วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คณะไอทีลาดกระบัง เปิดป.โท-เอก ภาคเรียน1/2553

ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนเป็นคณะแรกในประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์บูรณ์ สถิตวิริยวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า เพื่อเป็นการสนองตอบต่อนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาของรัฐบาลและผลิตบุคลากรระดับปริญญาโทและเอก ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมไอทีของประเทศไทยต่อไปในอนาคต ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้ทำการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก ประจำปีการศึกษา 1/2553 รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 186 คน  ที่ผ่านมาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศยังเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากว่า 15 ปี ผลิตบุคลากรทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกออกสู่ตลาดแรงงานมาแล้วกว่า 2,000 ราย

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ กล่าวต่อว่า สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในประเภทนักศึกษาสามัญ ภายใต้หลักสูตรระดับปริญญาเอก ในปีการศึกษา 1/2553 นี้ คณะฯ ได้จัดให้มีทุนอุดหนุนการเรียน (ยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร) ตลอดจนทุนผู้ช่วยนักวิจัย ให้สำหรับผู้มีผลการเรียนดี มีความรู้ความสามารถในการทำวิจัย โดยไม่มีข้อผูกพันหลังสำเร็จการศึกษา นอกจากนี้นักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอก ยังจะได้รับการสนับสนุนในแง่ของทรัพยากรและอุปกรณ์การวิจัยอีกด้วย ทั้งนี้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศระดับบัณฑิตศึกษามาแล้ว 25 รุ่น โดยการเปิดรับสมัครในปีการศึกษา 1/2553 นี้ ในส่วนของหลักสูตรระดับปริญญาโท ประกอบไปด้วย 2 แขนงวิชา ได้แก่

1)    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (MSc. in Information Technology)  แขนงวิชาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ (Information System Technology: IST)  รับผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตหรือวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

•    กลุ่มเรียนในเวลาราชการ (เฉพาะแผน ก เน้นการทำวิจัย): ประกอบไปด้วยกลุ่มเรียนตามแผนการเรียนแบบ ก1  ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว ไม่มีวิชาเรียนในชั้นเรียน และกลุ่มเรียนตามแผนการเรียนแบบ ก2  มีเรียนวิชาในชั้นเรียนบางส่วน และทำวิทยานิพนธ์ด้วย โดยทั้งสองกลุ่มนี้ ทางคณะฯ ได้จัดสรรทุนอุดหนุนการเรียน (ยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร) ตลอดจนทุนผู้ช่วยนักวิจัยให้ด้วย (ไม่มีข้อผูกพันหลังสำเร็จการศึกษา ผู้สนใจสามารถตรวจสอบข้อมูลทุนการศึกษาและวิจัย ได้จากเว็บไซต์ http://www.it.kmitl.ac.th/admissions) ซึ่งในปีการศึกษา 1/2553 นี้มีจำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับ 25 คน

•    กลุ่มเรียนนอกเวลาราชการ (เรียนที่อาคารชินวัตรฯ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต จันทร์-ศุกร์ 18:00-21:00 น. และในรายวิชาเลือกบางส่วนที่คณะฯ วันเสาร์-อาทิตย์) : เป็นกลุ่มเรียนที่เน้นผู้สนใจที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีงานทำแล้ว เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้เชิงลึกในด้านต่างๆ ของเทคโนโลยีระบบสารสนเทศที่สำคัญ ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความสนใจ นอกจากนี้ นักศึกษาของทางคณะฯ จะได้รับโอกาสในการเสริมทักษะเชิงปฏิบัติ ในหลักสูตรอบรมด้านไอทีของคณะฯ ที่มีความร่วมมือกับภาคธุรกิจชั้นนำด้านไอที เช่น หลักสูตรอบรมด้านเครือข่าย (โดยความร่วมมือกับบริษัท ซิสโก้ ประเทศไทย) หลักสูตรด้านการจัดการระบบฐานข้อมูลออราเคิล และหลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา เป็นต้น  ในปีการศึกษา 1/2553 นี้มีจำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับ 55 คน

2)    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (MSc. in Information Technology)  แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ (Information Technology and Management: ITM)  เปิดรับเฉพาะกลุ่มเรียนนอกเวลาราชการ (เรียนที่อาคารชินวัตรฯ 3 ถ. วิภาวดีรังสิต) ซึ่งในปีการศึกษา 1/2553 จำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับ 100 คน โดยเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับ

•    ผู้ที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์และไอทีมาโดยตรง แขนงวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการนำไอทีไปประยุกต์ใช้ หรือเพื่อเข้าสู่สายงานด้านไอที

•    ผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์หรือไอทีและมีประสบการณ์การทำงานมาระยะหนึ่ง (อย่างน้อย 5 ปี และมีประสบการณ์การทำงานบริหาร) หลักสูตรภายใต้แขนงวิชา ITM จะเป็นประโยชน์ในการให้ได้รับความรู้ในแง่มุมที่กว้างขึ้นเพื่อการประยุกต์ใช้ ตลอดจนการบริหารจัดการไอทีที่มีประสิทธิภาพ  (ผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์และไอที หมายถึงผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาใด สาขาหนึ่งต่อไปนี้ : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการสารสนเทศ วิศวกรรมสารสนเทศ)

ในส่วนของหลักสูตรระดับปริญญาเอก ในปีการศึกษา 1/2553 นี้ คณะเปิดรับนักศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ระดับปริญญาเอก) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ph.D. in Information Technology) แบ่งการรับสมัครนักศึกษาออกเป็น 2 ประเภท อันได้แก่
•    นักศึกษาสามัญ: รับผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
o    สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขา ที่เรียนวิชาด้านคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ มาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
o    สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีผลการเรียนเกียรตินิยม (ในกรณีนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาเอก โดยไม่ต้องผ่านการศึกษาระดับปริญญาโท)
•    นักศึกษาทดลองเรียน : รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขา ที่เรียนวิชาด้านคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับปริญญาตรีและโท รวมกันไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต (นักศึกษาทดลองเรียน เมื่อเข้าเรียนแล้ว จะต้องมีผลงานวิจัยผ่านเกณฑ์ที่กำหนดในหลักสูตรเพื่อปรับสภาพเป็นนักศึกษาสามัญต่อไป)

ทั้งนี้ทางคณะฯ ได้จัดทำห้องปฏิบัติการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านขึ้น รวมทั้งสิ้น 10 ห้องปฏิบัติการวิจัย ครอบคลุม 3 กลุ่มสาขาวิจัย ได้แก่ กลุ่มสาขาวิจัยด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Network and Internet Technologies) กลุ่มสาขาวิจัยด้านวิทยาการสารสนเทศและระบบอัจฉริยะ (Information Science and Intelligent Systems) และกลุ่มสาขาวิจัยด้านสื่อประสมและระบบฝังตัว (Multimedia and Embedded Systems) ผู้สนใจสามารถตรวจสอบข้อมูลทุนการศึกษาและวิจัย ได้จากเว็บไซต์ http://www.it.kmitl.ac.th/admissions

สำหรับสถานที่เรียนนั้น ปัจจุบันทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดเตรียมพื้นที่เพื่อรองรับการเรียน การสอน และเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการจะเข้าทำการศึกษาไว้ถึง 2 แห่งด้วยกัน ได้แก่ อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อรองรับกลุ่มนักศึกษาที่เรียนในเวลาราชการ และ ศูนย์การศึกษาคณะฯ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต เพื่อรองรับกลุ่มนักศึกษาที่เรียนนอกเวลาราชการ เรียนในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 18:00 – 21:00 น.ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อสามารถดาวน์โหลดและยื่นใบสมัครผ่านเว็บไซต์ได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 18 มกราคม 2553 (สมัครผ่านเว็บที่ http://www.reg.kmitl.ac.th) สามารถสอบถามรายละเอียดหลักสูตร คุณสมบัติผู้สมัคร และทุนการศึกษา ได้ที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โทร.02-723-4936-39 (ในวันและเวลาราชการ) หรือ 02-723-4984-85 (14.00 - 21.00 น.) โทรสาร.02-723-4946 หรือดูรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์ http://www.it.kmitl.ac.th/admissions หรือ http://www.reg.kmitl.ac.th

ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เป็นหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนเป็นคณะแรกในประเทศไทย 26 ธ.ค. 2552 21:51 ไทยรัฐ