วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไอซีที ร่วมประชุมคณะมนตรีองค์การ APSCO ครั้งที่ 6

ปลัดไอซีที เยือนอิหร่าน ประชุมคณะมนตรีองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก(APSCO) ขณะที่มี9ประเทศเข้าร่วม...

นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที ว่า กระทรวงฯ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก หรือ Asia Pacific Space Cooperation Organization (APSCO) ครั้งที่ 6 ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำเพื่อการรายงานความคืบหน้าของแผนงาน โครงการ กิจกรรม ขององค์การ APSCO และการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการความร่วมมือภายใต้อนุสัญญา APSCO และการพิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณขององค์การฯ เป็นต้นโดยมีประเทศภาคีสมาชิกภายใต้อนุสัญญา APSCO เข้าร่วมการประชุมฯ ในครั้งนี้ 9 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐตุรกี ประเทศมองโกเลีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐเปรู และประเทศไทย

ปลัดไอซีที กล่าวต่อว่า การประชุมครั้งนี้ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ Ka-Band Rain Attenuation Modeling ภายใต้โครงการ Research on Atmospheric Effects ซึ่งเป็นโครงการที่ประเทศไทยได้รับมติจากการประชุมคณะมนตรีขององค์การ APSCO ครั้งที่ 2 ให้เป็นแกนนำเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ Research on Atmospheric Effects เนื่องจากประเทศไทยมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีและบุคลากรที่มีศักยภาพ ซึ่ง กระทรวงไอซีที ในฐานะหน่วยงานประสานงานกิจกรรมภายใต้องค์การ APSCO ได้ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการ APSCO จัดการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญของประเทศภาคีสมาชิกฯ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการ Research on Atmospheric Effects on Ka Band Rain Attenuation Modeling ; and Ionospheric Modeling through Study of Radio Wave Propagation and Solar Activity. ไปเมื่อเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา โดยศึกษาในด้านต่างๆ  อาทิ วัตถุประสงค์และขอบเขตการดำเนินโครงการ การออกแบบและแนวทางการดำเนินโครงการ ต้นทุนการดำเนินโครงการ การมีส่วนร่วมของประเทศสมาชิกและการแบ่งปันผลประโยชน์ เป็นต้น ซึ่งรัฐสมาชิกทุกรัฐมีความเห็นร่วมกันที่จะให้โครงการ Research on Atmospheric Effects on Ka-Band Rain Attenuation Modeling เป็นกิจกรรมพื้นฐานที่จะได้รับเงินสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานองค์การ APSCO และเห็นชอบให้ดำเนินโครงการในฐานะกิจกรรมหลักขององค์การ APSCO

ส่วนงานวิจัยเรื่อง Ionoshheric Modeling through Study of Radio Wave Propagation and Solar Activity ที่ประชุมฯ มีข้อเสนอแนะให้ใช้คลื่นความถี่วิทยุ HF range ในการศึกษาวิจัย Ionospheric Modeling เนื่องจาก Ionosphere มีบทบาทสำคัญใน HF Radio Communication และที่ประชุมฯ ยังเห็นชอบให้นำเสนอเรื่องงบประมาณในการดำเนินการโครงการวิจัยจำนวน 196,000 เหรียญสหรัฐเพื่อพิจารณา ในการประชุมคณะมนตรีองค์การ APSCO ครั้งต่อไปด้วย

ปลัดไอซีที เยือนอิหร่าน ประชุมคณะมนตรีองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก(APSCO) ขณะที่มี9ประเทศเข้าร่วม... 18 ส.ค. 2555 00:07 18 ส.ค. 2555 00:58 ไทยรัฐ