Thairath Logo
กีฬา

เนคเทคเปิด TVIS รายงานสภาพน้ำท่วมอัตโนมัติ

Share :

เนคเทค พัฒนาระบบ IVR ช่วยให้ประชาชนโทรศัพท์เข้าไปฟังข่าวน้ำท่วมได้ ทั้ง เหตุการณ์น้ำท่วมใน กทม. เหตุการณ์น้ำท่วมในต่างจังหวัด สถานที่ที่สามารถบริจาคสิ่งของ ส่งของที่ผู้ประสบภัยต้องการ และเบอร์โทรฉุกเฉิน...

เมื่อวันที่ 23 ต.ค. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค ประกาศเปิดระบบรายงานสภาพน้ำท่วมอัตโนมัติ TVIS เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถโทรศัพท์เข้าไปฟังได้ที่หมายเลข 02-565-7007 เพื่อฟังข่าวน้ำท่วมได้ 5 เรื่อง คือ 1. เหตุการณ์น้ำท่วมในกทม. 2. เหตุการณ์น้ำท่วมในต่างจังหวัด 3. สถานที่ที่สามารถบริจาคสิ่งของ 4. ส่งของที่ผู้ประสบภัยต้องการ และ 5. เบอร์โทรฉุกเฉิน

สำหรับระบบ TVIS เป็น Automatic Call Center ที่ไม่ต้องใช้พนักงานในการรับโทรศัพท์ เป็นระบบสอบถามข้อมูลด้วยระบบตอบรับโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ (Automatic Call Center) โดยมีระบบ Interactive Voice Response: IVR system
 ผสานร่วมกับเทคโนโลยีการรู้จำเสียงพูดแบบอัตโนมัติ (Automatic Speech Recognition: ASR) ที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์เข้าใจเสียงพูดของมนุษย์ ที่เปล่งออกมาเป็นคำว่าอะไร หรือพูดให้เข้าใจง่ายก็คือ เป็นการแปลงเสียงพูดให้เป็นข้อความนั่นเอง แล้วนำไปเข้ากับระบบสังเคราะห์เสียงจากข้อความ (Text-to-Speech Synthesis: TTS) โดยเป็นระบบที่สอนให้คอมพิวเตอร์อ่านข้อความภาษาไทยแล้วเปล่งเสียงออกมาได้

TVIS ใช้เทคโนโลยีอะไรบ้าง? เทคโนโลยี การรู้จำเสียงพูด คือการแปลงเสียงพูดเป็นข้อความ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ด้วยเสียงพูด และเทคโนโลยีการสังเคราะห์เสียงพูดจากข้อความ เพื่อให้มนุษย์รับข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ได้ด้วยการฟัง เสียงพูดที่ได้จากคอมพิวเตอร์ควรมีคุณภาพเสียงที่ใกล้เคียงเสียงพูดของ มนุษย์ และมีความถูกต้องในการออกเสียงทั้งในแง่ความหมายหลักและความหมายแฝง

สำหรับขั้นตอนการทำงานของระบบนี้ เริ่มจากการรับเสียงพูดของผู้ใช้ผ่านโทรศัพท์ แล้วนำเสียงที่ได้มาแปลงเป็นข้อความ จากนั้นนำข้อความที่ได้ไปใช้ค้นหาคำตอบที่ผู้ใช้ต้องการจากฐานข้อมูล ระบบจะตอบกลับเป็นเสียงพูดผ่านทางโทรศัพท์เช่นกัน ขั้นตอนทั้งหมดไม่ต้องอาศัยพนักงานรับโทรศัพท์ที่เป็นมนุษย์แต่อย่างใด.

อ่านเพิ่มเติม...