถทำงานเป็นกะได้ และไม่มีภาระผูกพันในวันหยุดประจำสัปดาห์
กรอบใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

- ดูแลการปลูก รดน้ำต้นไม้ ใส่ปุ๋ย พรวนดิน ตัดแต่ง และกำจัดวัชพืช ต้นไม้/หญ้า ภายในบริเวณบริษัทฯ และสถานที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ให้ต้นไม้ และสวนมีความสวยงาม

- ดูแลทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์หลังการใช้งาน ให้สะอาดและเก็บให้เป็นระเบียบ

- ดูแล และซ่อมแซม เมื่ออุปกรณ์ชำรุดเสียหาย

- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

- คุณสมบัติ

เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ป.6 ขึ้นไป

สุขภาพแข็งแรง อดทน มีความรู้ด้านการดูแลสวน

กรอบใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

 • ปฏิบัติงานควบคุมซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรผลิตแม่พิมพ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ

 • รวบรวมข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานนำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา

 • ศึกษาและพัฒนาทักษะการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ

 • จัดเตรียมเบิกอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในแผนก และแผนกอื่นของฝ่ายเตรียมการพิมพ์

 • ส่งซ่อมเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ชำรุด

 • ควบคุมดูแลบุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติงานภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ

 • บันทึกและส่งผลการออกสลากจากสถานที่ออกรางวัล ฯ

- คุณสมบัติ

 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 25 ปี

 • มีความรู้ความสามารถในการตรวจเช็ก เปลี่ยนอะไหล่ ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

 • มีความรู้พื้นฐานด้าน Hardware ของเครื่องคอมพิวเตอร์

 • สามารถใช้ Program Microsoft Office พื้นฐานได้

 • มีความยืดหยุ่นในเวลาทำงาน และไม่มีภาระผูกพันในวันหยุดประจำสัปดาห์
กรอบใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

 • ดูแล ให้บริการ และแก้ไขปัญหาของระบบปฏิบัติการ Software และ Hardware รวมทั้ง sever ของระบบงานต่างๆ ตลอดจนถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของแผนกฯ

 • ตรวจเช็คงานประจำวันตามมาตรฐานที่ทางแผนกฯ ได้กำหนดไว้ โดยจะดำเนินการตรวจสอบระบบการทำงานของ Sever ต่างๆ รวมทั้ง Maintenance อุปกรณ์ตามระยะเวลาที่กำหนด

 • ดูแล ระบบสำรองข้อมูลของ Saver ต่างๆ โดยจัดให้มีระบบสำรองและกู้คืนข้อมูลที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งมีการตรวจเช็คระบบการสำรองอยู่อย่างสม่ำเสมอ

 • ดูแล ระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ไม่ให้แพร่กระจาย ไปยังระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายภายใน โดยการติดตั้งซอฟแวร์ป้องกันไวรัสที่เชื่อถือได้ และมีการอัพเดทฐานข้อมูลไวรัสอย่างสม่ำเสมอ

 • จัดเก็บหน้าหนังสือพิมพ์ประจำวัน ในรูปแบบของ PDF Files และบันทึกเก็บลงแผ่น DVD

 • เพิ่มเติมคำศัพท์ใหม่ๆ ลงในโปรแกรมตรวจสอบคำผิด-คำถูกภาษาไทย ฯ

- คุณสมบัติ

 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ /เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้ดี

 • มีความรู้พื้นฐานทางด้าน OS (Windows,Macintosh,Unix/Linux) และ Network(Lan)

 • สามารถตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี

 • หากมีประสบการณ์ทางด้านดูแลระบบสิ่งพิมพ์มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีความยืดหยุ่นในเวลาทำงาน และไม่มีภาระผูกพันในวันหยุดประจำสัปดาห์
กรอบใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

 • ทำความสะอาดภายในอาคารและพื้นที่ ที่รับผิดชอบให้สะอาดเรียบร้อย

 • ดูแลเครื่องมืออุปกรณ์หลังการใช้งานให้สะอาดและเก็บให้เป็นระเบียบ

 • รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

- คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาป.6 ขึ้นไป

 • เพศชาย/เพศหญิงอายุไม่เกิน  35 ปี

 • สามารถทำงานเป็นกะได้
กรอบใบสมัคร

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อแผนกประสานงานกลาง โทร. 0-2272-1030 ต่อ 1502, 1504, 1510, 1578 แฟกซ์ 0-02272-1342 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น