วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ถวายพระพร

ตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน จำนวนมาก เดินทางมาถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมนำแจกันดอกไม้ ตลอดจนสิ่งของต่างๆ มาทูลเกล้าฯถวาย...

เมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่ศาลา ศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช ตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน จำนวนมาก เดินทางมาถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมนำแจกันดอกไม้ ตลอดจนสิ่งของต่างๆ มาทูลเกล้าฯถวาย อาทิ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านปลายคลองบางไผ่ ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ราชสกุล ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา และเสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา สถาบันพัฒนาบุคลากรส่วนท้องถิ่น หลักสูตร เลขานุการสภา อปท.

คณะนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา อบต. รุ่น 15 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรเลขานุการ อปท. รุ่น 24 จากสถาบันปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี คณะชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.เดิมบางนางบวช  จ.สุพรรณบุรี  คณะศิลปศาสตร์  ม.รังสิต ลูกเสือชาวบ้าน จ.สมุทรปราการ กรรมการชุมชนร่วมหมู่บ้านจัดสรรตำบลในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ เป็นต้น.

ตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน จำนวนมาก เดินทางมาถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมนำแจกันดอกไม้ ตลอดจนสิ่งของต่างๆ มาทูลเกล้าฯถวาย 30 ก.ย. 2555 23:58 ไทยรัฐ