thairath.co.th
วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ร่วมงานกับเรา

- รายละเอียดงาน

 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับลูกค้า

 • รักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าเก่าและสร้างฐานลูกค้าใหม่

 • ผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย

 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

- คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีสาขาการตลาดนิเทศศาสตร์วิทยุโทรทัศน์โฆษณา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 • เพศชาย / หญิงอายุไม่เกิน 35 ปี

 • มีมนุษยสัมพันธ์บุคลิกดี รักงานขาย ชอบงานบริการและมุ่งมั่นในการทำงาน

 • หากมีประสบการณ์ด้านงานขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
กรอบใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

1. กำหนดราคาขายสื่อโฆษณาสำหรับลูกค้าโฆษณาแต่ละราย และปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับกลยุทธ์ และนโยบายขององค์กร

2. ควบคุม ดูแลการติดต่อ ประสานงานกับลูกค้าโฆษณา และหาลูกค้าโฆษณา ทั้งรายเก่า และรายใหม่ เพื่อขายพื้นที่สื่อโฆษณาแบบผสม

3. บังคับบัญชาการรวบรวมความต้องการของลูกค้าโฆษณา และการเป็นตัวกลางในการพัฒนาคอนเทนต์ รูปแบบการนำเสนอ และเลือกช่องทางในการนำเสนอให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าโฆษณา และสอดคล้องกับกลยุทธ์ และนโยบายขององค์กร

4. ควบคุม ดูแลการจัดทำ และตรวจสอบเอกสารเสนองานลูกค้าโฆษณา (Sales Proposal) ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าโฆษณาแต่ละราย และสอดคล้องกับกลยุทธ์การขายขององค์กร

5. ติดตามความคืบหน้าในการลงโฆษณาของลูกค้าให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามข้อตกลง

6. ควบคุม ดูแลการจัดทำ และตรวจสอบรายงานสรุปยอดขายโฆษณาในรูปแบบต่างๆ เพื่อประกอบการจัดทำแผนกลยุทธ์การขาย และแผนส่งเสริมการขายสื่อโฆษณา

7. ควบคุม ดูแลการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้าง และรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าโฆษณาในระยะยาว

8. มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนกลยุทธ์การขายสื่อโฆษณาแบบผสม (Sales Strategy) แผนส่งเสริการขายสื่อโฆษณาแบบผสม (Sales Promotion) และแผนกลยุทธ์การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าโฆษณา (Advertiser Relationship Management Strategy)

- คุณสมบัติ

1. ระดับการศึกษา ปริญญาตรี/โท

2. สาขาด้านการบริหารจัดการ การขาย การตลาด และ/หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

3. ประสบการณ์ 5 ปี ด้านการขาย/การตลาด

กรอบใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

 • ควบคุม ดูแลการติดต่อ ประสานงานกับลูกค้าโฆษณา และหาลูกค้าโฆษณา ทั้งรายเก่าและรายใหม่ เพื่อขายพื้นที่สื่อโฆษณาแบบผสม โดยรวบรวมความต้องการของลูกค้าโฆษณา จัดการดูแลข้อมูลลูกค้า เป็นตัวกลางในการพัฒนาคอนเทนต์และรูปแบบการนำเสนอ เลือกช่องทางในการนำเสนอให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าโฆษณา และสอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบายขององค์กร
 • ควบคุม ดูแลการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้าง และรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าโฆษณาในระยะยาว
 • มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนกลยุทธ์การขายสื่อโฆษณาแบบผสม (Sales Strategy) แผนส่งเสริการขายสื่อโฆษณาแบบผสม (Sales Promotion) และแผนกลยุทธ์การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าโฆษณา (Advertiser Relationship Management Strategy)
 • มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ อำนวยการ กำหนดแนวทางและมอบหมายงานของแผนกให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
 • จัดทำ ติดตาม ควบคุม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน (ทั้งระยะสั้น ระยะยาว) แผนงบประมาณ แผนพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องกับทิศทาง แนวนโยบายและกลยุทธ์ขององค์กร
 • คาดการณ์และปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับปัจจัยและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป เพื่อให้บรรลุวัตถประสงค์ของแผนก ตลอดจนเอื้อประโยชน์ในการพัฒนางานในความรับผิดชอบของแผนก
 • วางแผน ติดตาม กำหนดเป้าหมายการทำงาน ประเมินผลงานให้คำปรึกษาแนะนำและวางแผนผู้ใต้บังคับบัญชา

 

- คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาด้านการบริหารจัดการ การขาย การตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์ 7 ปี ด้านการขาย/การตลาด 

- มีประสบการณ์ และทักษะด้านการบริหารจัดการ

กรอบใบสมัคร

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อแผนกประสานงานกลาง โทร. 0-2272-1030 ต่อ 1502, 1504, 1510,1578 แฟกซ์ 0-02272-1342 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น