บริการข่าวไทยรัฐ

เร่งมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ หลังไทยร่วงอยู่ที่ 92 จากเดิม 76

จีราวรรณ บุญเพิ่ม

ไอซีที จับมือ สรอ.เปิดรับฟังความคิดเห็น มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ หวังพัฒนาหน่วยงานรัฐไปทิศทางเดียวกัน หลังสหประชาชาติ พบปี 2012 ไทยอยู่ลำดับที่ 92 ลดลงจากปี 2010 ที่อยู่ลำดับ 76 จากจำนวนสมาชิกทั้งหมด 193 ประเทศ...

นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นใน วงกว้าง (Public hearing) เรื่อง มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐว่า กระทรวงฯ ได้ร่วมกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ.จัดทำมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐมีแนวทางพัฒนา และปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงาน อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาคประชาชน หน่วยงานราชการ ตลอดจนองค์กรธุรกิจ และยกระดับความสามารถของการให้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ ของหน่วยงานภาครัฐ ให้สามารถก้าวไปสู่จุดหมายของการบูรณาการเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐที่สมบูรณ์แบบ

“ในการสำรวจเพื่อจัดอันดับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Government ของกลุ่มประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ (United Nations e-Government Readiness) ในปี 2012 พบว่า ประเทศไทยจัดอยู่ในลำดับที่ 92 จากจำนวนประเทศสมาชิกทั้งหมด 193 ประเทศ ซึ่งลดลงจากปี ค.ศ. 2010 ที่ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 76 และลำดับที่ 64 ในปี ค.ศ. 2008 ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้เพิ่มมากขึ้น ด้วยการนำมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ การให้บริการผ่านเว็บไซต์ อันจะช่วยยกระดับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยให้ก้าวไปสู่การ เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ โดยยึดเอาประชาชนเป็นศูนย์กลาง และให้ประชาชนมีส่วนร่วมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนช่วยให้รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ก้าวหน้าไปสู่ระดับมาตรฐานสากล เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงาน” ปลัดไอซีที กล่าว

ด้านนายศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ สรอ.กล่าวว่า เพื่อให้การดำเนินการจัดทำมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด จำเป็นต้องมีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน และเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับ ทั้งในระดับหน่วยงานผู้ให้บริการ ตลอดจนผู้รับบริการทุกภาคส่วน โดยที่ผ่านมา สรอ.ได้หารือกับหน่วยงานภาคเอกชน กลุ่มสมาคม ที่รับพัฒนาเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานราชการ และจัดให้มีการสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 2 ครั้ง ในเดือน เม.ย.2555 โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ  ประมาณ 60 หน่วยงาน ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนามาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐให้มีความเหมาะสม ครอบคลุม และสมบูรณ์มากที่สุด

อีกทั้งศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ ที่อาจเป็นกรอบตั้งต้นในการจัดทำมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ อาทิ ข้อมูลจัดอันดับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ของกลุ่มประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ ในรายงาน United Nations E-Government Survey กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลจากการสำรวจเชิงสถิติ การให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ ประเทศไทย และกรณีศึกษาของต่างประเทศ ทั้งมาตรฐานเว็บไซต์ที่แต่ละประเทศจัดทำ และการให้บริการผ่านเว็บไซต์ของภาครัฐ เป็นต้น