บริการข่าวไทยรัฐ

บอร์ดกกท.เห็นชอบกรอบงบปี2555 9พันล.

บอร์ดกกท. เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณ พ.ศ.2555 ราว 9 พันล้านบาท พร้อมด้วยงบรายจ่ายของสามกองทุน อีกราว 1 พันล้านบาท ก่อนนำเรื่องเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป...

นายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 26 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ ดำรงตำแหน่งบอร์ดกกท. แทน พล.อ.ทวีป จันทรโรจน์ ที่มีอายุครบ 65 ปี และพ้นจากการเป็นบอร์ดกกท. ตามพระราชบัญญัติ คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 มาตรา 5
(2) โดยผู้แทนใหม่ ประกอบด้วย นายธนา ไชยประสิทธิ์ เหรัญญิกคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ เป็นผู้แทนคนที่ 1 และพ.ต.ท.โกวิทย์ จิรชนานนท์ กรรมการโอลิมปิกฯ เป็นผู้แทนคนที่ 2

จากนั้นที่ประชุมเห็นชอบกรอบวงเงินคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของ กกท. 9,118,016,900 บาท และคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2555 ของกองทุน รวม 3 กองทุน เป็นเงินรวม 1,184,000,000 บาท แบ่งเป็น กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 800,000,000 บาท กองทุนกีฬามวย 184,000,000 บาท และกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ 200,000,000 บาท

ต่อมา ที่ประชุมเห็นชอบอัตราเรื่องค่าตอบแทนและสัญญาจ้างของผู้ว่าการ กกท. ที่กระทรวงการคลัง ให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 1.อัตราค่าตอบแทนคงที่ 213,000 บาทต่อเดือน และเมื่อครบกำหนดทุก 1 ปี อาจปรับขึ้นค่าตอบแทนคงที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนคงที่ 2.ค่าตอบแทนพิเศษประจำปี ตามผลประกอบการของ กกท. และผลการประเมินการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของบอร์ดกกท. กำหนดอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของค่าตอบแทนรวมในแต่ละปี 3.สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามที่บอร์ดกกท. เสนอ

ทั้งนี้เพื่อให้การพิจารณาอัตราเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่น รวมทั้งเงื่อนไขการจ้างของผู้ว่าการ กกท. เป็นไปตามพระราชบัญญัติกกท. พ.ศ.2528 มาตรา 21 กำหนด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กำลังดำเนินการเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป

หลังการประชุม "บิ๊กหนุ่ม" กนกพันธุ์ จุลเกษม ผู้ว่ากกท. กล่าวว่า การพิจารณา เรื่องพระราชบัญญัติกีฬาอาชีพ ขณะนี้ยังไม่คืบหน้า โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานกฤษฏีกา เช่นเดียวกับพระราชบัญญัติสารต้องห้าม คงต้องใช้เวลาอีกระยะกว่าจะแล้วเสร็จ โดยปัจจุบันนี้มีเพียงพระราชบัญญัติ กกท.​ฉบับใหม่ ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว

นายกนกพันธุ์ กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีปัญหาในวงการบาสเกตบอล ซึ่งเกิดกลุ่มคนแอบอ้างเลือกตั้งนายกสมาคมขึ้นมา ถึงเวลานี้ที่มีข่าวว่าขั้วอำนาจเก่าจะฟ้องร้อง ตอนนี้ยังไม่มีหนังสือใดๆ เข้ามา เวลานี้ สมาคมบาสเกตบอล ซึ่งมีนายสุรศักดิ์ ชินวงศ์วัฒนา เป็นนายกสมาคมฯ เป็นสมาคมที่ถูกต้องตามกฎหมาย กกท.ได้ทำหนังสือถึงกลุ่มบุคคลที่ฝ่าฝืนกระทำการเลือกตั้งให้ยุติการดำเนินการทุกอย่างแล้ว แต่หากไม่หยุด คงต้องมาว่ากันที่เรื่องของกฎหมายต่อไป.