วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


ไอซีที เปิดตัวโปรแกรม “ไทยแลนด์ สมาร์ท เอ็ดดูเคชั่น”

ไอซีที เปิดตัวโปรแกรมประยุกต์ใช้งานบนแท็บเล็ต ไทยแลนด์ สมาร์ท เอ็ดดูเคชั่นนำร่องที่ ร.ร.สาธิตจุฬาฯ เร่งผลักดันยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา...

เมื่อวันที่ 2 ก.ย.2556 น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีระบบบริการการจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาอัจฉริยะ (Thailand Smart Education Platform) ระหว่างกระทรวงไอซีที กับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาไทย ในโครงการคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา หรือ One Tablet PC Per Child โดยเร่งผลักดันให้เกิดการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ และยกระดับมาตรฐานคุณภาพทางการศึกษาของไทย

รมว.กระทรวงไอซีที กล่าวต่อว่า ทาง ก.ไอซีที ได้มอบนโยบายให้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ และทีมงานโปรแกรมเมอร์ ร่วมมือกันพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ไทยแลนด์ สมาร์ท เอ็ดดูเคชั่นเพื่อใช้ทดสอบการทำงานในโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และแพลตฟอร์มมาตรฐานเพื่อให้บริการระบบซอฟต์แวร์ด้านการศึกษา ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.0 ที่สามารถใช้งานได้ทั้งบนอุปกรณ์แท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์พีซี บนแพลตฟอร์มยอดนิยมทั้ง Android, iOS และ Windows เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้วยระบบ E-learning ที่สามารถส่งความรู้ไปยังผู้เรียนโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการศึกษาได้อย่างกว้างขวาง และถือเป็นการปฏิรูปการศึกษาให้ก้าวไกล

น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวอีกว่า สำหรับ ไทยแลนด์ สมาร์ท เอ็ดดูเคชั่นเป็นนวัตกรรมใหม่ที่นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มาผนวกกับเครือข่ายข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ ระบบบริการคลาวด์ และการนำศักยภาพของแท็บเล็ต มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการศึกษาในทุกภาคส่วน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเร่งผลักดันการยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา ทั้งด้านการพัฒนามาตรฐานหลักสูตรการเรียนรู้และวิธีการทดสอบความรู้ การพัฒนาครู อาจารย์ ในด้านทักษะการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการสอน การพัฒนาการวิจัยและประเมินผล ซึ่งจะช่วยให้การพัฒนาการศึกษาเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และยั่งยืน

รมว.ไอซีที กล่าวด้วยว่า โครงการไทยแลนด์ สมาร์ท เอ็ดดูเคชั่น เป็นโครงการวิจัยนำร่อง (pilot project) ในการนำระบบแอพพลิเคชั่นสำหรับการศึกษาบนอุปกรณ์แท็บเล็ตไปขยายผลสู่การปฏิบัติจริง เพื่อเป็นต้นแบบให้บริการแก่โรงเรียนอื่นๆ ทั่วประเทศในอนาคต ซึ่งจะมุ่งเน้นการใช้งานเพื่อส่งเสริมการทำแบบฝึกหัดของนักเรียน และการจัดการระเบียนคะแนนสะสมของนักเรียน โดยระบบจะครอบคลุมการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน 4 ฝ่ายที่สำคัญ คือ นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และโรงเรียน ซึ่งนับว่าเป็นกลไกในการเปลี่ยนกระบวนทัศน์การเรียนรู้ให้เป็นแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียนในรูปแบบดิจิตอล คลาสรูม แบบหนึ่งต่อหนึ่ง และเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่จะเชื่อมโยงการเรียนรู้ทั้งจากโรงเรียนและบ้าน ซึ่งจะทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา โดยครูและผู้ปกครองสามารถติดตามพัฒนาการการเรียนรู้ของนักเรียนได้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ด้วยวิธีการประเมินผลจากการทำกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.thailandsmarteducation.com

 

 

 

ไอซีที เปิดตัวโปรแกรมประยุกต์ใช้งานบนแท็บเล็ต “ไทยแลนด์ สมาร์ท เอ็ดดูเคชั่น” นำร่องที่ ร.ร.สาธิตจุฬาฯ เร่งผลักดันยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา... 2 ก.ย. 2556 17:29 2 ก.ย. 2556 21:51 ไทยรัฐ