บริการข่าวไทยรัฐ

ไอซีทีจุดพลุ 'Smart Province' เลือกนครนายกนำร่อง6เดือน

กระทรวงไอซีที Kick Off โครงการ Smart  Province เลือกนครนายก เป็นจังหวัดนำร่อง ตั้งเป้า 6 เดือนสมบูรณ์ ก่อนสานต่อจังหวัดอื่นทั่วประเทศ...

เมื่อวันที่24 ก.พ. น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Smart Province (จังหวัดอัจฉริยะ) ระหว่างกระทรวงไอซีทีกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดนครนายก ว่า โครงการดังกล่าว กำหนดให้นครนายกเป็นจังหวัดนำร่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดนครนายก รวมถึงให้เป็นต้นแบบในการบริหารราชการ และขยายผลการดำเนินการสู่จังหวัดอื่นๆ ต่อไป

ทั้งนี้ การจัดทำ “จังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ” นี้ กระทรวงได้วางกรอบแนวทางและขอบเขตการดำเนินโครงการไว้ 3 แนวทาง คือ 1. ดำเนินการผลักดันโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของนครนายก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงเทคโนโลยีของผู้ใช้งาน 2. ดำเนินการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บริการประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ และ 3.ดำเนินการด้านให้บริการข้อมูลที่จำเป็นสำหรับประชาชนในระดับหมู่บ้าน

นายพระนาย สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การดำเนินโครงการนี้เป็นการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณภาพ เข้าไปใช้ในการบริหารจัดการจังหวัดต้นแบบ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด 5 ประการ คือ ผลผลิตมวลรวมเพิ่มขึ้น รายได้ประชากรต่อหัวต่อปีเพิ่มขึ้นการกระจายรายได้ของประชาชนดีขึ้น ความสุขมวลรวมของประชาชนดีขึ้น และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการภาครัฐลดลง

ขณะที่ นายสุรชัย ศรีสารคาม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก กล่าวว่า จังหวัดนครนายกกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาวิสัยทัศน์จังหวัดที่สำคัญไว้ 4 ประการ คือ เป็นเมืองน่าเที่ยว น่าอยู่ ศูนย์อาหารสุขภาพและอาหารปลอดภัย และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  ซึ่งการร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงไอซีทีครั้งนี้ ถือเป็นการบูรณาการพัฒนาประเทศที่มีกลไกหลักสำคัญ 4 กลไก คือ การบริหารราชการส่วนกลาง การบริหารราชการส่วนภูมิภาค การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนและประชาชนให้สอดคล้องและประสานกันอย่างมีเอกภาพ

สำหรับโครงการ Smart Province เป็นนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงไอซีที ภายใต้แนวคิดการพัฒนาประเทศไทยไปสู่สมาร์ทไทยแลนด์ (Smart Thailand) ซึ่งประกอบด้วย Smart Network Smart Government และ Smart Business โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางและรูปแบบการพัฒนา Smart Province ที่เหมาะสม รวมทั้งเพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อพัฒนาจังหวัดให้พร้อมสู่การเป็น Smart Thailand โดยมอบหมายให้สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. เป็นผู้ดำเนินโครงการ และในระยะแรกของโครงการได้กำหนดให้ นครนายก เป็นต้นแบบของจังหวัดที่จะดำเนินการให้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากมีความเหมาะสมของขนาดพื้นที่จังหวัด และความพร้อมทั้งด้านสถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว การเกษตร

ขณะที่การดำเนินงานในระยะแรกจะเชื่อมข้อมูลต่างๆ ลงในบัตรประชาชนอเนกประสงค์ หรือสมาร์ทการ์ด รวมถึงการขยายพื้นที่ให้บริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หรือบรอดแบนด์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) และผู้ให้บริการเอกชน รวม 8 หน่วยงาน

อย่างไรก็ตาม เมื่อสิ้นสุดโครงการจะมีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อวางแนวทางที่เหมาะสม สร้างรูปแบบการบริหารจัดการและการให้บริการภาครัฐผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศได้อย่างทั่วถึง และสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นต่อไป โดยเบื้องต้นคาดว่าระบบโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตจะติดตั้งแล้วเสร็จ และมีความเสถียรภายใน 3 เดือน พร้อมทั้งตั้งเป้าให้ระบบทั้งหมดสมบูรณ์แบบภายใน 6 เดือน ก่อนจะยกทั้งระบบไปใช้ในจังหวัดอื่นๆ ต่อไป.