วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"ไอซีที" ผนึก "มสธ." ป้อน 4 หลักสูตร เข้าไอซีทีชุมชน

กระทรวงไอซีที จับมือ มสธ. พัฒนาศักยภาพชุมชนตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงด้วยไอซีที พร้อมส่ง 4 หลักสูตรการเรียนรู้ คาดใช้งานจริงภายใน 1-2 เดือน...

เมื่อวันที่ 30 ม.ค. น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร หรือ ไอซีที เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพชุมชนตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงด้วยไอซีที ระหว่างกระทรวงไอซีที กับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ว่า ขณะนี้ ไอซีที มีบทบาทสำคัญยิ่งกับการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในช่วงการเตรียมความพร้อมของประชาชน และชุมชนให้มีศักยภาพพร้อมก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งเครื่องมือที่จะพัฒนาคนในภาคส่วนต่างๆ อย่างเท่าเทียม ที่กระทรวงฯ มีศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนที่พร้อมจะให้หน่วยงาน ภาคส่วน และภาคี ร่วมกันใช้ประโยชน์เชิงบูรณาการให้เกิดขึ้นกับชุมชน

“ในอนาคตไอซีที จะกลายเป็นส่วนประกอบ หรือส่วนเสริมของการพัฒนาในทุกๆ เรื่อง รวมถึงการดำรงชีวิตตาม วิถีเศรษฐกิจพอเพียง อันเป็นแนวทางที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชทานให้กับพสกนิกรชาวไทยไว้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิต การเรียนรู้ การทำความเข้าใจ การทดลองเปลี่ยนแปลง และการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงมีความสำคัญในการน้อมนำมาสู่การปฏิบัติในชีวิตจริง ตลอดจนเตรียมความพร้อมของประชาชนต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่กำลังจะเกิดขึ้น” รมว.ไอซีที กล่าว

สำหรับการดำเนินโครงการฯ นั้น กระทรวงฯ จะร่วมกับ มสธ. และหน่วยงานภาคีพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงด้วยไอซีทีอย่างน้อย 4 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตรการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และภูมิคุ้มกัน ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 หรือ อีก 3 ปี ข้างหน้า 2. หลักสูตรสำหรับผู้นำสตรีเพื่อสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 3. หลักสูตรสำหรับผู้นำเยาวชนในศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์ และ 4. หลักสูตรสำหรับผู้สูงอายุในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใช้การเรียนรู้ผ่านการศึกษาทางไกล และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุนชน ซึ่งปี 2555 นี้ จะดำเนินการในชุมชนนำร่อง จำนวน 840 แห่ง ก่อนจะขยายผลไปยังชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ โดยคาดการณ์ว่า จะสามารถเปิดใช้งานได้ประมาณ 1-2 เดือนข้างหน้า.

กระทรวงไอซีที จับมือ มสธ.พัฒนาศักยภาพชุมชนตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงด้วยไอซีที พร้อมส่ง 4 หลักสูตรการเรียนรู้ คาดใช้งานจริงภายใน 1-2 เดือน... 30 ม.ค. 2555 15:09 ไทยรัฐ