บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไอซีทีเปิดเว็บ www.ndwc.go.th ช่องทางเตือนภัย

ศูนย์ เตือนภัยฯ เปิดเว็บไซต์เตือนภัยครั้งแรก  หวังเป็นช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภัยพิบัติ และลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างเหตุการณ์ สึนามิเมื่อปี 2547...

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. นายธานีรัตน์ ศิริปะชะนะ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ได้เปิดเว็บไซต์ www.ndwc.go.th เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ของศูนย์เตือนภัย เป็นแหล่งข้อมูลด้านภัยพิบัติทุกประเภท และเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับประชาชนในการเฝ้าระวังภัยด้วย และพร้อมเปิดให้ประชาชนเข้าชมและสืบค้นข้อมูลได้แล้ว โดยจะเป็นแหล่งในการศึกษาค้นคว้า ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับภัยพิบัติทุกชนิด ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อสถานการณ์ ตลอดจนการแจ้งเตือนในกรณีที่อาจจะเกิดภัยพิบัติต่อสาธารณชน เพื่อป้องกันชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน โดยเว็บไซต์ของศูนย์เตือนภัยนี้ ถือเป็นเว็บไซต์ของประเทศไทยที่มีทำการรวบรวมความเคลื่อนไหวด้านภัยพิบัติ ต่างๆ และออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานสะดวกรวดเร็วในการค้นหาข้อมูลง่ายขึ้น

ทั้งนี้ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ตั้งเป้าหมายที่จะทำให้เว็บไซต์นี้เป็นแหล่งข้อมูลด้านพิบัติภัยทุกประเภท ตลอดจนการเปิดช่องทางในการติดต่อสื่อสารแก่ประชาชน ในการเฝ้าระวังภัย ในลักษณะรูปแบบของชุมชนออนไลน์ ซึ่งภายในเว็บไซต์จะมีการอัพเดทข้อมูลอย่างทันท่วงที เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่อยู่ในข่ายต้องแจ้งเตือนภัยกับประประชาชน ทั้งนี้ผู้ที่สามารถเข้ามารายงานสถานการณ์ได้นั้น ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ หรือหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ที่ผ่านการอบรมจากทางศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเท่านั้น ที่สามารถเข้ามาใช้สิทธิ์ในการรายงานสด หากมีสถานการณ์หรือเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้น อันจะเป็นการส่งผลให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันได้ตลอดเวลา เพราะในความเป็นจริงหากเกิดภัยพิบัติขึ้น

รองปลัด ไอซีที กล่าวด้วยว่า เว็บไซต์จะเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารที่สำคัญ และสะดวกที่สุด เพราะที่ผ่านมาตอนเกิดเหตุการณ์สึนามิเมื่อ 5 ปีที่แล้ว ระบบการติดต่อสื่อสารหลักขัดข้อง ไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้ทุกชนิด ยกเว้นทางวิทยุสื่อสารเท่านั้น ซึ่งตรงนี้เองที่เว็บไซต์ของศูนย์เตือนภัยได้มีการพัฒนาและรองรับระบบวิทยุ สื่อสาร ให้สามารถแจ้งข้อมูลการเตือนภัยผ่านเข้าระบบเว็บไซต์ของศูนย์เตือนภัยพิบัติ แห่งชาติได้.