วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไอซีที ลุยเน็ตฟรี ส่งตรงนักท่องเที่ยวกว่า 1,600 จุดทั่วประเทศ

ไอซีที จับมือ กระทรวงท่องเที่ยวฯ เปิดให้บริการฟรี Wi-Fi ในสถานที่ท่องเที่ยวกว่า 1,615 จุด ทั่วประเทศ...

เมื่อวันที่ 19 ก.ย. น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที กล่าวภายหลังพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่องการดำเนินงานโครงการให้บริการฟรี Wi-Fi ในสถานที่ท่องเที่ยว (ICT Free Wi-Fi for Tourism) ระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ว่า รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมการเข้าถึงการใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะที่มีการใช้งานตามความเหมาะสมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ด้วยการจัดให้มีบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามมาตรฐาน การให้บริการในพื้นที่สาธารณะ สถานที่ราชการ และสถานศึกษาที่กำหนด แบบไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งกระทรวงไอซีที ดำเนินงานโครงการบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยี Wi-Fi โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (โครงการ Free Wi-Fi) ตั้งแต่เดือนธ.ค.2554 เป็นต้นมา

ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ยกระดับคุณภาพการศึกษา เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส่งเสริมการลดการใช้พลังงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในระยะยาวกระทรวงไอซีที ได้จัดทำแผนกลยุทธ์ในการให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายในที่สาธารณะฟรี (Public Free Wi-Fi) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยว และผู้ด้อยโอกาส ทั้งที่อยู่ในเมือง ภูมิภาค และท้องถิ่นห่างไกล จำนวนประมาณ 7.5 ล้านคน สามารถเข้าถึงบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายในพื้นที่สาธารณะ สถานที่ราชการ และสถานศึกษาได้อย่างทั่วถึงโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย อันเป็นการกระจายโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเท่าเทียม ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก โดยใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งกระทรวงไอซีทีได้กำหนดเป้าหมายที่จะให้บริการ Free Wi-Fi ในสถานที่ต่างๆ ประมาณ 30,000 แห่ง และจะติดตั้งอุปกรณ์ Access Point จำนวนทั้งหมดประมาณ 150,000 จุดทั่วประเทศ ในปี 2555

รมว.ไอซีที กล่าวต่อว่า รัฐบาลมีนโยบายหลักส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นแหล่งรายได้หลักในการสร้างความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจแก่ประเทศ โดยวางเป้าหมายที่จะสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้ได้ 2 ล้านล้านบาท ภายในปี 2558 กระทรวงไอซีที จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดำเนินโครงการบริการฟรี Wi-Fi ในสถานที่ท่องเที่ยว หรือ ICT Free Wi-Fi for Tourism เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว โดยได้มอบหมายให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดของกระทรวงไอซีที ดำเนินการติดตั้งและให้บริการฟรี Wi-Fi ในสถานที่ท่องเที่ยวจำนวน 1,615 จุด ทั่วประเทศ ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร 253 จุด ภาคกลาง 446 จุด ภาคตะวันออก 201 จุด ภาคใต้ 323 จุด ภาคเหนือ 325 จุด และภาคอีสาน 67 จุด ภายในสิ้นปี 2555 ซึ่งความร่วมมือของ 2 กระทรวงฯ ในครั้งนี้ จะส่งผลในเชิงบวกต่อการท่องเที่ยวและความเจริญก้าวหน้าของประเทศในภาพรวมอย่างแน่นอนส่วนการเร่งขยายโครงการบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยี Wi-Fi โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวอีกว่า โครงการ Free Wi-Fi ของกระทรวงไอซีที เป็นโครงการที่ดำเนินการตามนโยบาย Smart Thailand ของรัฐบาล เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่สำคัญทั่วประเทศ และสามารถให้บริการพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึง จะช่วยนำประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 อย่างสมบูรณ์ และเป็นจุดเริ่มต้นในการส่งเสริมการให้บริการระบบการสื่อสารโทรคมนาคมของคนไทยที่เป็นทรัพยากรของชาติ ครอบคลุมพื้นที่การท่องเที่ยวและพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ อันจะทำให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป.

ไอซีที จับมือ กระทรวงท่องเที่ยวฯ เปิดให้บริการฟรี Wi-Fi ในสถานที่ท่องเที่ยวกว่า 1,615 จุด ทั่วประเทศ... 20 ก.ย. 2555 00:03 ไทยรัฐ