วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


กสทช.เลือก DVB-T2 เป็นมาตรฐานทีวีดิจิตอลไทย

โดย

คกก.กระจายเสียงของ กสทช. ฟันธงเลือก DVB-T2 เป็นมาตรฐานระบบโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพื้นดินของประเทศไทยแล้ว ชี้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการใช้คลื่นความถี่ดีที่สุด สอดคล้องกับการเปลี่ยนระบบ PAL อนาล็อกไปสู่ดิจิตอลแบบที่ยุโรปใช้...

พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวในงาน "GO DIGITAL THAILAND" ถึงความคืบหน้าการดำเนินการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ระบบดิจิตอลของประเทศไทย ว่า ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การเปลี่ยนไปสู่โทรทัศน์ระบบดิจิตอลประสบความสำเร็จ คือ การกำหนดมาตรฐานโทรทัศน์ระบบดิจิตอลของประเทศไทย เพื่อให้สถานีวิทยุโทรทัศน์ทุกแห่งใช้เป็นมาตรฐานในการออกอากาศ และภาคอุตสาหกรรมใช้เป็นมาตรฐานสำหรับการผลิตอุปกรณ์เครื่องรับโทรทัศน์ของประเทศไทย การกำหนดมาตรฐานโทรทัศน์ระบบดิจิตอลของประเทศไทย ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่ กสทช.เสนอแล้ว ครั้งนี้ นับเป็นก้าวที่สำคัญมาก ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านตามนโยบายรัฐบาล และตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของ กสทช.

ประธาน กสทช. กล่าวต่อว่า กสทช.มีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนนำประเทศไทยก้าวไปสู่ยุคแห่งการรับส่งวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ด้วยการส่งเสริมการใช้คลื่นความถี่อันเป็นทรัพยากรของชาติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก

ด้านนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน "GO DIGITAL THAILAND" ว่า การเปลี่ยนผ่านของระบบโทรทัศน์มีความสำคัญมาก เนื่องจากโทรทัศน์เป็นสื่อ หรือช่องทางการรับรู้ข่าวสารของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ดังนั้น การปรับปรุงคุณภาพ รวมถึงเนื้อหาของรายการโทรทัศน์ย่อมส่งผลโดยตรงต่อสังคมไทยโดยรวม ในการให้ความรู้ ให้ข้อมูล เป็นช่องทางการแสดงออกของภาคประชาชนที่จะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้ และเมื่อมีการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอลของกิจการโทรทัศน์แล้ว ต่อไปก็จะเป็นการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอลของกิจการวิทยุกระจายเสียง เพื่อให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคสื่อสารมวลชนในระบบดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบ ทัดเทียมนานาประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ย้ำว่า รัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 พ.ค.2555 มีมติรับทราบตามมติคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามที่สำนักงาน กสทช.เสนอ โดยมอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นหน่วยงานหลักของรัฐบาลในการทำงานร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุน และผลักดันการเปลี่ยนผ่านระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล ที่สามารถถือเป็นวาระแห่งชาติ ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อคราวการประชุมวันที่ 20 พ.ค. 2555 ที่ผ่านมา ได้มีมติรับทราบมติคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ครั้งที่ 16/2555 ที่รับรองให้มาตรฐาน DVB-T2 เป็นมาตรฐานการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน (Digital Terrestrial Television) ของประเทศไทย ตามที่ กสทช. เสนอ ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย และการดำเนินการที่สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงไว้


ขณะที่ พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. และประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) กล่าวว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บอร์ดกระจายเสียง) ได้ประกาศกำหนดให้มาตรฐาน DVB-T2 เป็นมาตรฐานระบบโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพื้นดินของประเทศไทย โดยมีกรอบในการพิจารณาเลือกมาตรฐานจากความก้าวหน้าในเชิงเทคโนโลยี และความจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบโทรทัศน์ในอนาคต เพื่อรองรับกับการพัฒนาของเทคโนโลยี อันอาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชน เรื่องการใช้ความถี่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน จำนวนช่องรายการโทรทัศน์ควรมีมากพอที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อการพัฒนาในกิจการโทรทัศน์ของประเทศ

ประธานกรรมการ กสท. กล่าวต่อว่า จำนวนช่องรายการต้องมีมากเพียงพอที่จะจัดสรรให้ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาชน มีช่องทางในการประกอบกิจการสื่อสารมวลชน สามารถรองรับการรองรับบริการได้หลากหลาย รวมถึงบริการที่มีความคมชัดมาตรฐาน และบริการที่มีความคมชัดสูง มีการใช้บริการมากพอที่จะส่งผลให้ราคาของอุปกรณ์รับสัญญาณ และเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลมีราคาที่เหมาะสมและไม่เกิดภาระแก่ประชาชน สอดคล้องกับวิทยุโทรทัศน์ระบบอนาล็อกเดิม ทั้งนี้ แผนความถี่ใหม่จะต้องไม่เกิดการรบกวนกับวิทยุโทรทัศน์ระบบอนาล็อก และต้องไม่รบกวนคลื่นความถี่กับประเทศเพื่อนบ้าน สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ พันธกรณีระหว่างประเทศ และความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน

พ.อ.นที กล่าวอีกว่า มาตรฐาน DVB-T2 เป็นมาตรฐานระบบโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพื้นดินที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการใช้คลื่นความถี่ดีที่สุด สามารถมีช่องรายการโทรทัศน์จำนวนมากเพียงพอสำหรับการจัดสรรให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคธุรกิจ ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และการเปลี่ยนผ่านจากระบบโทรทัศน์อนาล็อกในระบบ PAL ที่ประเทศไทยใช้อยู่ในปัจจุบันไปสู่ระบบดิจิตอล DVB-T2 ที่เป็นมาตรฐานยุโรปเหมือนกัน สามารถทำได้ง่ายและรวดเร็ว ปัจจุบันมีประเทศที่ใช้มาตรฐาน DVB-T2 อยู่ประมาณ 38 ประเทศทั่วโลก อาทิ ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ทั้งยังเป็นมาตรฐานที่กลุ่มประเทศอาเซียนรับรองให้เป็นมาตรฐานรวมของอาเซียน โดยประเทศสิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า และเวียดนามเองก็ได้มีการประกาศจะเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบ DVB-T2  ในส่วนราคาของอุปกรณ์ Set-Top-Box ของมาตรฐานนี้ไม่ทำให้ราคาอุปกรณ์เครื่องรับมีราคาแพงจนเกินไป และมีแนวโน้มที่จะถูกลงในอนาคต

ประธานกรรมการ กสท. กล่าวด้วยว่า การกำหนดมาตรฐานโทรทัศน์ระบบดิจิตอลของประเทศไทยนี้ นับเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนากิจการโทรทัศน์ของประเทศไทย โดยขั้นตอนต่อไปภายในเดือนธันวาคมปีนี้ จะเป็นการดำเนินการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ใบอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย และใบอนุญาตประกอบกิจการบริการสาธารณะ สำหรับปีหน้า (2556) เดือน ส.ค. จะเป็นการดำเนินการออกใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจ ส่วนในเดือน ธ.ค. จะเป็นการดำเนินการออกใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน.

 

คกก.กระจายเสียงของ กสทช. ฟันธงเลือก DVB-T2 เป็นมาตรฐานระบบโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพื้นดินของประเทศไทยแล้ว ชี้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการใช้คลื่นความถี่ดีที่สุด สอดคล้องกับการเปลี่ยนระบบ PAL อนาล็อกไปสู่ดิจิตอลแบบที่ยุโรปใช้... 25 พ.ค. 2555 09:57 25 พ.ค. 2555 10:26 ไทยรัฐ


advertisement