วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เผยร่างกฎหมายจัดตั้งสภาไอซีทีคืบหน้า

ปลัดกระทรวงไอซีที เผยความคืบหน้าร่างกฎหมายจัดตั้งสภาไอซีที ชี้ขั้นตอนออกร่างพ.ร.บ.ฯ ต้องทำตามกระบวนการทางกฎหมาย ส่วนจะแก้ไขเนื้อหาหรือไม่ต้องพิจารณาอีกครั้ง...

เมื่อเร็วๆ นี้ นายสือ ล้ออุทัย ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวถึงความคืบหน้าการร่างกฎหมายจัดตั้งสภาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ว่า คณะกรรมการร่างกฎหมายสภาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ที่มีนายอังสุมาล ศุนาลัย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นประธาน และมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมเป็นกรรมการนั้น ได้ประชุมครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2553 ที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาทบทวนความครบถ้วนสมบูรณ์ของร่างพระราชบัญญัติสภาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย (พ.ร.บ. สภาไอซีที) และขั้นตอนการเสนอร่าง พ.ร.บ.ฯ ตามกฎหมาย

โดยที่ประชุมคณะกรรมการร่างกฎหมายสภาไอซีที มีมติเพิ่มเติมขั้นตอนการนำเสนอร่าง พ.ร.บ.ฯ ให้คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ (กทสช.) ที่มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้พิจารณาด้วย ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายหรือเป็นกฎหมายที่สนับสนุนส่งเสริมในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ จากนั้นจึงจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป

นายสือ กล่าวต่อว่า สำหรับขั้นตอนการออก พ.ร.บ.ฯ ตามกระบวนการทางกฎหมายนั้น เริ่มจากสำนักงานปลัดกระทรวงไอซีที นำร่าง พ.ร.บ.ฯ ฉบับสมบูรณ์เสนอ ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที จากนั้นนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีในกรณีเกี่ยวกับเรื่องเงินงบประมาณ แล้วจึงนำเสนอ กทสช. ก่อนนำเข้าสู่การพิจารณา ครม. เมื่อ ครม.พิจารณารับหลักการแล้วจึงส่งเรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความ และเสนอให้ ครม.อีกครั้ง เพื่อนำเสนอสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาตามลำดับ เมื่อผ่านทั้ง 2 สภาแล้ว จึงส่งเรื่องให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอให้นายกรัฐมนตรีลงนามและรับสนองพระบรมราชโองการ แล้วจึงส่งร่าง พ.ร.บ.ฯ ให้สำนักราชเลขาธิการในพระองค์ฯ นำเรื่องทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศในราชกิจจานุเบกษา รวมทั้งแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องและจัดตั้งเป็นสภาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทยต่อไป

ส่วนการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาในร่างกฎหมายดังกล่าวนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขในเรื่องคำ ที่ใช้ในพ.ร.บ.ฯ ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ขณะที่การแก้ไข เนื้อหา จะมีในเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ในมาตรา 27(7) โดยเสนอให้คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ออกระเบียบวิธีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และเสนอแต่งตั้ง รวมทั้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญสภาพิจารณาข้อเสนอการแต่งตั้งของผู้สอบบัญชีจากคณะกรรมการบริหาร และให้ความเห็นชอบ.

ปลัดกระทรวงไอซีที เผยความคืบหน้าร่างกฎหมายจัดตั้งสภาไอซีที ชี้ขั้นตอนออกร่างพ.ร.บ.ฯ ต้องทำตามกระบวนการทางกฎหมาย ส่วนจะแก้ไขเนื้อหาหรือไม่ต้องพิจารณาอีกครั้ง... 24 มี.ค. 2553 17:33 24 มี.ค. 2553 17:56 ไทยรัฐ