วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สุขุมพันธุ์ยกระดับชีวิตคนพิการทั่วกทม.

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร

จัดระดมความเห็นร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เสนอแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทั่วกทม. ประกาศชูนโยบาย 5 ด้านเพื่อให้คนพิการอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข...

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552-2554 ซึ่งสำนักพัฒนาสังคม กทม. ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) มหาวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล  สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กองทุนส่งเสริมสวัสดิการสังคม กทม. และสภาคนพิการทุกประเภท กทม.จัดขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการและประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการใน กทม. ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติกำหนดให้คณะ อนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดทุกจังหวัด จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัด

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ กล่าวต่อว่า กทม.มีนโยบายด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านกายภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านการศึกษาและด้านสวัสดิการและการจ้างงาน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ. 2550-2554 เน้นให้คนพิการทุกคนในกรุงเทพฯ เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง เพื่อให้คนพิการได้อยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข

จัดระดมความเห็นร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เสนอแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทั่วกทม. ประกาศชูนโยบาย 5 ด้านเพื่อให้คนพิการอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข... 30 ก.ย. 2552 18:14 ไทยรัฐ