วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ร่วมงานกับเรา

- รายละเอียดงาน

 • ควบคุม ดูแลการติดต่อ ประสานงานกับลูกค้าโฆษณา และหาลูกค้าโฆษณา ทั้งรายเก่าและรายใหม่ เพื่อขายพื้นที่สื่อโฆษณาแบบผสม โดยรวบรวมความต้องการของลูกค้าโฆษณา จัดการดูแลข้อมูลลูกค้า เป็นตัวกลางในการพัฒนาคอนเทนต์และรูปแบบการนำเสนอ เลือกช่องทางในการนำเสนอให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าโฆษณา และสอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบายขององค์กร
 • ควบคุม ดูแลการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้าง และรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าโฆษณาในระยะยาว
 • มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนกลยุทธ์การขายสื่อโฆษณาแบบผสม (Sales Strategy) แผนส่งเสริการขายสื่อโฆษณาแบบผสม (Sales Promotion) และแผนกลยุทธ์การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าโฆษณา (Advertiser Relationship Management Strategy)
 • มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ อำนวยการ กำหนดแนวทางและมอบหมายงานของแผนกให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
 • จัดทำ ติดตาม ควบคุม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน (ทั้งระยะสั้น ระยะยาว) แผนงบประมาณ แผนพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องกับทิศทาง แนวนโยบายและกลยุทธ์ขององค์กร
 • คาดการณ์และปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับปัจจัยและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป เพื่อให้บรรลุวัตถประสงค์ของแผนก ตลอดจนเอื้อประโยชน์ในการพัฒนางานในความรับผิดชอบของแผนก
 • วางแผน ติดตาม กำหนดเป้าหมายการทำงาน ประเมินผลงานให้คำปรึกษาแนะนำและวางแผนผู้ใต้บังคับบัญชา

 

- คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาด้านการบริหารจัดการ การขาย การตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์ 7 ปี ด้านการขาย/การตลาด 

- มีประสบการณ์ และทักษะด้านการบริหารจัดการ

กรอบใบสมัคร

- รายละเอียดงาน

 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับลูกค้า

 • รักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าเก่าและสร้างฐานลูกค้าใหม่

 • ผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย

 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

- คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีสาขาการตลาดนิเทศศาสตร์วิทยุโทรทัศน์โฆษณา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 • เพศชาย / หญิงอายุไม่เกิน 35 ปี

 • มีมนุษยสัมพันธ์บุคลิกดี รักงานขาย ชอบงานบริการและมุ่งมั่นในการทำงาน

 • หากมีประสบการณ์ด้านงานขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
กรอบใบสมัคร

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อแผนกประสานงานกลาง โทร. 0-2272-1030 ต่อ 1502, 1504, 1510, 1578 แฟกซ์ 0-02272-1342 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น