วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไอซีที เผยร่างแผนปฏิบัติการ e-Government

ไอซีที เผยร่างแผนปฏิบัติการ e-Government หวังรวมบริการภาครัฐในกลุ่มประเทศอาเซียน...

นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน ว่า ตามที่ประเทศไทย โดยกระทรวงไอซีทีได้รับมอบหมายจากที่ประชุมอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน (ASEAN e-Government Strategic Action Plan) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า และเคลื่อนย้ายบุคคลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเป็นแนวทางและแผนการดำเนินงานร่วมกันสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียน ในการพัฒนาบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าวมีสาระสำคัญที่ครบถ้วน สอดคล้องกับบริบทการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ กระทรวงไอซีทีจึงได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน Workshop on Developing ASEAN e-Government Strategic Action Plan เมื่อเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา โดยมีประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วม 5 ประเทศ ประกอบด้วย ลาว ฟิลิปปินส์ ไทย สิงคโปร์ และเวียดนาม ซึ่งที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบในหลักการของเค้าโครงร่างแผนปฏิบัติการดังกล่าว โดยมีกรอบการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1.Governance Provision Plan คือการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกิจกรรมสำคัญ เพื่อเป็นแนวทางและแผนการดำเนินงานสำหรับหน่วยงานของรัฐในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนสำหรับใช้พัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 2. Online Service Component คือ การกำหนดแอพพลิเคชั่นบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Services) ที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า และเคลื่อนย้ายบุคคลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ที่ควรดำเนินการจำนวน 15 บริการ แบ่งเป็นบริการด้านการทะเบียน บริการด้านการขออนุญาตและใบรับรอง บริการด้านภาษีอากร และบริการตอบแทนสังคม

3. Telecommunication Infrastructure กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม ทั้งในด้านคุณภาพของโครงข่ายโทรคมนาคม เทคโนโลยีการสื่อสารที่ใช้ ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการอินเทอร์เน็ต การรักษาความมั่นคงปลอดภัย และกิจกรรมสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม 4. Laws and Regulation คือการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และการดำเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า และเคลื่อนย้ายบุคคลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และ 5. Human Capital Development เน้นเรื่องการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านไอซีที ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ระดับการเรียนรู้ด้านไอซีที ตลอดจนมาตรฐานวิชาชีพที่จะยอมรับร่วมกันในภูมิภาคอาเซียน

“แผนปฏิบัติการการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียนที่จัดทำขึ้นนี้ จะเป็นกรอบการดำเนินงานพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศสมาชิกอาเซียน ในการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและเคลื่อนย้ายบุคคล เพื่อเตรียมการรองรับการพัฒนาและเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบบริการของแต่ละประเทศในอาเซียนเข้าด้วยกัน อันจะเป็นส่วนสนับสนุนสำคัญในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนต่อไป” ปลัดไอซีที กล่าว

นายไชยยันต์ กล่าวด้วยว่า สำหรับในประเทศไทย กระทรวงไอซีทีจะจัดประชุมเพื่อนำเสนอร่างแผนปฏิบัติการ และประเด็นข้อเสนอแนะที่ประเทศไทยควรจะต้องเร่งดำเนินการให้หน่วยงานของรัฐได้รับทราบ รวมทั้งจัดการประชุมรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของภาคเอกชนที่มีต่อการบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากทุกภาคส่วนมาใช้ประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงานพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ฉบับที่ 3 ต่อไป.

ไอซีที เผยร่างแผนปฏิบัติการ e-Government หวังรวมบริการภาครัฐในกลุ่มประเทศอาเซียน... 10 เม.ย. 2556 12:42 ไทยรัฐ