วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เสวนามหันตภัยน้ำท่วม ระดมความคิดพัฒนาขนส่งทางราง

สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดเสวนา มหันตภัยน้ำท่วม 2554 ผลกระทบต่อสังคมและแนวทางการพัฒนาระบบขนส่งทางราง เพื่อรับมือภัยพิบัติ ...

นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) เปิดเผยว่า ระบบขนส่งทางรางถือเป็นเครื่องมือสำคัญต่อสังคมไทย ทำให้สามารถเดินทางได้แม้ว่าจะเกิดภาวะวิกฤติ อย่างไรก็ดี จะเห็นได้ว่าระบบทางรางได้รับผลกระทบจากสภาวะน้ำท่วม เพราะเมื่อมีน้ำท่วมรางก็จะไม่สามารถวิ่งได้ การที่ประเทศไทยกำลังจะลงทุนพัฒนาระบบราง เป็นโอกาสสำคัญที่รถไฟ รถไฟฟ้า อาจต้องพิจารณาวิธีดำเนินการใหม่ ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาระบบขนส่งทางรางในประเทศไทย

นายนคร จันทศร ที่ปรึกษาผู้อำนวยการโครงการพัฒนาระบบขนส่งทางรางและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของประเทศไทย กล่าวว่า สวทช.ตั้งโครงการนี้ขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมรถไฟในประเทศไทย โดยการผลักดันทางความคิดของกระทรวงวิทย์ กระทรวงคมนาคม และกระทรวงอุตสาหกรรม ที่อยากให้อุตสาหกรรมไทยในด้านระบบรางเกิดขึ้น อย่างการให้การสนับสนุนทางด้านความรู้ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร ซึ่งที่ผ่านมามีการเปิดหลักสูตรอบรมในรุ่นที่ 1 จำนวน 30 คน โดยนำอาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิชาการ บุคลากรภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบรางเข้าอบรม ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้จะต่อยอด ทั้งเรื่องของวิชาการ การพัฒนาการเรียนการสอน การทำวิจัย ส่วนภาคอุตสาหกรรมจะมีช่องทางที่จะประกอบชิ้นส่วนผลิตชิ้นส่วน กล่าวคือ ภาคอุตสาหกรรมมีความคิดริเริ่มที่จะทำพัฒนาระบบราง  ภาควิจัยพัฒนา ก็จะสนับสนุนทางด้านวิชาการ

นายนคร กล่าวอีกว่า กรณีรถไฟความเร็วสูงในไทยนั้น หากมองในด้านวิศวกรยังต้องใช้เวลาการพัฒนาพอสมควร หากคิดถึงด้านผู้ใช้บริการ ความคุ้มค่าในการสร้าง การสนับสนุนทางภาคอุตสาหกรรม ก็ต้องใช้เวลาอีกพอสมควร แต่ในอีกด้านหนึ่งมีแรงผลักดันมาก เพราะรถไฟฟ้าความเร็วสูงเป็นการก้าวข้ามเทคโนโลยีอีกขั้นหนึ่ง ซึ่งประเทศที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีมีเพียงไม่กี่รายอย่าง ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมัน เกาหลี และจีน ซึ่งเกาหลีและจีนนั้นเป็นการถ่ายโอนเทคโนโลยี คือใครก็ตามที่ได้สัญญาในการสร้างรถไฟจะต้องถ่ายโอนเทคโนโลยีให้ด้วย และในที่สุดแล้วรถไฟฟ้าความเร็วสูงทั้งระบบจะต้องสามารถผลิตขึ้นในประเทศได้ ซึ่งประเทศเหล่านี้จะผลักดันเข้าสู่ประเทศอื่น สำหรับในไทยนั้นยังมีการซื้ออุปกรณ์จากต่างประเทศอยู่ หากจะพัฒนาควรจะยืนได้ด้วยตัวเองก่อน คือมีเทคโนโลยี ตลอดจนสามารถผลิตอุปกรณ์ต่างๆ ได้เอง

ทั้งนี้ เนื้อหาของการเสวนา มหันตภัยน้ำท่วมปี 2554 ผลกระทบต่อสังคมและแนวทางการพัฒนาระบบขนส่งทางรางเพื่อรับมือภัยพิบัติ ประกอบด้วย ผลกระทบของอุทกภัยต่อการขนส่งระบบราง ทั้งทางด้านกายภาพ หลักการออกแบบทางรถไฟให้ปลอดภัยในอนาคต ภาพรวมระบบการบริหารจัดการเรื่องน้ำของประเทศไทย และการอภิปราย เรื่องระบบขนส่งทางรางกับปัญหาอุทกภัยในอนาคต ตลอดจนการถามตอบปัญหาเกี่ยวกับระบบขนส่งทางรางในประเทศไทย จากผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ วิศวกร จากทั้งภาครัฐและเอกชน.

สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดเสวนา มหันตภัยน้ำท่วม 2554 ผลกระทบต่อสังคมและแนวทางการพัฒนาระบบขนส่งทางราง เพื่อรับมือภัยพิบัติ ... 15 ธ.ค. 2554 18:02 ไทยรัฐ