วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ร่วมงานกับเรา

- รายละเอียดงาน

1. ดำเนินการบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมตามที่ได้รับมอบหมาย

2. จัดทำหนังสือภายใน/หนังสือออกนอกบริษัท และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องของฝ่ายการจัดการและผู้บริหาร

3. พร้อมทั้งจัดทำแฟ้มเอกสารให้เป็นไปตามหมวดหมู่

4. ดูแลและอัพเดทตารางงานของผู้บริหาร

5. ดำเนินกิจกรรมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริหาร, ฝ่ายอื่นๆและบุคคลภายนอก

6. วางแผน, ควบคุมและสั่งซื้อทรัพย์สินที่ใช้ภายในบริษัทฯให้เพียงพอและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

- คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. บุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

3. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาการบริหารจัดการเวลา การนำเสนอ สามารถปฏิบัติงานหลายๆ อย่างพร้อมกันได้

4. จัดลำดับความสำคัญของงานได้ และส่งงานได้ภายในเวลาที่กำหนด

5. ทำงานภายใต้สภาะวะกดดันและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีทัศนคติที่ดี

6. ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี

7. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดี

8. มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

กรอบใบสมัคร

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อแผนกประสานงานกลาง โทร. 0-2272-1030 ต่อ 1502, 1504, 1510, 1578 แฟกซ์ 0-02272-1342 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น