วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ไอซีที' อบรมใช้ระบบฐานข้อมูล รองรับการเรียน-สอนผ่าน 'แท็บเล็ต'

ไอซีที จัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ สพฐ. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 183 คน หวังสร้างความรู้ ความเข้าใจ การทำงานของระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลแท็บเล็ต เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ...

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที กล่าวในการเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม การใช้งานระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลแท็บเล็ตและการติดตาม เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Electronic Tablet Inventory Management System : e-TIMS)” ว่า เนื่องจากกระทรวงไอซีทีได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นผู้ดำเนินการจัดหาเครื่องแท็บเล็ตให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พร้อมทั้งจัดวางระบบไวไฟ จัดทำระบบบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ และการวางระบบความปลอดภัยในการใช้เครื่องแท็บเล็ต ส่วนกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร และสร้างความเข้าใจเพื่อการใช้งานเครื่องแท็บเล็ต

รองปลัดไอซีที กล่าวต่อว่า เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของเด็กนักเรียนไทย ให้สามารถใช้ประโยชน์จากไอซีทีได้อย่างรอบรู้และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (ปี 2555-2559) ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพของเด็กวัยเรียนให้มีความรู้ทางวิชาการ มีทักษะและสติปัญญา ที่สามารถศึกษาหาความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถปรับตัวให้รู้เท่าทันกับข่าวสารในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว

ทั้งนี้ กระทรวงฯ จึงดำเนินการจัดหาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเครื่องแท็บเล็ตและการติดตาม เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา เพื่อให้เป็นฐานข้อมูลหลักในการบริหารจัดการโครงการ วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และเป็นข้อมูลสนับสนุนการกำหนดนโยบายในอนาคตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วยระบบการจัดเก็บและติดตามข้อมูลสถานะการใช้งาน ตั้งแต่ขั้นตอนการรับมอบ การตรวจรับ การขนส่ง การส่งมอบ การลงทะเบียนผู้ใช้งาน การรับประกัน การจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการใช้งานให้ครอบคลุมตลอดอายุการใช้งานของเครื่องแท็บเล็ต ให้กับกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำหรับเป็นเครื่องมือสนับสนุนการควบคุมการใช้งานแท็บเล็ตต่อไป

นอกจากนี้ ยังได้จัดการฝึกอบรม “การใช้งานระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลแท็บเล็ตและการติดตาม เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาขึ้น ในวันที่ 24-25 ม.ค.2556 จำนวน 2 รุ่น ให้แก่เจ้าหน้าที่ สพฐ. ในส่วนของผู้ดูแลระบบจำนวน 183 คน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ปถ.) เมืองพัทยา และกรุงเทพฯ อีกหน่วยงานละ 1 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมฯเกิดความรู้ ความเข้าใจ และได้ทดลองการใช้ระบบ e-TIMS ได้แก่ การบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน กลุ่มผู้ใช้งาน การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลในส่วนต่างๆ ของแต่ละกลุ่มผู้ใช้ การจัดการข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการลงทะเบียนเครื่องแท็บเล็ต การจัดการข้อมูลพื้นฐานเครื่องแท็บเล็ต การตรวจรับเครื่องแท็บเล็ตจากบริษัทผู้ผลิต การจัดสรรเครื่องแท็บเล็ตจากส่วนกลางไปยังเขตพื้นที่การศึกษา และการบันทึกข้อมูลผู้ถือครองเครื่องแท็บเล็ต เพื่อเป็นการต่อยอดและพัฒนาการศึกษาไทยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ

 

 

 

ไอซีที จัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ สพฐ. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 183 คน หวังสร้างความรู้ ความเข้าใจ การทำงานของระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลแท็บเล็ต เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ... 24 ม.ค. 2556 16:14 24 ม.ค. 2556 17:50 ไทยรัฐ