วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดตัวหนังสือพุทธการ์ตูน พระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราช

เปิดตัวหนังสือพุทธการ์ตูน “จิตตกรรมเล่าเรื่องจิตตนคร” พระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราช เล่มแรกของประเทศไทย เทิดพระเกียรติ 100 ชันษา 3 ตุลาคม 2556 จัดพิมพ์ 15,000 เล่ม แจกประชาชนในงานฉลองพระชันษา วัดบวรนิเวศวิหาร เตรียมต่อยอดสร้างเป็นแอนิเมชั่น - บทโอเปร่าภาคภาษาอังกฤษ เผยแพร่พระอัจฉริยภาพที่ทรงมีคุณูปการต่อพุทธศาสนา ให้แก่คนทั่วโลก ....

วันที่ 25 ก.ย. ที่ ห้องประชุมชั้น 6 บริษัท ไทยนครพัฒนา จ.นนทบุรี กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ร่วมกับสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 และมูลนิธิวีระภุชงค์ เปิดตัว “หนังสือจิตตกรรมเล่าเรื่องจิตตนคร”เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสเจริญพระชันษา 100 ปี 3 ตุลาคม 2556 โดยมีนายสนธยา คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม พระ ดร.อนิลมาน ธมฺมสากิโย ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ดร.สุภชัย วีระภุชงค์ กรรมการมูลนิธิวีระภุชงค์ และพระธีรโพธิภิกขุ หรือพระอาจารย์ธีระพันธุ์ ลอไพบูลย์ ประธานชมรมธุลีไท ร่วมแถลงข่าว

พระ ดร.อนิลมาน กล่าวว่า เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ ปริณายก ทรงเจริญพระชันษา 100 ปี รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมใจจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน ระหว่างวันที่ 1-7 ตุลาคม 2556 ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการบำเพ็ญพระราชกุศล เป็นกรณีพิเศษ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระสังฆราชในวันที่ 3 ตุลาคม โดยมีการนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ สวดเจริญพระพุทธมนต์ ซึ่งเป็นพระราชพิธีที่ไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อน เนื่องจากสมเด็จพระสังฆราช เป็น สังฆราช ที่มีพระชันษายืนยาวที่สุดในโลกด้วย

ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กล่าวต่อไปว่า ส่วนการจัดทำจิตกรรมเล่าเรื่อง จิตตนคร นั้นได้อัญเชิญผลงานพระนิพนธ์ จิตตนคร ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อ ปี 2513 มาจัดทำเป็นหนังสือพุทธการ์ตูนเล่มแรกของสมเด็จพระสังฆราช นับเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ซึ่งพระองค์ ทรงนำหลักพระธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา เรื่องจิตและธรรมะที่เกี่ยวกับจิตในแง่มุมต่างๆ มาผูกเป็นเรื่องราวในทำนองบุคลาธิษฐาน ดังนั้น จึงถือได้ว่าหนังสือเล่มนี้ เป็นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาชิ้นเอกของโลก มีความแตกต่างจากหลายประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาอย่าง พม่า ศรีลังกา ที่ได้สร้างวรรณกรรมไว้อย่างมากมาย แต่ก็ยังไม่มีวรรณกรรมที่ลึกซึ้งและแยบคายทางพระพุทธศาสนาเท่ากับพระนิพนธ์เล่มนี้ ซึ่งผู้อ่านจะเข้าใจในเรื่องจิตและการปฏิบัติทางจิตอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม หากหน่วยใดสนใจสามารถนำไปจัดพิมพ์ เพื่อใช้แจกให้ประชาชนได้เรียนรู้ได้อีกด้วย

นายสนธยา กล่าวว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ร่วมกับสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 และมูลนิธิวีระภุชงค์ ให้การสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือจิตกรรมเล่าเรื่องจิตตนคร จำนวน 15,000 เล่ม เพื่อถวายเป็นสักการบูชาและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช อีกทั้งเล็งเห็นในคุณค่าของหนังสือ “จิตตกรรมเล่าเรื่องจิตตนคร” ว่าสามารถเผยแผ่พระธรรมคำสอนให้เข้าถึงประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนไทยได้ง่ายขึ้น ซึ่งไม่เฉพาะแต่ผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาเท่านั้น แต่เป็นหลักปฏิบัติอย่างสากล ถือเป็นหนังสือแห่งยุคที่เชื่อว่าจะสามารถพัฒนาไปสู่รูปแบบอื่นได้อีก เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมโลก

พระธีรโพธิ ภิกขุ หรือพระอาจารย์ธีระพันธุ์ ลอไพบูลย์ ประธานชมรมธุลีไท ผู้สร้างสรรค์หนังสือจิตกรรมเล่าเรื่องจิตตนคร กล่าวว่า ได้อ่านหนังสือเรื่อง"จิตตนคร" จึงเกิดแรงบันดาลใจในการคิดแปลงเนื้อหาธรรมในเรื่องจิตตนครออกมาเป็นภาพ การ์ตูน เพื่อให้ผู้อ่านทั่วไปโดยเฉพาะเยาวชนได้รับความรู้ ความซาบซึ้งในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยอาศัยภาพเป็น สื่อ “จิตตกรรมเล่าเรื่องจิตตนคร” จึงถือกำเนิดขึ้นโดยการนอบน้อมต่อทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระอริยสงฆ์อย่างแท้จริง

พระธีรโพธิ ภิกขุ กล่าวด้วยว่า ผลงานในครั้งนี้แม้จะทำออกมาในรูปแบบของนิยายภาพ เรียกว่า “จิตตกรรม”มากกว่า เพื่อให้สอดคล้องกับคำว่า “จิตตนคร” ที่พระสังฆราชได้พระนิพนธ์เอาไว้ เพราะครั้งนี้ไม่ใช่การวาดรูปปกติ แต่เป็นการวาดรูปโดยใช้ภาวะจิตในการตีความบทธรรมคำสอนในเรื่องให้ออกมาเป็นภาพที่สื่อความหมายไม่ผิดเพี้ยนไปจากต้นฉบับเดิม ทั้งนี้ ได้มีหลายหน่วยงานเข้ามาให้ความร่วมมือช่วยเผยแพร่หลักธรรมคำสอนจากหนังสือเล่มนี้แล้ว โดย มหาวิทยาลัยศิลปากร จะต่อยอดโดยการสร้างเป็นการ์ตูนแอนิเมชั่น รวมทั้งจะมีการจัดทำเป็นบทโอเปร่า ภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระสังฆราชที่ทรงมีคุณูปการต่อพระพุทธ ศาสนาไปยังทั่วโลกด้วย

ในวันเดียวกันที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมปฎิบัติธรรม สังฆราชบูชา ตลอดพรรษกาล 2556 ฉลองพระชันษา 100ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556 เพื่อเทิดพระเกียรติ และถวายเป็นพระกุศล ในฐานะที่ทรงมีคุณุปการต่อพุทธศาสนิกชนและประเทศชาติโดยมี นายสุระ เตชะทัต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายปรีชา กันธิยะ อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมด้วยวัฒนธรรมจังหวัด 76 ทั่วประเทศร่วมกิจกรรม.

เปิดตัวหนังสือพุทธการ์ตูน “จิตตกรรมเล่าเรื่องจิตตนคร” พระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราช เล่มแรกของประเทศไทย เทิดพระเกียรติ 100 ชันษา 3 ตุลาคม 2556 จัดพิมพ์ 15,000 เล่ม แจกประชาชนในงานฉลองพระชันษา วัดบวรนิเวศวิหาร เตรียมต่อยอดสร้างเป็นแอนิเมชั่น - บทโอเปร่าภาคภาษาอังกฤษ เผยแพร่พระอัจฉริยภาพที่ทรงมีคุณูปการต่อพุทธศาสนา ให้แก่คนทั่วโลก .... 25 ก.ย. 2556 20:00 ไทยรัฐ