วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กองทัพภาคที่ 3 เดินหน้าควบคุม-ทำลายพื้นที่ปลูกฝิ่นภาคเหนือ

ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 3 เปิดเผยสถานการณ์ลักลอบปลูกฝิ่นในเขตภาคเหนือ ลดลงร้อยละ 81 พร้อมดำเนินการตามแผนควบคุมและตัดทำลายพื้นที่ปลูก รวมทั้งสอดส่องไฟป่า แก้ปัญหาหมอกควันควบคู่...

วันที่ 24 พ.ย.56 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ท.นิวัตชัย ถนอมธรรม ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 3 เปิดเผยที่กองกำลังผาเมืองจังหวัดเชียงใหม่ว่า สถานการณ์และแนวโน้มการลักลอบปลูกฝิ่น เขตภาคเหนือในปี 2557 พบการลักลอบปลูกฝิ่นและจัดทำแผนที่เป้าหมายแล้วเสร็จ 7 พื้นที่ แยกออกเป็น 2 จังหวัด 5 อำเภอ 10 ตำบล จำนวน 305 แปลง พื้นที่ 200.33 ไร่ ซึ่งปีนี้พบว่ามีการปลูกล่าช้ากว่าปีที่แล้วมากเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน โดยพบแปลงปลูกน้อยลงถึงร้อยละ 81 ทั้งที่เป็นแปลงปลูกเดิมและพื้นที่ปลูกใหม่ที่จะอยู่ห่างไกลและกันดารมากยิ่งขึ้น ขณะที่ราคาฝิ่นดิบยังคงมีราคาสูงในทุกพื้นที่ ส่วนพื้นที่ที่มีการลักลอบปลูกฝิ่นหนาแน่นที่สุด คือ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

โดยสรุปแล้วแม้ว่าผลการดำเนินการด้านการตัดฟันทำลายฝิ่นในปีที่ผ่านมาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีประสิทธิภาพ สามารถตัดทำลายได้ถึงร้อยละ 99 รวมถึงผลสำเร็จเบื้องต้นจากการดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการหลวงที่เข้าไปส่งเสริมอาชีพอื่นทดแทนการปลูกฝิ่นให้ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งชาวบ้านให้ความร่วมมือและยอมรับการดำเนินงานร่วมกับโครงการฯ มากขึ้นก็ตาม แต่หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องยังไม่สามารถดำเนินการทุกภารกิจได้อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด

พล.ท.นิวัตชัย กล่าวว่า จากการคาดการณ์ด้านสถานการณ์การปลูกฝิ่นในปี 2557 คาดว่าจะมีการลักลอบปลูกเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 5-10 ดังนั้นจึงขอให้ทุกหน่วยมีการปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ให้เน้นมาตรการด้านการข่าว โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องทั้งหน่วยนอกโครงการและในโครงการ ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าใจถึงกฎหมาย บทบาท และสร้างความตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติด โดยใช้ภาษาที่สามารถสื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าใจได้ง่าย มีการประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างจริงจัง รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยให้ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง มุ่งเน้นให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยของกำลังพลและเจ้าหน้าที่ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิผล โดยให้เฝ้าระวังมิให้มีการปลูกฝิ่นนอกฤดู ซึ่งในปี 2557 ยังคงพบว่ามีการลักลอบปลูกฝิ่นอยู่

โดยเฉพาะบริเวณแนวชายแดน โดยจังหวัดที่มีการลักลอบปลูกฝิ่นหนาแน่น ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย ตาก ลำปาง พะเยา และน่าน มีทั้งปลูกเพื่อใช้เสพและปลูกเพื่อการค้า โดยมีนายทุนสนับสนุน อีกทั้งวิธีการปลูกได้มีการพัฒนาเทคนิคเพื่ออำพรางการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ โดยปลูกปะปนกับพืชผักชนิดอื่น และปลูกฝิ่นนอกฤดู ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 3 โดยศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกองทัพภาคที่ 3 ได้ปฏิบัติการควบคุมพื้นที่ ตรวจค้น พิสูจน์ทราบ ทำลายแหล่งผลิตยาเสพติด เข้าควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นและการตัดทำลายไร่ฝิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบตามแผนงานควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นและตัดทำลายไร่ฝิ่นปี 2557 ที่ได้กำหนดไว้ในพื้นที่เป้าหมายในห้วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเมษายน 2557

อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 3 สรุปในตอนท้ายว่า นอกจากการเข้าไปปราบปรามแล้ว ทางกองทัพภาคที่ 3 ยังได้มอบหมายให้ผู้บังคับหน่วยให้มีการประเมินพื้นที่และจำนวนพื้นที่ปลูกด้วย โดยขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันเป็นหูเป็นตา เพื่อแก้ปัญหาในสังคม โดยเฉพาะปัจจุบันพบว่ามีกลุ่มนายทุนสร้างแรงจูงใจแก่เยาวชนให้ขายแรงงานโดยการรับจ้างปลูกฝิ่นเพื่อแลกกับสิ่งที่ตนเองต้องการ เช่น โทรศัพท์มือถือ ให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเอาโทษแก่ผู้กระทำผิดให้ถึงที่สุด และในระหว่างการดำเนินการตามแผนควบคุมพื้นที่การปลูกฝิ่นและการตัดทำลายไร่ฝิ่น ให้สอดส่องดูแลปัญหาไฟป่า หมอกควัน ควบคู่ไปด้วย โดยอาจใช้โอกาสการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเข้าไปชี้แจงทำความเข้าใจและขอความร่วมมือในการร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 3 เปิดเผยสถานการณ์ลักลอบปลูกฝิ่นในเขตภาคเหนือ ลดลงร้อยละ 81 พร้อมดำเนินการตามแผนควบคุมและตัดทำลายพื้นที่ปลูก รวมทั้งสอดส่องไฟป่า แก้ปัญหาหมอกควันควบคู่... 24 พ.ย. 2556 10:12 24 พ.ย. 2556 12:12 ไทยรัฐ