วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ขอนแก่น'เร่งหา'กกต.ท้องถิ่น' หลัง อปท.หมดวาระ

"กกต.ขอนแก่น" เร่งสรรหา "กกต.ท้องถิ่น" หลัง อปท.หมดวาระ เตือนผู้บริหาร สมาชิก เร่งยื่นบัญชีใช้จ่าย หากเกินกำหนดจะถูกตัดสิทธิทางการเมือง...

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 17 ธ.ค. 56 นายฐิติพล ทศรฐ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น (กกต.) เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบการครบวาระของการดำรงตำแหน่งของผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเดือน ม.ค. 57 พบว่า มีเทศบาลที่ครบวาระ แยกเป็นเทศบาลตำบลโคกงาม, โนนฆ้อง และป่ามะนาว อ.บ้านฝาง ครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 8 ม.ค. 57 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำอ้อม นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง อ.กระนวน

นอกจากนี้ ยังมีนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า อ.ชุมแพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสระแก้ว อ.เปือยน้อย นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาข่า อ.มัญจาคีรี นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้านเหลือง อ.แวงน้อย นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาคำ อ.อุบลรัตน์ จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 16 ม.ค. 57 นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแฮด อ.บ้านแฮด จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 23 ม.ค. 57 ตามลำดับ

ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2556 ข้อ 36 เมื่อมีกรณีที่ต้องมีการเลือกตั้ง อันเนื่องมาจากการครบวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งต้องกำหนดระยะเวลาการรับสมัครไม่น้อยกว่า 15 วัน และให้คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรท้องถิ่น ดำเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนครบวาระ ไม่น้อยกว่า 15 วัน

ดังนั้น กกต.ขอนแก่น จึงได้เร่งดำเนินการตามระเบียบฯ ดังกล่าว ด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น เพื่อสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองท้องถิ่น โดยผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงาน กกต.ขอนแก่น ซึ่งมั่นใจว่าจะมีผู้สนใจยื่นใบสมัคร เพื่อรับหน้าที่เป็น กกต.ประจำท้องถิ่นของเทศบาลตำบลทั้ง 11 แห่ง เป็นจำนวนมาก เพื่อที่จะให้การจัดการเลือกตั้งในระดับพื้นที่เป็นไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์และยุติธรรม

พร้อมกันนี้ ผอ.กกต.ขอนแก่น กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ที่ประชุม กกต.กลาง ยังคงมีมติรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 56 จ.ขอนแก่น รวม 103 แห่ง โดยได้มีการจัดส่งประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าว มายังสำนักงาน กกต.ขอนแก่น แล้ว ขณะนี้ได้มีการเร่งจัดส่งประกาศรับรองดังกล่าวทั้งหมดไปยังท้องถิ่นทั้ง 103 แห่ง เพื่อให้ได้รับทราบและเตรียมการเปิดประชุมสภาฯ ตามขั้นตอนของกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม ยังคงกังวลเรื่องการยื่นใบบัญชีค่าใช้จ่ายของการเลือกตั้งของผู้สมัครรับการเลือกตั้งสมาชิกสภา และผู้บริหารท้องถิ่นดังกล่าวทั้งหมด ซึ่งอาจจะยื่นแสดงบัญชีเกินระยะเวลาที่กำหนด รวมไปถึงการไม่เข้าใจถึงขั้นตอนของการดำเนินการในลักษณะดังกล่าว ซึ่ง กกต.ขอนแก่น ก็ได้จัดเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกตามขั้นตอนต่างๆ แล้วโดยทั้งหมด ทั้งยังคงสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 043-234923-6 และ 043-234927 ในวันและเวลาราชการ.

"กกต.ขอนแก่น" เร่งสรรหา "กกต.ท้องถิ่น" หลัง อปท.หมดวาระ เตือนผู้บริหาร สมาชิก เร่งยื่นบัญชีใช้จ่าย หากเกินกำหนดจะถูกตัดสิทธิทางการเมือง... 17 ธ.ค. 2556 16:38 17 ธ.ค. 2556 19:40 ไทยรัฐ