วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มจพ.ประดิษฐ์'กระทงSafety'เตือนไฟรั่วช่วงน้ำท่วม

มจพ.ร่วมกับ มท.ออกแบบและพัฒนา "กระทงเชฟตี้" เครื่องตรวจสอบไฟฟ้ารั่วในพื้นที่น้ำท่วมขัง โดยสามารถตรวจจับไฟฟ้ารั่วได้รอบทิศทาง จากการแสดงไฟสว่างและเสียง ด้วยต้นทุนเพียง 100 บาท...

จากมหันตภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นได้สร้างความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน นอกจากโรคภัยต่างๆ ที่มากับน้ำท่วมแล้ว ภัยจากกระแสไฟฟ้ารั่วก็เป็นหนึ่งในอันตรายที่ควรระมัดระวังในพื้นที่น้ำท่วมขัง ที่จะเป็นต้นเหตุให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร ไฟฟ้าดูด ทำให้เกิดการสูญเสียทรัพย์สินและชีวิตได้ การเตรียมความพร้อมไม่ให้เกิดไฟฟ้ารั่วเป็นสิ่งที่ดีที่สุด แต่ถ้าเกิดการผิดพลาดมีไฟฟ้ารั่วขึ้น สิ่งที่สำคัญคือ การที่สามารถตรวจสอบตำแหน่งของไฟฟ้ารั่วได้จะเป็นการดี เพื่อที่จะได้เข้าไปแก้ไขได้ง่ายและปลอดภัย

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วย ผศ.ดร.ขจร อินวงษ์ นายสุนันท์ สองจันทร์ นายเอกรินทร์ หวังวัฒนะหิรัญ นายอธิกานต์ เพิ่มทวี น.ส.พัชรินทร์ แสนพรม และนายหนึ่ง อุนตุระ จึงได้ออกแบบและพัฒนากระทงเชฟตี้ (กระทง Safety)/เครื่องตรวจสอบไฟฟ้ารั่ว เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีสัญญาณเตือนเป็นแสงด้วยหลอดแอลอีดีและเสียงด้วยออด ส่งสัญญาณแสงและเสียงเตือนหากมีกระแสไฟรั่วบริเวณน้ำท่วม กระทงเชฟตี้ เครื่องนี้ จะไม่มีแหล่งพลังงานในตัวเครื่อง แต่จะอาศัยพลังงานจากตำแหน่งที่มีไฟฟ้ารั่ว อีกทั้งมีความสามารถในการตรวจสอบได้รอบทิศทาง ในขณะที่เกิดการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า จากแหล่งจ่ายผ่านน้ำไปครบวงจรกับขั้วไฟฟ้าอีกขั้วหนึ่ง ที่อาจจะเป็นพื้นดิน หรือสายไฟฟ้าอีกเส้นหนึ่ง จะทำให้มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน บริเวณที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านน้ำไปนั้นจะมีแรงดันตกไฟฟ้าตกคร่อม ถ้ามีแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมสูง แสดงว่าบริเวณนั้นมีพลังงานสูงด้วย

 

 ตัวกระทงเชฟตี้เมื่อเข้าใกล้บริเวณที่มีแรงดันไฟฟ้า ส่วนจัดเก็บพลังงานของเครื่องจะนำพลังงานเข้ามาเก็บไว้ที่ส่วนเก็บพลัง เมื่อพลังงานไฟฟ้าสูงพอที่ปรับระดับไว้ พลังที่เก็บไว้จะถูกปลดปล่อยไปยังส่วนเตือนภัยที่จะประกอบด้วย แสง คือ แอลอีดี และเสียง คือ ออด ถ้าพื้นที่ที่มีพลังงานน้อยอันตรายน้อย แสงและเสียงเตือนจะน้อยและกะพริบช้า แต่ถ้าพลังงานมากอันตรายมาก แสงและเสียงเตือนจะแรงและเร็วขึ้นตามลำดับ ทำให้สามารถตรวจสอบสภาพการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าได้ โดยไม่ต้องมีแหล่งพลังงานของตัวกระทงเชฟตี้ แต่อาศัยนำพลังงานที่รั่วไหลมาเตือนภัย สำหรับอิเล็กโทรดตรวจจับพลังงานมีการออกแบบให้สามารถตรวจจับได้รอบตัวคือ 360 องศา ทำให้ กระทงเชฟตี้ สามารถตรวจสอบการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าได้รอบตัว

กระทงเชฟตี้ ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ให้ความปลอดภัยสูงสุดต่อชีวิตและทรัพย์สิน ช่วยเตือนภัยขณะเข้าไปในบริเวณพื้นที่ที่มีกระแสไฟฟ้ารั่ว และตัวกระทงเชฟตี้ ยังใช้วัสดุที่หาง่าย ราคาประหยัด มีต้นทุนในการผลิตเพียงเครื่องละ 100 บาทเท่านั้น แต่มีประโยชน์มหาศาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจะนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผู้นำชุมชน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) นำไปใช้ในทุกพื้นที่ที่มีน้ำท่วม สอบถามรายละเอียดได้ที่ ผศ.ดร.ขจร อินวงษ์ ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทรศัพท์  08-9010-7984.

 

มจพ.ร่วมกับ มท.ออกแบบและพัฒนา "กระทงเชฟตี้" เครื่องตรวจสอบไฟฟ้ารั่วในพื้นที่น้ำท่วมขัง โดยสามารถตรวจจับไฟฟ้ารั่วได้รอบทิศทาง จากการแสดงไฟสว่างและเสียง ด้วยต้นทุนเพียง 100 บาท... 9 พ.ย. 2554 15:25 9 พ.ย. 2554 16:19 ไทยรัฐ