บริการข่าวไทยรัฐ

สภาม.ราชภัฏอุบลฯลงมติถอนปริญญา'สมีคำ'

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นัดประชุม 26 ก.ค. ลงมติถอนปริญญากิตติมศักดิ์ "สมีคำ" เพราะทำเรื่องเสื่อมเสีย กระทบภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย...

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กล่าวว่า กรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาภูมิภาคให้นายวิรพล สุขผล หรืออดีตพระเณรคำ ประจำปีการศึกษา 2552 นั้น เมื่อผู้รับมอบทำเรื่องเสียหาย ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จึงได้เรียกประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อลงมติถอนปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ดังกล่าวคืนอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 26 ก.ค.นี้

ทั้งนี้ เนื่องจากทำผิดระเบียบข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2548 ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ โดยผู้มีสิทธิได้รับ ต้องเป็นผู้มีคุณธรรม ศิลธรรม มีความประพฤติดีเรียบร้อย ทำคุณประโยชน์แก่สังคมจนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง แต่เมื่อปรากฏชัดเจนแล้วว่าอดีตพระเณรคำ กระทำการเสื่อมเสีย ดังกล่าว จึงจะมีมติถอนปริญญาอย่างเป็นทางการต่อไป.