วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เร่งพัฒนาการให้บริการไอซีที ผู้พิการ

กระทรวงไอซีที เดินหน้าสร้างความเท่าเทียมในสังคม เร่งพัฒนาการให้บริการไอซีที พร้อมจัดทำเว็บท่า ชื่อ www.pwdsthai.com เพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ สำหรับคนพิการ...

นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวถึงโครงการที่กระทรวงไอซีที ได้ดำเนินการเพื่อพัฒนาการให้บริการไอซีที สำหรับผู้พิการว่า กระทรวงไอซีทีเร่งดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อให้สอดรับกับกฎกระทรวง และนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ภายหลังที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวง ตามมาตรา 20 (6) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2554 ซึ่งระบุไว้ว่ากระทรวงฯ ต้องดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร และบริการสื่อสาธารณะ

โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างให้คนพิการและผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อาทิ การพัฒนาเว็บท่า (Web Portal) สำหรับคนพิการ ภายใต้ชื่อว่า www.pwdsthai.com เพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ และเป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลให้คนพิการได้นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ โดยมีการจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ทั้งผู้พิการและผู้พัฒนาเว็บท่ามาโดยตลอด เพื่อให้เว็บท่านี้เป็นประโยชน์ต่อผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสอย่างเต็มประสิทธิภาพ

อีกทั้งดำเนินการ เปิดศูนย์ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ เพื่อให้บริการทั้งการให้การให้ยืม อุปกรณ์ เครื่องมือ และโปรแกรมที่ใช้กับคนพิการ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงมีห้องฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับคนพิการ ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล ผู้ดูแล และผู้ช่วยคนพิการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยในระยะแรกมีผู้ให้ความสนใจเข้าใช้บริการจากศูนย์ฯ และเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ แล้วกว่า 800 คน อาทิ การพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้สำหรับผู้ดูแลเนื้อหาเว็บไซต์ การพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ด้วย HTML สำหรับโปรแกรมเมอร์ และเดอะเทรนเนอร์ สำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหว เป็นต้น

สำหรับในปี 2556 มีเป้าหมายในการขยายการให้บริการ โดยจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการเพิ่มขึ้นอีก 18 รายการ รวมกว่า 2,000 ชิ้น อาทิ โปรแกรมอ่านหน้าจอ (Screen Reader) เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ (Braille Printer) โปรแกรมขยายหน้าจอ (Zoom Text) เครื่องช่วยสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ ต่อพ่วงสำหรับคนพิการ เครื่องอ่านหนังสือสำหรับคนพิการ โปรแกรมคอมพิวเตอร์แปลภาพเป็นอักษรและมีเสียงสังเคราะห์ เป็นต้น นอกจากนั้นยังได้ประสานหน่วยงานภาครัฐทั้ง 20 กระทรวง เพื่อให้คำปรึกษา ข้อแนะนำ รวมทั้งจัดฝึกอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ จัดทำรูปแบบ (Templet) การพัฒนาเว็บไซต์ฯ และจัดประกวดเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ตลอดจนผลักดันหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้เข้าสู่ระดับอุดมศึกษา

นายไชยยันต์ กล่าวอีกว่า กระทรวงฯ ได้เปิดศูนย์ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร สำหรับคนพิการ ณ ชั้น 7 กระทรวงไอซีที เพื่อให้บริการผู้พิการที่ต้องการศึกษาเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีสำนักงานสถิติจังหวัด และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เป็นหน่วยงานที่ช่วยประสานในระดับภูมิภาค ซึ่งในลำดับต่อไปกระทรวงฯ จะเร่งจัดทำคู่มือการขอรับบริการการให้/ให้ยืมอุปกรณ์และเครื่องมือฯ และคู่มืออุปกรณ์และเครื่องมือ สำหรับคนพิการด้วย.

 

กระทรวงไอซีที เดินหน้าสร้างความเท่าเทียมในสังคม เร่งพัฒนาการให้บริการไอซีที พร้อมจัดทำเว็บท่า ชื่อ www.pwdsthai.com เพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ สำหรับคนพิการ... 5 เม.ย. 2556 15:45 ไทยรัฐ